Международно сътрудничество

Eвропейска мрежа по конкуренция (ЕМК)

 Пълноправното членство на България в ЕС изисква от КЗК активно да участва в прилагането на правилата по конкуренция на Общността в сътрудничество с Европейската комисия и националните органи по конкуренция на другите страни членки. Сътрудничеството се осъществява главно в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (European Competition Network – ECN). Мрежата играе ключова роля при разпределяне на работата между националните органи, ЕК и съдилищата и гарантира непротиворечивото прилагане на европейското право. Участието в ЕМК означава постоянен обмен на информация с другите органи, който подпомага постигането и защитата на ефективната конкуренция в рамките на ЕС. Представители на КЗК участват в работата на всички хоризонтални работни групи и секторни подгрупи в ЕМК. Комисията е представена и на изслушвания и заседания на Консултативния комитет по ограничителните практики и господстващото положение и Консултативния комитет по концентрациите, провеждани в рамките на производства на Европейската комисия. Целта на изслушванията е да се предостави възможност на предприятията да изложат своите аргументи, относими към съответния казус. Консултативните комитети имат съвещателна роля и изработват становища по представените от ЕК проекти на решения или други актове. Най-високият форум на ЕМК е годишната среща на ръководителите на националните органи по конкуренция на страните членки на ЕС и ГД „Конкуренция” на ЕК, на която се обсъждат актуални теми, свързани с приоритетите в политиката на конкуренция и законодателството. В качеството си на национален орган по прилагане на Директива (ЕС)2019 /633  и на Регламент (ЕС)  2017/2394  Комисията си сътрудничи с Европейската комисия и  другите национални правоприлагащи органи.


Европейски органи по конкуренция

Европейските органи по конкуренция (European Competition Authorities, ECA) е форум за обсъждане на въпроси от сферата на защитата на конкуренцията, който е създаден през април 2001 г. В него участват органите по конкуренция на държавите от Европейското икономическо пространство (страните членки на ЕС, Европейската комисия, страните от ЕАСТ – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, както и Надзорният орган на ЕАСТ). Форумът функционира чрез работни групи, създадени за разработване и анализиране на конкретен проблем. Ежегодно се провежда и среща на високо ниво с участието на ръководителите на ведомства.

Бюлетин на Европейска мрежа по конкуренция


Резолюции на Европейска мрежа по конкуренция

file icon
Органите по конкуренция в Европейския Съюз – продължаваща нужда от ефективни институции
Публикувано: 26-01-2023
file icon
Препоръка от Групата на високо ниво по млякото, целяща подобряване на силата за преговори на млекопроизводителите
Публикувано: 26-01-2023

Международна мрежа по конкуренция (ММК)

Комисията за защита на конкуренцията е член на Международната мрежа по конкуренция (International Competition Network – ICN, ММК) от 2003 г.

Създадената през 2001 г. ММК включва 117 ведомства по конкуренция от 103 юрисдикции. В нея се разглеждат въпроси от сферата на антитръстовото законодателство и политиката на конкуренция. Целта е да се задълбочи взаимодействието между органите по конкуренция и да се постигне сближаване на законодателството и правоприлагането. ММК се ръководи от Управляваща група начело с председател и зам.-председатели. Мрежата функционира чрез работни групи, които изследват определен проблем, подготвят доклад и го внасят за обсъждане на годишните конференции и срещи на членовете на ММК. Целта е да се създадат препоръки и „най-добри практики”, които да бъдат доброволно следвани от органите по конкуренция.

Основните работни групи, функциониращи в рамките на ММК, са „Картели”, „Едностранно поведение” (покрива въпросите, свързани със злоупотребата с господстващо положение), „Концентрации”, „Застъпничество за конкуренцията”, „Политика на конкуренцията”, като КЗК се стреми да участва активно в работата им. Форумът на най-високо ниво в рамките на ММК е ежегодната конференция, в която участват ръководителите на органите по конкуренция.

 КЗК е свързващо ведомство в създадената през август 2008 г. Система за подкрепа. Целта на Системата е да организира помощ под формата на консултации на органи по конкуренция, които планират промени в националното си законодателство или политика на конкуренция. Консултациите ще са на база на многобройните документи за препоръчителни практики, изготвени в рамките на ММК.


Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Република България не е член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD, ОИСР), но Комисията за защита на конкуренцията участва в различни форуми, организирани от ОИСР.

 Най-важният и представителен форум в областта на конкуренцията на ОИСР е ежегодният Глобален форум по конкуренция (Global Forum on Competition). Това събитие цели да задълбочи сътрудничеството между органите по конкуренция от целия свят, като на него се обсъждат особено важни и актуални въпроси в областта на политиката на конкуренция. Различни международни организации, както и представители на организации на потребителите и бизнеса, също вземат участие в дискусиите на форума. Комисията за защита на конкуренцията участва активно в Глобалния форум по конкуренцията на ОИСР.

 Основното звено на Организацията, работещо в областта на политиката на конкуренция, е Комитетът по конкуренция и работните групи към него. В Комитета и работните групи участват ръководителите и представители на ведомствата по конкуренция на страните членки на ОИСР, а в качество на наблюдатели – и националните органи по конкуренция на някои страни, които не са членки на Организацията. През 2010 г. КЗК беше поканена да участва със статут на наблюдател в работата на Комитета. Комитетът подготвя анализи, проучвания, доклади, насоки за приложение на законодателството. Тези разработки са насочени към правителствата на отделните страни и целят да ги подпомогнат при провеждането на политики и при вземането на решения.

Представители на КЗК присъстват и на тематичните семинари, организирани от Регионалния център по конкуренция на ОИСР в Будапеща, Унгария.


Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД)

УНКТАД (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development) е субсидиарен орган на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН). КЗК осъществява сътрудничество и в рамките на организирания от УНКТАД форум, в който органите по конкуренция от развиващите се страни и икономиките в преход обсъждат практически въпроси, свързани с правото и политиката на конкуренция. Ежегодно се провежда среща на Междуправителствена група от експерти, на която се осъществява обмен на информация и най-добри практики по конкретни въпроси от общ интерес.


Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ)

КЗК си сътрудничи и с органите по конкуренция на страните участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Целта е провеждане и утвърждаване на ефективна политика в областта на конкуренцията. Първата Регионална кръгла маса на ведомствата по конкуренция от ПСЮИЕ бе инициирана от КЗК и се състоя на 29 май 2008 г. в София. На нея ръководителите на органите по конкуренция от региона подписаха Съвместно заявление, изразяващо волята на страните да продължат подетата от КЗК инициатива за задълбочаване на контактите и активизиране на съвместната дейност.

Двустранно сътрудничество КЗК

КЗК осъществява сътрудничество на двустранно ниво с други органи по конкуренция. Чрез тази форма на взаимодействие Комисията се стреми да задълбочи сътрудничеството си с органи по конкуренцията на страни членки на ЕС, както и да изгради отношения с ведомства по конкуренцията, които не са част от Европейската мрежа по конкуренция, като подпомогне държавите, в които отскоро съществува законодателство и ведомство за защита на конкуренцията. КЗК има подписани меморандуми за сътрудничество с органите по конкуренция на Азербайджан, Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Кипър, Косово, Молдова, Република Северна Македония, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия и Черна гора.