Концесии

1.Компетентен орган

Компетентният орган, пред който се обжалват решенията, действията и бездействията (с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата) на концедента по процедурата за определяне на концесионер, както и решенията на комисията за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог, е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). КЗК е независим специализиран държавен орган, на който е възложено прилагане на конкурентното законодателство. Седалището на комисията е в гр. София.

От 01.01.2018 г., влиза в сила новият Закон за концесиите (ЗК), който определя условията и реда за провеждането на процедурите за предоставянето им, както и производството по обжалване.Концесиите за морски плаж се възлагат, изпълняват и контролират при условията и по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), съответно решенията на концедента по тези процедури подлежат на обжалване пред КЗК. ЗУЧК е специален закон по отношение на ЗК.

Решенията на концедента за концесиите, предоставяни по реда на Закона за водите и Закона за подземните богатства подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а не пред КЗК.

 
2. Обжалване пред КЗК

В Глава шеста от ЗК е описано производството по обжалване. Съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗК, на обжалване подлежи всяко решение на концедента по процедурата за определяне на концесионер, както и решенията на комисията за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог. Решенията по ал. 1 се обжалват пред КЗК относно тяхната законосъобразност, включително относно наличие в обявлението, в документацията за концесията или във всеки друг документ, създаден при провеждане на процедурата за определяне на концесионер, на изисквания, нарушаващи принципите на публичност, прозрачност, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. На обжалване подлежат и действия или бездействия на концедента, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата за определяне на концесионер.

Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на концедента по издаване на решенията по чл. 156, ал. 1, както и решенията на комисията извън тези за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог. Решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура се обжалва заедно с решението на концедента за определяне на концесионер или с решението за прекратяване на процедурата. Не подлежат на обжалване решенията по ЗК, приети от Министерския съвет и от общински съвет.

За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред КЗК се прилага редът на глава десета от Административнопроцесуалния кодекс.

ЗУЧК съдържа редица правила, в отклонение от общите норми на ЗК, поради спецификата на отношенията, които урежда, а именно тези по отдаване на концесия на морски плаж. Законът съдържа изрични правни норми, кои решения, издадени по процедурата, подлежат на обжалване пред КЗК - решението за откриване на процедурата, решението за определяне на концесионер и решението за прекратяване на процедурата.

ИЗБЕРИ ТУК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

3. Срок за обжалване пред КЗК

Жалба срещурешение за откриване на процедурата съответно срещу решение, с което се одобрява обявление за поправка, може да се подаде от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуването в Националния концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата, съответно на обявлението за поправка.

Жалба може да се подаде от всеки заинтересован кандидат и всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от:

- съобщаването или уведомяването за съответното решение с изключение на решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура, срокът за обжалване на което започва да тече от уведомяването за решението за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата;

- узнаването на действие или бездействие по чл. 156, ал. 3, а когато лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, но не по-късно от сключването на концесионния договор.

Съгласно §1, т. 5 от ДР на ЗК "Заинтересован кандидат" е кандидат, който е отстранен от участие в процедурата за определяне на концесионер при извършване на действията по допускане и/или подбор, но не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключило.

Съгласно §1, т. 6 от ДР на ЗК "Заинтересован участник" е участник, който е класиран, но не е определен за концесионер, както и участник, който е отстранен от участие в процедурата за определяне на концесионер, но решението, с което е отстранен, не е влязло в сила.

Съгласно §1, т. 7 от ДР на ЗК "Заинтересовано лице" е лице, което има или е имало интерес от сключването на концесионен договор и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.

Само заинтересован кандидат и заинтересован участник по смисъла на §1, т. 5 и т.6 от ДР на ЗК могат да обжалват действия и бездействия на концедента, с които се възпрепятства достъпът или участието им в процедурата за определяне на концесионер.

Когато жалбата е подадена по пощата, десетдневният срок се брои от датата (на изпращане) на пощенското клеймо на плика, ако жалбата е входирана в деловодството на КЗК, на ръка от жалбоподателя – считано от датата на завеждането й.

Специални правила относно сроковете за обжалване се съдържат в ЗУЧК. Решението за откриване на процедурата (чл. 8д, ал.2) може да бъде обжалвано, в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник", по реда на глава шеста от Закона за концесиите. Съответно решението за определяне на концесионер (чл. 8м, ал. 3) подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста на Закона за концесиите, като срокът е 10-дневен, считано от обнародването му в "Държавен вестник".

Жалбата може да бъде подадена и по електронна поща, електронно подписана, пред КЗК, на адрес: [email protected].

4. Съдържание на жалбата

Жалбата се подава до КЗК с копие до концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер, в писмена форма и на български език.

