Речник

In non-cooperative oligopoly theory it is necessary to model the manner in which undertakings choose strategies, given the fact that their decisions will affect their rivals. The most common assumption is that each undertaking chooses its strategy so as to maximize profits, given the profit-maximizing decision of other undertakings. The result is Nash Equilibrium, developed by the game theorist John Nash. . 

Равновесие на Неш
При теорията за не-коопериращите се монополи е необходимо да се моделира начина, по който предприятията избират стратегии, като имат предвид факта, че решенията им въздействат на конкурентните. Най-честото предположение е, че всяко предприятие избира такава стратегия, която да доведе до максимизиране на печалбата, като има предвид решенията за максимизиране на печалбата на останалите предприятия. В резултат е налице .Равновесие на Неш., разработка на теоретика на игрите Джон Неш.

The EC Regulation 17/62 and the other implementing regulations require the EC Commission to act in close and constant liaison with the competent competition authorities of the Member States. The question of what body within a Member State is a competent authority is a matter of both EC Community and national law. In practice the competent competition authority will receive numerous documents from the EC Commission including e.g. applications by parties, reports of infringements and complaints, decisions to initiate proceedings, written notifications in which the EC Commission makes a statement of its legal position and decisions concluding proceedings. The EC Commission may obtain all necessary information and assistance in its investigations from the competent authorities of the Member States. When an agreement is capable of affecting trade between Member States, only Community competition law applies. This primacy principle resolves clear conflicts in favour of Community law, if the same agreement is subject to Community competition law and several national competition laws.

Национални органи

Регламент на Съвета № 17/62 и останалите нормативни актове за прилагането му изискват от Европейската комисия да работи в близка и постоянна връзка с компетентните ведомства по защита на конкуренцията в държавите-членки. Кой орган е именно компетентното ведомство е предмет както на общностното, така и на националното право. На практика, националното ведомство по защита на конкуренцията получава многобройни документи от Комисията на ЕС, включително напр. заявления от страните, доклади по нарушения и жалби, решения за откриване на производства, писмени уведомления, в които Комисията излага своята правна позиция и решения. При разследванията си Комисията има право да получава цялата необходима информация и помощ от компетентните органи на държавите-членки. Когато дадено споразумение може да засегне търговията между държавите-членки, прилага се само и единствено общностното право. Този принцип на примата на общностното право решава явните конфликти, в случаите когато дадено споразумение се подчинява едновременно на общностната и на няколко национални уредби на конкуренцията, в полза на общностното право. Виж ЗЗК:

Чл.3 комисията за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган на бюджетна издръжка;

Виж ЗЗК:

§11 от преходни и заключителни разпоредби . изпълнението на ЗЗК се възлага на комисията за
защита на конкуренцията..

Виж Позиция на Република България в преговорите

по глава 6 . Политика на конкуренцията .. с
Европейския съюз . www.government.bg: Национални ведомства по защита на конкуренцията са Комисия
за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Natural monopoly exists in a particular market if a single undertaking can serve that market at lower cost than any combination of two or more undertakings. Natural monopoly arises out of the properties of productive technology, often in association with market demand, and not from the activities of governments or rivals. Natural monopoly is created and sustained through economics of scale. Natural monopolies are often characterized by steeply declining long run average and marginal costs and the size of the market is such that there is room for only one undertaking to exploit available economies of scale. Typical examples of natural monopolies are costly networks, such as electricity, railroads, natural gas and telecommunications, which require remarkable investments. Natural monopoly may also be a contestable market if there are no significant sunk costs. This means that a natural monopoly, which is contestable and sustainable need not to be regulated or subject to competition policies because it is disciplined by the threat of entry. However, a natural monopoly market may be contestable, but not sustainable, in which case entry regulation may be required. See also .essential facilities. and .third party access..

E стествен монопол

Естествен монопол съществува на даден пазар, на който има само едно предприятие, което може да обслужва този пазар при по-ниски разходи в сравнение с разходите на две или повече предприятия, независимо от комбинациите. Обикновено естественият монопол възниква от свойствата на технологията за производство, често във връзка с пазарното търсене, а не от дейността на правителствата или от поведението на конкуренти. Монополът се създава и се поддържа чрез икономии от мащаба. Естествените монополи се характеризират и с рязкото намаляване в дългосрочен план на средните и пределни разходи за производство на пазара, като по такъв начин предприятието-естествен монополист експлоатира единствено възможните икономии от мащаба. Типични примери за естествени монополи са предприятията, експлоатиращи електрически и железопътни мрежи, мрежите за природен газ и далекосъобщителни мрежи, които изискват значителни инвестиции. Естественият монопол може да съществува и на конкурентни пазари, ако няма значителни невъзстановими разходи. В тези случаи, ако естественият монопол е устойчив, няма нужда да бъде регулиран или ограничаван чрез антитръстови правила, тъй като спрямо него действа дисциплиниращо навлизането на нови участници на пазара. Обаче когато монополният пазар е достъпен, но не и устойчив, тогава може да се наложи той да бъде регулиран. Виж също ..съществени съоръжения. и ..достъп на трета страна...

