Речник

The prohibition principle shall not apply to agreements, decisions or concerted practices, which have a negligible effect on competition. 

Правило .de minimis.
Принципът на забрана не се прилага по отношение на договори, решения или съгласувани практики, които имат незначителен ефект върху конкуренцията. 

Виж ЗЗК: Чл..10 - Забраната по чл.9 ал.1 не се прилага за споразумения, решения и съгласувана практика с незначителен ефект върху концентрацията. Ефектът е незначителен, когато общият дял на предприятията, участници на пазара на стоките и услугите - предмет на споразумението, не надвишава пет на сто от съответния пазар.

Deconcentration is a policy of breaking up and divesting operations of large undertakings in order to reduce the degree of concentration in an industry. 

Деконцентрация
Деконцентрацията е политика на раздробяване и продажби на определени производствени звена на големи предприятия с цел снижаване нивото на концентрация в определен отрасъл.

See also .relevant market.. 

Определяне на съответен пазар 

Виж също ..съответен пазар..

Deregulation refers to the removal of regulatory constraints on undertakings or individuals. Deregulation has become increasingly equated with promoting competition and market-oriented and market openness approaches towards pricing, output, entry and other economic decisions. Deregulation is a close term with regulatory reform. The initiatives towards deregulation are an essential part of the advocacy role of the competition authority. 

Дерегулиране
Дерегулирането е процес на премахване на регулаторни ограничения върху предприятия или физически лица. Дерегулирането все по-често се отъждествява с подкрепа и защита на конкуренцията, с подходите на пазарна ориентация и пазарна отвореност по отношение на ценообразуването, производителността, навлизане на пазара и други стопански решения. Термините дерегулиране и регулаторна реформа са доста близки по значение.. Становищата на органите по конкуренция по инициативи за дерегулиране представляват съществена част от ролята им за подобряване на конкурентната среда.

DG IV is the Direction General Competition of the European Commission. It is responsible for Community competition policy. It is headed by a Director-General and is comprised of the Merger Task Force and other directorates. The Hearing Officer is also a member of the DG IV. 

Генерална Дирекция .. Конкуренция .
Генерална дирекция ІV по въпросите на конкуренцията на Европейската комисия. Отговаря за политиката за защита на конкуренцията в рамките на Общността. Ръководи се от Генерален директор и се състои от звено по сливанията и други дирекции. Служителят по процедурата при разглеждане на дела от ЕК е също член на ГД Конкуренция.

A directive is a legal instrument by which the EC Council or European Commission can require the EU Member States to amend or adopt national legislation by a specific deadline in order to achieve the aims set out in the directive. 

Директиви
Директивите представляват законов инструмент, посредством който Съветът на ЕС или Европейската комисия могат да изискат от държавите-членки на ЕС да променят или приемат национално законодателство, не по късно от определена дата, с цел осъществяване на задачите на директивата. Директивата е обвързваща по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат за всяка държава-членка, но оставя на националните компетентни органи изборът на формите и средствата.

Discounts have competition concern if they are discriminatory, not based on costs and granted by a dominant undertaking. The main area in which price discrimination is held to be contrary to European competition law concerns the granting of discounts and rebates. In Hoffman-La Roche the undertaking was held to have abused its dominant position by offering loyalty rebates to customers and by granting discounts to those customers who took the whole range of vitamins. See also .discrimination., .fidelity rebates.. 

Отстъпки
Отстъпките могат да представляват нарушение на правилата за конкуренция, ако бъдат прилагани избирателно, не са съобразени с реалната себестойност на продукта и се предоставят от предприятие с господстващо положение.. Избирателната ценова политика (ценова дискриминация) се счита за противоречаща на eвропейските разпоредби за защита на конкуренцията най-вече в областта на предоставянето на отстъпки.. В случая Хофман-Ла Рош, предприятието бе обвинено, че е злоупотребило със своето господстващо положение на пазара, тъй като е предложило отстъпки в патентните такси на свои клиенти и е предоставило отстъпи на онези клиенти, които купуват цялата продуктова гама от витамини. Виж също ..дискриминация.., .отстъпки при лоялност.. 

Виж Практика на ЕК: дело 85/76 на ЕК (1979) ECR 461

Discrimination is connected with the abuse of a dominant position with significant market power. Discriminatory behavior can potentially take numerous forms like price discrimination, fidelity rebates, refusals to supply, essential facilities and tying. The not cost-based discrimination against a trader constitutes, first and foremost, unfair exploitation of his right to free enterprise. Price discrimination is prevalent on a geographic basis. In theory, it is possible to distinguish between three types of price discrimination. First-degree price discrimination occurs when an undertaking is able to discriminate perfectly between its customers. Second-degree price discrimination occurs when certain selling practices are used to induce consumers to self-select themselves to reveal whether they have a high or low willingness to pay. Third degree price discrimination occurs when undertakings use information about their consumers (e.g. age or location) to price discriminate. Also tying can be used as a method of price discrimination. See also .essential facilities., .fidelity rebates., .refusals to deal. and .tied selling.. 