Жалбата трябва да съдържа:

1. наименование на органа, до който се подава;

2. данни за жалбоподателя, когато е:

а) юридическо лице: наименование, седалище и адрес на управление, и данни за регистрация според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър, както и електронен адрес и/или факс за получаване на съобщения и призовки;

б) физическо лице: име, адрес и данни за самоличността му, както и електронен адрес и/или факс за получаване на съобщения и призовки;

в) група от икономически оператори – съответните данни по буква "а" или буква "б" за оператора, който представлява групата, или за водещия партньор;

3. наименование и адрес, включително електронен адрес на концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер;

4. данни за процедурата за определяне на концесионер и за решението, действието или бездействието, което се обжалва;

5. твърдени нарушения, на които се основава жалбата;

6. искане на жалбоподателя;

7. подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.

 

Към жалбата се прилагат:

1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз, в "Държавен вестник" или в Националния концесионен регистър;

2. доказателства за спазване на срока по чл. 157, ал. 1 от ЗК;

3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;

4. документ за платена държавна такса;

5. доказателство за изпращане на жалбата до концедента;

6. други доказателства, с които жалбоподателят разполага.

 

Таксата за образуване на производство по Глава шеста от ЗК пред КЗК е в размер 1700 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, приета с ПМС № 177 от 20.08.2018 г., обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.

Сумите за такси се внасят по банков път по сметка на КЗК в БНБ - ЦУ, както следва:

Сметка за такси БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1;

IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01; BIC: BNBGBGSD

Суми за депозити (гаранции) БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1;

IBAN: BG67 BNBG 9661 33 00 1017 01; BIC: BNBGBGSD

Когато жалбата не отговаря на изискванията на ЗК председателят на КЗК изпраща съобщение на жалбоподателя и определя 5-дневен срок за отстраняване на нередовностите (чл. 158, ал. 3 и 4 от ЗК).

Председателят на КЗК не образува производство, когато:1.жалбата е подадена след изтичането на съответния срок по чл. 157, ал. 1 от ЗК; 2.нередовностите не са отстранени в срока по чл. 158, ал. 4 от ЗК; 3.жалбата е оттеглена преди образуването на производството; 4.актът, действието или бездействието не подлежи на обжалване.

В горните случаи председателят на КЗК връща жалбата с разпореждане, което подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните. Съдът се произнася по частната жалба в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно (чл. 159 от ЗК).

5. Вътрешен ход на производството:

Подадените в КЗК жалби получават входящ номер.

След входиране на жалбата в КЗК, се осъществява предварителния контрол, при който се проверява, дали същата съдържа задължителните реквизити по смисъла на закона. Когато жалбата не отговаря на изискванията на ЗК, председателят на КЗК изпраща съобщение на жалбоподателя и определя 5-дневен срок за отстраняване на нередовностите (чл. 158, ал. 3 и 4 от ЗК).

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство, с разпореждане, в тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея. С разпореждането за образуване председателят на КЗК служебно конституира страните и определя член на КЗК, който наблюдава проучването по жалбата и при необходимост дава указания. След като производството е образувано, председателят със заповед определя служители от състава на администрацията на КЗК за извършване на проучване по жалбата, наричани по-нататък "работен екип". Когато концесията съдържа или изисква класифицирана информация, членовете на работния екип трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Когато се обжалва решение на комисия, като страна в производството се конституира концедентът, който организира процедурата за определяне на концесионер. За образуваното производство се уведомява концедентът. Концедентът изпраща становище по жалбата, към което прилага цялата преписка по процедурата за определяне на концесионер, както и други доказателства, ако разполага с такива, в тридневен срок от получаване на уведомлението за образуването на производството.

След получаването на жалбата концедентът, съответно комисията могат да преразгледат въпроса и да отстранят твърдяното в жалбата нарушение. Отстраняването се извършва в 7-дневен срок от получаването на жалбата, а когато жалбата е срещу решение, което подлежи на одобрение от Министерския съвет, съответно от общински съвет - в 14-дневен срок. Актът, с който се отстранява нарушението, подлежи на обжалване, като чл. 162, ал. 1 не се прилага (чл. 162 от ЗК). За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред КЗК се прилага редът на глава десета от Административнопроцесуалния кодекс (чл. 163 от ЗК).

Когато е образувано производство по жалба срещу решение за определяне на концесионер и не е допуснато предварително изпълнение, КЗК служебно проверява за наличие на висящо производство срещу друг акт по същата процедура за определяне на концесионер. Когато установи наличие на друго висящо производство, КЗК спира образуваното по жалбата производство до окончателното решаване на спора по висящото производство. Производството по жалбата се възстановява служебно или по искане на една от страните след влизането в сила на решенията по висящите производства (чл. 168 от ЗК).

