Речник

Variable costs are costs that vary with the amount produced. Examples are materials, fuel, production labour and maintenance.

Променливи разходи

Икономическа категория, относима към разходи, които се променят в зависимост от обема на производството. Пример за такива разходи са разходите за материали, горива, труд и поддръжка.

Vertical agreements exist between undertakings at different levels in the production and supply chain and include agreements between manufacturers and retailers, manufacturers and distributors, distributors and retailers and so on. Vertical agreements in general entail supplier- distributor relationships relating to resale of the products. See also .vertical restraints..

Вертикални споразумения

Вертикални споразумения са споразумения, сключени между предприятия, работещи на различни нива на производствената и снабдителска верига. Те включват споразумения между производители и търговци на дребно, между производители и дистрибутори, между дистрибутори и търговци на дребно и други. По принцип, при вертикалните споразумения възниква взаимоотношение между доставчик и дистрибутор във връзка с препродажбата на продуктите. Виж също ..вертикални ограничения..

Виж Решение № 44/2001 г.

раздел І . освободени вертикални споразумения., раздел ІІ .споразумения и
условия, които не подлежат на групово освобождаване от забрана..

Виж Практика на ВАС:

Решение № 5266/2002 г. на ВАС по адм. дело № 10389/2001 г.

Vertical integration describes the ownership and control by an undertaking of different stages of the production process. Vertical integration arises when an undertaking undertakes two or more stages of the productions process in-house, e.g. petroleum refining undertaking owning downstream the terminal storage and retail gasoline distribution facilities and upstream the crude oil field wells and transportation pipelines. Vertical integration may be achieved through new investment or vertical mergers and acquisition of existing firms at different stages of production.

Вертикална интеграция

Икономически термин, които описва ситуация, при която собствеността и контрола на едно предприятие се разпростират върху различни етапи на производствения процес. Вертикална интеграция възниква, когато дадено предприятие включи два или повече етапа на производствения процес ..под един покрив., например, когато петролни рафинерии притежават складови терминали за горива и вериги бензиностанции (.пазар надолу по веригата.) или петролни кладенци и тръбопроводи (.пазар нагоре по веригата.). Вертикална интеграция може да се осъществи чрез нови инвестиции, вертикални сливания или чрез придобиване на действащи фирми на различни етапи на производствения процес.

One firm acquires a supplier (upstream vertical merger) or a customer (downstream vertical merger). A merger between undertakings involved at different stages of production is said to be a vertical merger, e.g. a merger between a brewer and a chain of pubs. Vertical mergers come under the EEC Merger Regulation, even though the issues they raise are similar to the issues that arise under Article 81 with vertical restraints. Competitive problems only arise if there is market power at one or other horizontal level. See also .Conglomerate Mergers., ..Horizontal Mergers., .Merger..

Вертикално сливане

Термин от правото на конкуренцията, относим към случаите, когато едно предприятие придобива свой доставчик (възходящо вертикално сливане) или клиент (низходящо вертикално сливане). Сливане между предприятия, работещи на различни етапи на процеса на производство и реализация на продуктите, се нарича .вертикално сливане., например сливане между пивоварна и верига заведения за продажба на бира. Вертикалните сливания попадат в приложното поле на Регламента за сливанията на ЕО (респективно и на ЗЗК), независимо че проблемите, които те поставят, са сходни на тези, възникващи по член 81 от ДЕО, във връзка с вертикалните ограничения на конкуренцията. Проблеми от гледна точка на конкуренцията са налице, ако се засили пазарна мощ единствено на хоризонтално ниво. Виж също ..Сливания между конгломерати., .Хоризонтално сливане., ..Сливане, вливане..

Виж Практика на КЗК:

Решение № 136 2000 г. Филип Морис компани инк. и Набиско холдинг, сб .2000, стр. 520-530.

Vertical restraints on competition include certain types of distribution practices by manufacturers or suppliers relating to the resale of their products. Vertical restraints in general contain restrictions imposed by one party on another. The usual practices adopted in this regard are such as price fixing, exclusive dealing, resale price maintenance, geographic market restrictions, and refusal to deal and tied selling. Vertical restraints can harm competition in the presence of market power at one or other horizontal level. Whether a vertical restraint is anti-competitive depends largely on the degree of inter-brand competition. Vertical restraints are generally less harmful than horizontal restraints. Parallel imports and passive sales should always be possible. See also .vertical agreements..

Вертикални ограничения

Вертикалните ограничения на конкуренцията включват някои видове дистрибуторски практики, прилагани от производители или доставчици при препродажбата на изделията им. В общия случай, вертикалните ограничения съдържат забрани, които една страна налага на друга страна. Обикновено такива практики са: определянето на цени, клаузи за изключително право на продажба, задължение за поддържане на препродажните цени, продажби в определена географски територия, отказ за установяване на търговски отношения и обвързване на продажби с покупка на друг продукт. Вертикалните ограничения могат да увредят конкуренцията при наличието на значима пазарна мощ на доставчика на някое хоризонтално ниво. Дали едно вертикално ограничение е антиконкурентно, зависи най- вече от степента на междумаркова конкуренция. По правило, вертикалните ограничения са по-малко вредни от хоризонталните ограничения. При всички обстоятелства обаче трябва да има възможност за паралелен внос и пасивни продажби. Виж също ..вертикални споразумения..

Виж Решение № 44 / 2001 г. на КЗК за групово освобождаване от забраната по чл. 9 ал.1 от ЗЗК.