Речник

As-if-competition is considered to be the case when assuming a competitive situation, artificial scenario of competition in monopolostic/ oligopolistic market situations for detecting unfair hindrance and elaborating a fictional competitive price. This is a certain pattern in the telecommunications and energy sector. 

Привидна конкуренция
Привидната конкуренция е способ, при който се разработва привидна схема за конкуренция в условията на монополна /олигополна/ пазарна ситуация, при което определено лице /предприятие/ излиза на пазара с фиктивни конкурентни цени. Целта е да се разкрият нечестни практики, прилагани от съществуващата конкуренция. Подобен модел съществува най- често в телекомуникациите и енергийния сектор.

Associated undertakings are those, which carry on joint economic activities on the grounds of a contract or on the basis of associations of commercial companies, in accordance with the Commercial Code. 

Обединили се предприятия
Обединили се предприятия по ЗЗК са тези, които извършват съвместна стопанска дейност на основата на договор или на основата на обединения на търговски дружества съгласно Търговския закон Виж ЗЗК: §1, т..3 от Допълнителната разпоредба на ЗЗК.

Търг, наддаване Automatic nullity 

Article 81(2) of the EC Treaty provides that agreements and decisions subject to the prohibition in Article 81(1) are automatically void. Nullity is not therefore contingent on any act or finding of the EC Commission or any other Community or national authority. 

Автоматична недействителност
Член 81(2) от Договора на ЕО разпорежда, че всички споразумения и решения, предмет на забраната, съдържаща се в член 81(1) от ДЕО, са автоматично недействителни. Следователно, недействителността им не произтича от действия или заключения на Европейската комисия или друг орган на ЕО или национален орган. Виж ЗЗК: Чл.9 ал.2 - Споразуменията и решенията по от чл..9 ал.1 от ЗЗК са недействителни.

Average costs refer to total costs divided by output. 

Усреднени разходи
Усреднените разходи представляват общите разходи, разделени на общата продукция.