Nature of the product plays a role in particular for final products in assessing both the likely negative and the likely positive effects in vertical arrangements. In general, when the product is more heterogeneous, less expensive and resembles more a one-off purchase, vertical restraints are more likely to have negative effects.

Естество на продукта

Икономическа категория относима към крайните продукти, в случаите на оценка на евентуалните положителни и отрицателни последици от вертикалните споразумения. По принцип, когато продуктът е по- хетерогенен, по-евтин и се купува еднократно, тогава е по-вероятно вертикалните ограничения да водят до отрицателни последици..

A decision taken by the European Commission granting a negative clearance will declare that on the basis of the facts in its possession there are no grounds for action taken by the Commission under the Article 81(1) or Article 82 of the EC Treaty. This may be, for example, because the agreement does not restrict competition within the Common Market, or does not affect trade between Member States. The decision is usually considered to be one, which is favourable to the undertakings concerned. Negative clearance must be distinguished from exemption. As regards Article 81(1), the application must be made in one of the official languages of the EU on the specific Form A/B.

Решение , че липсват основания за предприемане на действия от страна на Комисията

Решение на Европейската комисия, с което тя обявява, че на основата на фактите, с които разполага, няма основания за предприемане на действия от страна на Комисията по член 81, ал.1 или член 82 от ДЕО. Такъв е случаят, когато споразумението не ограничава конкуренцията в рамките на общия пазар или не засяга търговията между държавите-членки. В общия случай решението се счита за благоприятно за заинтересованите предприятия. Трябва да се прави разлика между горното решение на ЕК и решение за освобождаване от забраната по чл. 81(1) на ДЕО. По отношение Член 81, ал. 1 от ДЕО, молбата за освобождаване се подава на един от официалните езици на ЕО, използвайки специалния за тази цел формуляр А/В. Не съществува по ЗЗК точно в този вид.

Article 15 of the Regulation 17/62 provides that the infringement must have been committed intentionally or negligently. The fact indicates that some degree of culpability is required and mere inadvertence or accident should not be punished. It is probably true to say that parties do not fall accidentally into price fixing cartels.

Небрежно , по небрежност

В член 15 от Регламент № 17/62 е посочено, че нарушението трябва да е извършено умишлено или по небрежност. Този факт сочи, че е необходима вина, като обикновената непредпазливост или случайността не трябва да бъдат санкционирани. Едва ли ще е грешка да се твърди, че участниците в картелни споразумения не попадат случайно в тях. Не се прави разлика в ЗЗК.

Negligible means a minor restraints, which is usually excluded from the competition law under so called de minimis rule.

Пренебрежим ( и ), с незначителен ефект

Означава несъществени ограничения на конкуренцията, които обикновено се изключват от приложното поле на правилата на конкуренция, по силата на така нареченото правило ..de minimis.. Виж ЗЗК:

Чл..10 ал.1 споразумения с незначителен ефект

Виж ЗДП:

Чл. 1 ал. 6, ЗДП не се прилага за държавна помощ: за отделно предприятие на обща стойност
под 200000 лева за срок до 3 години независимо от формата или източника на помощта.

No-competition clause is a prohibition of one contracting party to undertake activities competing with the subject matter of the agreement. This prohibition can be specified as an (1) obligation of a contracting party not to sell products, which compete with the contract product, (2) obligation of a contracting party not to be interested, directly or indirectly, in commercial activities similar or comparable to those foreseen by the contract, and (3) an obligation of a contracting party to abstain from exercising a commercial activity similar of comparable to that foreseen by the contract, for certain period after the termination of that contract.

Клауза за не - конкуренция

Клаузата за не-конкуренция представлява забрана върху една от договарящите се страни да предприема действия, конкуриращи предмета на споразумението. Тази забрана може да се изразява в: (1) задължение на договарящата страна да не продава продукти, конкуриращи се с предмета на договора; (2) задължение на договарящата страна да не придобива интерес, пряко или косвено, в търговски дейности, подобни или сравними с предвидените в договора; (3) задължение на страната по договора да се въздържа от търговска дейност подобна или сравнима с предвидената в договора, в рамките на определен срок след изтичането на този договор.

Non-compete obligation (BER) means any direct or indirect obligation causing the buyer not to manufacture, purchase, sell or resell goods or services, which compete with the contract goods or services, or any direct or indirect obligation on the buyer to purchase from the supplier or from another undertaking designated by the supplier more than 80 % of the buyer.s total purchases of the contract goods or services and their substitutes on the relevant market, calculated on the basis of the value of its purchases in the preceding calendar year.

Задължение за неконкуриране по РГО

Според Регламента за групово освобождаване задължение за неконкуриране е всяко пряко или косвено задължение, по силата на което купувачът не може да произвежда, купува, продава или препродава стоки или услуги, които са конкурентни на тези по договора, а също така и пряко или косвено задължение на купувача да купува от доставчика или посочено от него предприятие повече от 80% от общия обем покупки на купувача от договорените стоки или услуги, или техни заместители на съответния пазар, изчислени на база покупките на купувача през предходната календарна година.

Недискриминация