Предварителни консултации за концентрации

Описание на дейността по организацията на преднотификационни контакти за консултация по предстояща концентрация

Преднотификационните контакти преди предварителното уведомяване нямат строго определена процедура на провеждане, нито обвързващ ефект за Комисия за защита на конкуренцията или за страните. Въпреки това, преднотификационните консултации играят важна роля в цялостния процес по оценка на концентрациите между предприятия. В рамките на преднотификационните консултации, участниците в концентрацията имат възможността неформално да дискутират въпроси, свързани със сделката, с представители на КЗК преди подаване на уведомлението.

Преднотификационните консултации повишават ефективността на процедурата и спомагат за изготвянето на уведомление, съдържащо цялата необходима информация съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗЗК. Целта на тези срещи е още преди образуване на производството, да се откроят основните аспекти и пазари, върху които концентрацията ще окаже въздействие. Също така, още на този етап биха могли да се откроят евентуални бъдещи проблеми, които биха възникнали вследствие на концентрацията и възможност за тяхното ефективно управление.

Нормативна рамка

Правила за осъществяване на преднотификационни контакти относно контрола върху концентрациите между предприятия, приети с Решение № 1005 /2020 на КЗК и публикувани на сайта на КЗК.

file icon
Правила за осъществяване на преднотификационни контакти относно контрола върху концентрациите между предприятия
Публикувано: 03-04-2023

Условия за подаване на искане за предварителна консултация

Преднотификационните срещи се инициират от страните по сделката с подаване на писмена молба (по Образец Приложение № 1 към Правилата) до председателя на КЗК в деловодството на Комисията, по факс и/или по електронна поща (на адрес [email protected]). Препоръчително е преднотификационните срещи да се инициират от лицата на по-ранен етап, поне две седмици преди подаване на уведомлението.

След резолюция от председателя на КЗК за съгласие за провеждането на такава среща, директорът на дирекция „Антитръст и концентрации“ се свързва с представителите/упълномощените лица на участниците в концентрацията за уточняване и съгласуване на ден и час за провеждане на предварителната консултация.

Начини за подаване на искане

Контакти за изпращане на искането
Форма за попълване на искане/молба: по образец 1
file icon
Образец 1
[email protected]
Възможност за подаване чрез електронна форма
Заяви

Информация за начина на обратна връзка и практиките за насрочване и провеждане на консултациите

В молбата се посочват лице и данни за контакт от страна на молителя.