Речник

See also.acquisition..

Придобиване на контрол

Виж също ..придобиване..

Виж Европейско законодателство:

Регламент на Съвета (ЕИО) № 4064/89 относно контрола върху сливанията на предприятия, OJ L 395/89

Виж ЗЗК:

Чл..21, ал.2 - контролът се изразява в придобиване на права, сключване на договори или други начини, които заедно или поотделно и с оглед на съществуващите фактически обстоятелства и приложимия закон дават възможност за решаващо влияние върху определено предприятие чрез: придобиване на право на собственост или на ползване върху част или цялото имущество на предприятието или придобиване на права, включително и въз основа на договор, които осигуряват възможност за решаващо влияние върху състава, гласуването или решенията на органите на предприятието..

Виж Практика на КЗК:

Решение № 91/ 2000 г., КЗК с/у Кейбъл България, сб. 2000 г., стр. 456-470, Решение № 31/ 2001 г., Крафтс Фуудс България и Експрес, сб. 2001 г., стр. 450-461, Решение № 99/2001 г,. Джиорджетти България и Миролио Лана, сб. 2001 г., стр. 480- 486

Active promotion of the sales of a product or a service, e.g. advertising campaign or establishment of brands, distribution arrangements or subsidiary. The party actively seeks customers and promotes sales outside a particular area. On the Internet active sales is considered to mean sending marketing e-mails to targeted customers. See also .passive sales.

Активни продажби
Активно налагане на продажбите на определена стока или услуга, например - рекламна кампания за налагане на търговски марки, разширяване на дистрибуция или основаване на дъщерни компании, с цел увеличаване на продажбите. Производителят/търговецът активно търсят клиенти и осъществяват продажби извън рамките на определена зона. В Интернет търговията с този термин се обозначава изпращането на съобщения по електронна поща директно на целевия клиент. Виж също ..пасивни продажби. 

Виж Практика на КЗК: Решение № 44 / 2001 на КЗК т.11. 4 - активни са продажбите, когато продавачът отправя предложение за продажби на потребителя или до територията, за които са предоставени изключителните права на друг продавач, чрез посещение на място, реклама или промоция.

An undertaking is treated as an actual competitor if it is either active on the same relevant market or if it is able to switch production to the relevant products and market them in the short term without incurring significant additional costs or risks in response to a small and permanent increase in relative prices. See also .potential competition..

Действителен конкурент
Дадено предприятие се счита за действителен конкурент, в случай, че оперира на същия пазар или е в състояние да премине към производство на същите стоки и тяхната реализация на пазара в кратки срокове, без това да доведе до значителни допълнителни разходи или рискове, в отговор на минимално, но непрекъснато покачване на относителните цени. Виж също ..потенциална конкуренция..

Виж Методика за извършване на проучване и определяне на предприятията на съответния пазар: глава ІІ, т.2.1. Участници на съответния пазар. Основните критерии са еднородността на стоката и услугата, сходството в произведените стоки и услуги и тяхното икономическо предназначение

Closely connected with the problem of fair, non- discriminatory net access, eliminating all cost elements not objectively related to access itself, but comprising costs elements like inflation compensation, substance preservation, risk supplements etc. 

Адекватни цени / такси
Свързани с проблема за справедливо и неизбирателно предоставяне на достъп до мрежи, като в цената не се включват разходите, които не са пряко свързани със самия достъп. Адекватните цени включват само разходи като компенсация за инфлация, амортизация на съоръжението, рискови добавки и др.

Before a final decision is taken on a competition case, the European Commission must consult the Advisory Committee on Restrictive Practices and Monopolies. Each Member State shall appoint an official competent in competition matters to represent it. This Committee considers and discusses the draft decision and records its opinion, which is annexed to the draft decision put before the Commissioners. The opinion is not made public or made known to the parties. The final decision is taken by the Commissioners and then notified to the undertaking concerned. There is a separate Advisory Committee on concentrations, which shall be consulted before any decision is taken pursuant to the EC Merger regulation. 

Консултативен комитет
Преди да вземе окончателно решение по дело за защита на конкуренцията, Европейската комисия е длъжна да се обърне към Консултативния комитет по проблемите на ограничителните практики и монополите. Всяка държава-членка на Съюза излъчва свой представител, компетентен в сферата на защита на конкуренцията. Този Комитет разглежда и обсъжда проекторешението на Комисията, след което предава в писмен вид своето становище, приложено като допълнение към проекторешението на Комисията. Това становище не се оповестява нито пред обществеността, нито пред страните по спора. Членовете на Комисията вземат окончателното решение и уведомяват съответното предприятие. Отделен Консултативен комитет функционира по проблемите на концентрациите, чието мнение се търси преди да се вземе решение съгласно Регламента за сливанията на ЕО (РСЕО).

Advocacy means the initiatives and opinions issued by the competition authority to enhance market openness and competition by reforming and abolishing governmental restraints of competition. See also .deregulation. and .regulatory reform.. 

Повишаване на конкурентната среда посредством експертни становища
Включва инициативите и становищата на органите за защита на конкуренцията с цел увеличаване отвореността на пазара и конкуренцията посредством реформиране и премахване на правителствените ограничения върху конкуренцията.
Виж също ..дерегулиране. и .регулативна реформа..
Виж: Позиция на Република България в преговорите по глава 6 . Политика на конкуренцията. с ЕС -
www.government.bg

Undertaking that does not assume the financial risk of the transactions concluded on behalf of its principal. Normally such an undertaking does not own the stock it sells and is not responsible for unsold stocks. In general, simple agreements between principal and agent in which the latter merely makes contracts for and on behalf of the former fall outside the Treaty. 

Представител ;представителство
Предприятие, което не носи финансовия риск от сделките, извършени от името на принципала. Обикновено, такова предприятие не е собственик на наличностите от стоки, които продава и не носи отговорност за непродаденото количество. В общия случай, такива несложни договорни отношения, при които представителят сключва договори за и от името на принципала, не са в обсега на ДЕО.

Aggregate turnover is an important criterion in the EC Merger Control Regulation of 1989 (as amended in 1997) to establish EC jurisdiction based on the concept of a .concentration with a Community dimension.. The latter concept is defined in terms of aggregate turnover thresholds in the EU and worldwide of undertakings concerned. The ECMR also applies to concentrations without a Community dimension on the basis of other aggregate turnover thresholds. The aggregate turnover of an undertaking concerned involves adding the turnovers of 1. the undertaking concerned; 2. those undertakings in which the undertaking concerned, directly or indirectly; - owns more than half the capital or business assets, or - has the power to exercise more than half the voting rights, or - has the power to appoint more than half the members of the supervisory board, the administrative board or bodies legally representing the undertaking, or - has the right to manage the undertaking.s affairs; 3. those undertakings which have in an undertaking concerned the rights or powers listed in 2; 4. those undertakings in which an undertaking as referred to in 3 has the rights or powers listed in 2; 5. those undertakings in which two or more undertakings as referred to in 1 to 4 jointly have the rights or powers listed in 2. To deal with cross sales, it is provided that turnover shall not include the sale of products or the provision of services between any of the undertakings referred to in the above list. In most cases, the turnover calculation is not limited to relevant product markets but covers all normal business activities. See also .Concentration ., .Control., .ECMR., .Merger., .Product Market., .Thresholds.. 

Съвкупен оборот на предприятия по Регламента за контрол на сливанията на ЕО
Съвкупният оборот е съществен критерий в Регламента за контрол на сливанията на ЕО от 1989 г., с измененията и допълненията от 1997 г. При упражняване на правомощията си ЕК се обосновава на концепцията за .концентрации с общностни измерения.. Тази концепция определя прагове на съвкупен оборот на засегнатите предприятия в рамките на пазара на ЕС и за на пазарите от целия свят. Регламентът за сливанията на ЕС важи и за концентрации, които нямат общностни измерения въз основа на друг вид прагове на съвкупен оборот (Чл. 1). Съвкупният оборот на предприятието, съгласно разпоредбите на РСЕО представлява сбор от оборотите на: 1. Предприятието по Регламента; 2. Всички предприятия, в които предприятието по Регламента, пряко или косвено: - притежава повече от половината капитал или търговските активи; - има право да упражнява повече от половината права на глас в общото събрание; - има правомощия да назначава повече от половината от членовете на надзорния съвет, управителния съвет или органите, които законно представляват предприятието: - има право да управлява дейността на предприятието. 3. Всички предприятия, които имат правата или правомощията, изброени в точка 2 по отношение на засегнато предприятие; 4. Всички предприятия, в които предприятие, отговарящо на описанието в точка 3 има правата или правомощията описани в точка 2; 5. Всички предприятия, в които две или повече предприятия, съгласно определенията в точки от 1 до 4 имат съвместни права или правомощия, изброени в т.2. За да се изключи оборота от вътрешните продажби, регламентът постановява, че съвкупният оборот не включва продажбите на стоки или предоставянето на услуги между предприятията, описани в горния списък. В повечето случаи, изчисляването на оборота не се ограничава само до съответните продуктови пазари, а включва и всички обичайни търговски дейности. Виж също ..Концентрация., ..Контрол., .РСЕО., .Сливане., .Продуктов пазар., ..Прагове..
Виж ЗЗК:
Чл.24 ал.1 т.1 и т.2 - предприятията са задължени да уведомят предварително КЗК за намерението си да осъществят концентрация по чл.21 от ЗЗК, когато: 1. общият пазарен дял от стоките и услугите, за които се отнася концентрацията, е повече от 20 на сто;2. общият оборот на участниците в концентрацията за предходната година надхвърля 15 млн. лева. 