6. Спиране на процедурата

Съгласно чл. 164 от ЗК, жалбата срещу решение за определяне на концесионер спира процедурата за определяне на концесионер до окончателното решаване на спора. Жалбата срещу решение за прекратяване на процедурата, което включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура, спира новата, съответно повторната процедура до окончателното решаване на спора. Извън горните случаи, жалбата спира процедурата за определяне на концесионер само когато е направено искане за спиране на процедурата.

Съгласно чл. 165, ал. 1 от ЗК искане за спиране на процедурата за определяне на концесионер се прави едновременно с подаване на жалбата. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което не е направено едновременно с жалбата, не се разглежда. КЗК следва да се произнесе по искането в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуване на производството по жалбата, като оставя процедурата спряна или оставя без уважение искането.

Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането след преценка на възможните последици от спиране на процедурата за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и за интересите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с живота и здравето на гражданите, с околната среда, защитените територии, зони и обекти и с обществения ред, направена въз основа на твърденията по жалбата, мотивите, изложени в искането, становището на концедента, ако такова е подадено, и доказателствата, приложени от страните. КЗК може да не уважи искането, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да бъдат увредени, надхвърлят ползата от спирането. Произнасянето по искането не обвързва КЗК при решаване на спора по същество и не засяга останалите искания на жалбоподателя. Определението, с което се налага „временна мярка“ или се отказва да бъде наложена, подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се произнася по частната жалба в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно. Обжалването на определението по искането за спиране на процедурата не спира производството пред Комисията за защита на конкуренцията.

7. Предварително изпълнение на решението за определяне на концесионер

Когато подадената жалба е срещу решение за определяне на концесионер или срещу решение за прекратяване на процедурата, което включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура, със становището си по жалбата по чл. 160, ал. 3 концедентът може, в срока за представяне на становището по жалбата, да поиска от КЗК допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане за предварително изпълнение, направено след този срок, не се разглежда от КЗК. Концедентът следва да мотивира искането си и да приложи доказателства в подкрепа на твърденията си.

КЗК се произнася по искането за допускане на предварително изпълнение с мотивирано определение в закрито заседание в 3-дневен срок от получаване на становището. Искане по ал. 1, което не съдържа мотиви, се оставя без разглеждане.

КЗК допуска предварително изпълнение по изключение, за да се осигурят животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или когато от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, включително за обекта на концесията или за дейността, която трябва да се извършва от концесионера. Предварително изпълнение не се допуска, когато е мотивирано с икономически интереси, които водят до непропорционални последици, включително с разходи, които са резултат от отлагане изпълнението на концесионния договор или от провеждане на нова, съответно повторна процедура за определяне на концесионер, промяна на концесионера по договора или изплащане на обезщетения и/или други санкции.

Определението, с което КЗК се произнася по направеното особено искане подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. Върховният административен съд се произнася по определението в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба. Частната жалба спира допуснатото предварително изпълнение.

8. Провеждане на проучването

Проучването на преписката се извършва от работния екип и обхваща обстоятелствата по жалбата. В хода на проучването по образуваното пред КЗК производство се допускат се писмени и устни доказателства /свидетелски показания/ и експертни становища. Комисията за защита на конкуренцията може да се позовава на информация, която е публично достъпна или служебно известна.

Доказателствата, събрани в производството пред КЗК, не може да бъдат разгласявани, ако представляват защитена със закон информация, чувствителна информация или информация, определена като поверителна. Когато в доказателствата се съдържат данни, представляващи класифицирана информация, се прилага Законът за защита на класифицираната информация.

При използване на експертни становища в производството пред КЗК сумите за възнаграждения на експертите се внасят предварително от страната, която е поискала експертизата. При назначаване на експертиза по инициатива на КЗК разноските за възнаграждение на експертите се възлагат на жалбоподателя – когато жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, а в останалите случаи – на концедента.

Когато е направено искане за експертиза, КЗК се произнася по него с протоколно определение, с което се допуска или не, назначаване на експертно становище. Протоколното определение не подлежи на обжалване, тъй като не прегражда хода на производството и не е посочено в специален закон. За постановеното определение се уведомяват страните в производството.

9. Съдействие

Страните по производството, държавните органи и длъжностните лица са задължени да оказват съдействие на КЗК при изпълнение на възложените й със закона задължения. Всички доказателства, събрани в производството пред КЗК, не може да бъдат разгласявани, ако представляват защитена със закон информация, чувствителна информация или информация, определена като поверителна. Когато в доказателствата се съдържат данни, представляващи класифицирана информация, се прилага Законът за защита на класифицираната информация.

