Речник

Отказ от право

Социални придобивки , благосъстояние

White Paper is an official set of proposals in a particularly policy area such as EC competition policy. A Green Paper, by contrast, merely sets out a range of ideas that are intended as a basis for discussion on the way to reaching a decision.

Бяла книга

Официален набор от предложения на Европейската комисия по политически въпроси, включително и в политиката по конкуренция на ЕС. За разлика от .Бялата книга., ..Зелената книга. на ЕК излага само поредица от идеи, които са дискусионни за намиране на решение по определен практически проблем.

Workable competition is a notion, which arises from the observation that since perfect competition does not exist; theories based on it do not provide reliable guides for competition policy. Therefore, the goal of the competition policy is usually to make competition workable, not necessarily perfect. However, no consensus has arisen over what might constitute workable competition but all competition authorities in effect employ some version of it.

Практически осъществима конкуренция

Идеята за практически осъществимата конкуренция възниква от тезата, че .съвършена конкуренция. не съществува и изградените на тази теза теории не са надеждна основа на политиката на конкуренция. Целта е стремеж към реална конкуренция, а не непременно съвършена. Макар и да няма консенсус по тази теория, ведомствата по защита на конкуренцията на практика прилагат една или друга нейна форма.

World Trade Organisation (WTO) came into existence on 1 January 1995 as a result of the Uruguay Round of Trade Negotiations. It is responsible for overseeing the multilateral trading system. WTO also provides a forum for continuing negotiations to liberalise the trade in goods and services through removal of barriers and to develop rules in new trade-related subject areas such as competition and investments. The WTO is an independent body and has a common dispute settlement system mechanism through which 144 Members (1 January 2002) enforce their rights and settle the differences that arise between them in the course of implementation. Bulgaria became member of the WTO in 1996.

Световната търговска организация ( СТО )

СТО е основана на 1 януари 1995 година като резултат на Уругвайския кръг на търговски преговори. Организацията отговаря за наблюдението на системата на търговия между страните. СТО е форум, в рамките на който се водят преговори за либерализация на търговията със стоки и услуги чрез премахване на бариерите и разработване на общи правила в свързани с търговията области, като конкуренцията и инвестициите. СТО е независима организация със своя система за уреждане на спорове, чрез която 144-те страни-членки (към 1 януари 2002 година) защитават правата си и уреждат различията, възникнали помежду им в практическата работа. България е член на СТО от 1996 година.