Виж ЗЗК: Чл. 24, ал.2: когато концентрацията се изразява в придобиване на контрол върху части от едно или повече предприятия......се взема предвид оборотът, отнасящ се до тази част, която е предмет на контрола. 

Виж Методика за извършване на проучване и определяне на предприятията на съответния пазар: т.2.3. Оборот на участниците, оборот на икономическа група, Сб..2001 г., стр. 102-107; Указания за попълване на уведомлението по чл.24 от ЗЗК (форма 2), т.1.- уведомлението се подава от предприятията,които ще се слеят или влеят, а в случаите по чл.21 ал.1 т.2 . от тези, които чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество ще придобият пряк и косвен контрол по смисъла на чл. 21 ал.1 от ЗЗК.

A group of suppliers agree to grant rebates, discounts or bonuses based on the total purchases of the customer from all the suppliers, thus tending to tie the customer to the group as a whole. The effect from such agreements is similar to a collective exclusive dealing agreement. Such agreements infringe article 81(1) and do not benefit from the exemption under Article 81(3). See also .collective or aggregated rebates.. 

Договориране на съвкупни отстъпки 
Група доставчици се договарят да предоставят на клиента си отбиви, отстъпки или бонуси въз основа на общата стойност на покупките му от всички доставчици. По такъв начин се цели обвързване на клиента към цялата група. Последствията от подобно споразумение се доближават до тези от колективните договори за обвързано търгуване.. Такива споразумения нарушават член 81 (1) на ДЕО и не могат да бъдат освобождавани по Член 81(3) от ДЕО. Виж също ..колективни или съвкупни отстъпки...

The agreement between undertakings refers to an arrangement between undertakings normally in competition with each other to their mutual benefit. Agreements to restrict competition may cover such matters as prices, production, markets and customers. These types of agreements are often equated with the formation of cartels or collusion and as violations of competition legislation. Not all agreements between undertakings, like certain cooperative research and development are harmful of competition or proscribed by competition laws. It is sufficient if the undertakings in question have expressed their joint intention to conduct themselves on the market in a specific way. There are no rules as to the form of the agreement. Notification to the parties and tacit accession has been considered enough to evidence an agreement. It does not matter that the formal agreement is not signed or dated as the parties are acting in compliance with the terms of an agreement. See also .horizontal agreements. and ..vertical agreements.. 

Споразумение между предприятия
Става въпрос за договорености от взаимна изгода, постигнати между конкуриращи се предприятия. Споразуменията, ограничаващи конкуренцията, могат да се отнасят за цени, производство, пазари и клиенти. Този тип споразумения много често биват приравнявани към явлението формиране на картели и сътрудничество за ограничаване на конкуренцията (колюзия) и се разглеждат като нарушения на законодателството за защита на конкуренцията. Не всички споразумения между предприятия пречат на конкуренцията и противоречат на разпоредбите на законодателството за защита на конкуренцията. Например, сътрудничество с цел изследователска и развойна дейност между конкуренти не е нарушение на правилата на конкуренцията. За това обаче е необходимо участвуващите в споразумението предприятия да обявят своите съвместни намерения за определено поведение на пазара и при необходимост да поискат освобождаване от забраната от регулатора. Не съществуват изисквания относно формата на споразумението. Уведомление към страните и мълчаливото съгласие от предприятието се счита за достатъчно доказателство за сключено споразумение (т.н. съгласувана практика). Няма никакво значение, че формално не съществува договор с подписи и дата на сключване, след като на практика страните действат съобразно с условията на споразумението между тях. Виж също ..хоризонтални споразумения. и .вертикални споразумения.. 

Виж ЗЗК:
Чл.9 забраняват се споразумения между предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар. Изброяват се някои от най- опасните нарушения- чл.9, т.1- 5 от ЗЗК. 

Виж Практика на КЗК: Решение № 29/1998 г., КЗК с/у Мултигруп, Литекс, Бейпар шугар, сб. 1998 г., стр. 215-248, Решение № 25 / 1999 г. КЗК с/у ИРК Континент и ВГБ, сб. 1999 г.,стр. 169-187, Решение № 93/ 2000 г. КЗК с/у маршрутни таксита в София, сб.2000, стр. 208- 226. 

Виж Практика на ВАС: Решение № 2027/2001 на ВАС по адм. дело № 4067/1999 . Приемането на един резултат като такъв от .забранено споразумение. следва да изключва всяка друга вероятност от нормално стопанско поведение на търговските субекти. При доказването на виновно поведение противоправният резултат следва да не може да настъпи без поведението на нарушителя. Предлагането на по-висока изкупна цена само по себе си не може да се определи като виновно поведение, нарушаващо нормите на ЗЗК. Стратегията на ценообразуване на основата на конкуренцията предполага и по-голяма гъвкавост на цените съобразно състоянието на пазара и перспективата за неговото развитие.