Дискриминация
Дискриминацията е свързана със злоупотреба с господстващо положение при значителна пазарна мощ. Дискриминационното (избирателно) поведение се проявява чрез многообразие от форми като ценова дискриминация, предоставяне на отстъпки при лоялност, откази за доставка, достъп до съществени съоръжения и обвързване на продажбите. Дискриминация срещу определен търговец, която не се основава на реални ценови стойности, представлява най-вече несправедлива експлоатация на правото му на свободно предприемачество. Ценовата дискриминация е разпространена най-вече на географски принцип. На теория съществуват три основни типа ценова дискриминация. а/ Ценова дискриминация от първа степен възниква, когато дадено предприятия е в състояние да осъществява съвършена дискриминация спрямо отделните си клиенти. б/ Ценова дискриминация от втора степен възниква когато се използват определени продажбени практики, които принуждават потребителите да се самоопределят и разкрият степента на своята готовност да заплатят за определен продукт. в/ Ценова дискриминация от трета степен възниква, когато предприятията използват определена информация за своите клиенти (напр. възраст или географско местоположение) за да прилагат ценова дискриминация. Обвързването на продажбите с определени условия също може да се използва като метод на ценова дискриминация.
Виж също ..съществени съоръжения., .отстъпки при лоялност., ..отказ за установяване на търговски отношения. и .обвързани продажби.. 

Виж ЗЗК: Чл..18 т.1-т.5 - забранени са действия на предприятия с монополно и господстващо положение, чрез които пряко и косвено се налагат необосновани цени за покупка и продажба или други нелоялни търговски условия.... необосновано се прекратяват дългосрочно установени търговски връзки.

Article 82 of the EC Treaty refers to the application of dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading partner, thereby placing them at a competitive disadvantage as an abuse. See also .discrimination.. положение.

Неравностойни условия 

Член 82 от ДЕО се отнася до прилагането на различни условия за един и същ договор по отношение на определени търговски партньори, с което биват поставяни в неравностойно конкурентно положение, което се счита за злоупотреба с господстващо Виж също ..дискриминация... Виж ЗЗК: Чл..18 т.3. забранени са действия на предприятия с господстващо положение... прилагат различни условия за един и същ договор по отношение на определени партньори

The Distinct Market concept is used in the ECMR (Article 9 - the so-called .German clause.) to provide a basis for a Member State to request (in full or in part and within 3 weeks) a referral back to national merger control of a concentration notified to the EC. The EC Commission has discretion in regard to such requests and national merger control analysis in such referrals must use the same analytical basis as in the ECMR. The grounds for such requests are: (1) that a concentration threatens to create or to strengthen a dominant position as a result of which effective competition would be significantly impeded on a market, within that Member State, which presents all the characteristics of a distinct market, be it a substantial part of the common market or not.. (2) that .a concentration affects competition on a market within that Member State, which presents all the characteristics of a distinct market and which does not constitute a substantial part of the common market. Accordingly, the Distinct Market is a Geographic Market to ground this procedure. The ECMR provides that the Distinct Market shall consist of the area in which the undertakings concerned are involved in the supply of products or services, in which the conditions of competition are sufficiently homogeneous and which can be distinguished from neighbouring areas because, in particular, conditions of competition are appreciably different in those areas. This assessment should take account in particular of the nature and characteristics of the products or services concerned, of the existence of entry barriers or of consumer preferences, of appreciable differences of the undertakings' market shares between neighbouring areas or of substantial price differences.. See аlso .Concentration ., .ECMR., .Effective Competition., .Geographic Market., .Merger., .Dominant Position., .Relevant Market.. 

Отделни пазари
Концепцията за отделните пазари се използва в РСЕО (Член 9 . т. нар. .Германска клауза.), за да се предостави възможност на всяка държава-членка да изиска (цялостно или частично), в рамките на три седмици, обратно прехвърляне на правомощията на националните контролни органи по сливанията в случай на концентрация, за която е била уведомена Европейската комисия. Европейската комисия има широки правомощия по отношение на такива искания, а анализите на националните органи за контрол над сливанията, при подобни прехвърляния, трябва да се основават на същата аналитична база, която се използва в РСЕО. Подобни искания могат да се основават на: 1/ факта, че определена концентрация заплашва да създаде или затвърди господстващо положение, в резултат на което ефективната конкуренция би била значително възпрепятствана на даден пазар в рамките на съответната държава-членка, който проявява всички характеристики на отделен пазар, независимо дали е значителна част от Общия пазар или не. 2/ твърдението, че концентрацията влияе върху конкуренцията на пазара в съответната държава-членка, който проявява всички характеристики на отделен пазар и не представлява значителна част от Общия пазар. В съответствие с това, отделният пазар е пазар, определен на географски принцип. Според разпоредбите на РСЕО, отделният пазар е онази територия, на която предприятията осъществяват доставка на стоки или услуги и на която условията за конкуренция са еднакви за всички участници в задоволителна степен и се отличава от съседните територии, тъй като в тях условията на конкуренция се различават значително. Такава оценка, следва да вземе предвид същността и характеристиките на предлаганите продукти или услуги, съществуването на бариери за навлизане и потребителски предпочитания, осезаеми разлики в пазарните дялове на предприятията в граничещите територии или съществени ценови разлики.. 

Виж също ..Концентрация., ..РСЕО., .Ефективна конкуренция., ..Географски пазар., ..Сливане., .Господстващо положение., ..Съответен пазар...
Нарушаване на конкуренцията
Distort competition Виж ЗЗК : Чл.2 ал.2,чл. 9 и чл.18