10. Призоваване и връчване на съобщения

Съгласно чл. 171, ал.1 от ЗК, връчването на съобщения и призовки се извършва по електронен път на електронен адрес или по факс, както следва: за концедента – на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата; за жалбоподателя – на адреса или факса, посочен в жалбата; за останалите страни – на адреса, на който са получавали уведомления в процедурата за определяне на концесионер, освен ако в производството по обжалване са посочили друг адрес или факс.

Срокът за призоваване е не по-кратък от три дни преди заседанието. Съобщенията и призовките се смятат за връчени с постъпването им в посочената информационна система, съответно с получаването на автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането по факс, и се удостоверяват с копие от електронния запис за това, съответно с копие от автоматично генерираното съобщение. Когато са с неизвестен адрес или факс, или не може да бъдат намерени на посочения от тях адрес, те се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на интернет страницата на КЗК.

11. Заседание

След приключване на проучването работният екип представя на наблюдаващия член на КЗК доклад, който съдържа фактически и правен анализ на случая, както и предложение за начина на приключване на производството. Наблюдаващият член на КЗК уведомява председателя за приключване на проучването, а последният с резолюция насрочва открито заседание за разглеждане на преписката. До деня преди заседанието страните имат право да се запознаят със събраните по преписката доказателства.

Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно до деня преди заседанието по разглеждане на жалбата

Заседанията на комисията са редовни, когато присъстват най-малко четирима от членовете на КЗК. Откритото заседание започва с проверка дали е налице основание за самоотвод на член на комисията, след това преминава към решаване на предварителните въпроси относно редовността на производството. На страните в производството могат да се задават въпроси по реда, определен от председателя. Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени, председателстващият заседанието предоставя възможност на страните за становища. След изясняване на спора от фактическа и правна страна, председателстващият закрива заседанието.

12. Решение на КЗК

Комисията за защита на конкуренцията приема решения и постановява определения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа. Когато на заседанието присъстват по-малко от седем членове, решението се приема само ако за него са гласували най-малко четирима от членовете на комисията.

Комисията за защита на конкуренцията в закрито заседание приема решение, с което: оставя жалбата без уважение; отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедурата; отменя незаконосъобразното решение или действие или установява незаконосъобразното бездействие и със задължителни указания връща преписката за продължаване на процедурата за определяне на концесионер от последното законосъобразно решение или действие, а когато е приложимо – за прекратяване на процедурата, или обявява нищожността на решението.

Когато е обжалвано решение за определяне на концесионер и е допуснато предварително изпълнение, в резултат на което е сключен концесионен договор, КЗК установява незаконосъобразността на решението, без да го отменя, и налага на концедента санкцията по чл. 183, ал. 1 от ЗК (чл. 175, ал.2 от ЗК).

            КЗК се произнася по жалбата с решение в двумесечен срок от образуване на производството, когато концесията е с трансграничен интерес, и в едномесечен срок – когато концесията е без трансграничен интерес.

Решението на КЗК, заедно с мотивите към него се изготвя и се обявява на страните в производството най-късно в 14-дневен срок от произнасянето.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните в производството. Върховният административен съд се произнася в едномесечен срок от получаването на жалбата и решението му е окончателно.

За неуредени въпроси относно производството по обжалване пред Върховния административен съд се прилагат условията и редът на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (чл. 178 от ЗК).

ИЗБЕРИ ТУК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

13. Прекратяване на производството

В чл. 177 от ЗК са регламентирани и случаите, в които КЗК с определение прекратява образуваното производство. Те са: при недопустима жалба; когато жалбоподателят – физическо лице, е починал или юридическото лице е прекратено без правоприемник; при оттегляне на жалбата.

Определението подлежи на обжалване, съгласно чл. 167 пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. Обжалването спира изпълнението на определението. Съдът се произнася в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.

14. Санкции

Според чл. 183 от ЗК, когато концесионен договор е сключен след допуснато предварително изпълнение и е установена незаконосъобразност на решението за определяне на концесионер или е обявена нищожност на обжалваното решение, КЗК с решението по чл. 175, ал. 2, съответно Върховният административен съд с решението по чл. 178, ал. 2 налага на концедента санкция в размер 5 на сто от стойността на концесията. Санкция в размер едно на сто от стойността на концесията се налага на концедент в случаите по чл. 175, ал. 3 от ЗК.

Санкциите се налагат и заплащат от бюджета на концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер, включително когато установеното нарушение е извършено от назначената от него комисия (чл. 184 от ЗК).

 

15. Разноски

КЗК се произнася и по отговорността за разноските при условията и по реда на чл. 143 от АПК. ЗК не посочва видовете разноски. Те са определени в АПК и са: заплатените държавни такси; разноските по производството; възнаграждението за един адвокат/юрисконсулт, ако страната е ползвала услугите на такъв.


 

В срока за обжалване, КЗК, по искане на страните, може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските. Определението за разноските се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. То може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението.