Речник

Премахване на ограниченията

A distributor who is protected from parallel imports (normally by contractual restraints on the supplier and on other distributors preventing them from selling into his territory) is said to enjoy .absolute territorial protection.

Пълна териториална защита

Дистрибутор, чиято дейност е защитена от паралелен внос (обикновено по силата на договорни ограничения, наложени на доставчика и на други дистрибутори, които не им позволяват да продават в неговата територия) се ползва с пълна териториална защита.

Виж Практика на ЕК: дело 56 и 58/64, Consten and Grundig v. Commission [1966] ECR 299 [1966] CMLR 418.

Abuse of dominant position is anticompetitive business practices in which a dominant undertaking may engage in order to increase its position in the market. The legal definition of abuse states that abusive practices affect the market structure and have an effect on hindering the maintenance or development of competition. The practices may be considered as improper exploitation of monopolistic control of a market aimed at restricting competition. The business practices, which have been contested in actual cases, have included artificial exclusion, denying access to the market for new entrants, limiting production, fidelity rebates, charging unreasonable or excess prices, discrimination, predatory pricing, and refusal to deal and tied selling. Arguments against abuse must be so clear that it is obvious that they work to harm of the total market activity. The ECJ has ruled that the national authorities and courts should in uniformity follow the spirit of Article 82 of the EC Treaty. See also .dominant position..

Злоупотреба с господстващо положение

Злоупотребата с господстващо положение включва икономическа дейност в нарушение на правилата за конкуренция, извършвана от предприятие с господстващо положение с цел увеличаване на пазарния дял. Съгласно законовата формулировка, този тип злоупотреба въздейства върху структурата на пазара и оказва възпиращо влияние на процесите на  ункциониране и развитие на конкуренцията. Подобни практики биха могли да се разглеждат като неправомерно използване на монополистичен контрол на пазара, чиято цел е ограничаване на конкуренцията. Сред стопанските практики от този тип, оспорвани в дела пред ЕК, са: изкуствено изключване на конкурент, отказване на достъп до пазара на нов участник, ограничаване на производството, предоставяне на отстъпки при лоялност, прекалено високи или несъразмерни цени, дискриминация, хищническо ценообразуване, отказ за установяване на търговски отношения и обвързани продажби.. Практики от този тип са в ущърб на пазара. Съдът на ЕО е постановил в редица свои решения, че националните органи за защита на конкуренцията и съдилища следва неотменно да се придържат към принципите на член 82 от ДЕО. Виж също ..господстващо положение..

Виж Практика на ЕK:

дела 27/76 United Brands Co. v. Commission: (1978) ECR 207, (1978) 1 CMLR 429;
Oscar Bronner v. Mediaprint (C-7/97).

Виж ЗЗК:

Чл.18 . . забранява действия на предприятия с монополно и господстващо положение, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.. Изброени са някои от най- опасните проявни форми на злоупотребата - чл.18 т.1-5.

Виж Практика на КЗК:

Решение № 105/98 г. БТК с/у КЗК, сб. 1998 г., стр. 281-289, Решение № 45/98 г., Консорциум Пилоти, сб. 1998 г. стр. 152, Решение №111/ 99 г., Пътнически превози с/у Албена автотранспорт 98, сб. 1999 г., стр.. 269-280, Решение № 28 / 2000 г., Ориел с/у Гипс, сб.2001 г., стр. 276-294, Решение № 58/2000 г. КЗК с/у ВиК-София, сб.2000 г.,стр. 308-318, Решение № 94/ 2001 г., КЗК с/у Нефтохим, сб. 2001 г., стр. 350-365, Решение № 79/2001 г. Последна почит . Т.А. с/у Обреден дом, сб.2001г., стр. 365-375, Решение №11/ 2001 г. КЗК с/у Полимери, сб.2001 г., стр. 376- 385.

Виж Практика на ВАС:

Решение №5960/2000 год. на ВАС по адм. Дело № 3728/2000 год.- Приема се, че недопускането от предприятие с господстващо положение на конкурент до определена зона, която е от
съществено значение за извършването на дейността му, представлява злоупотреба с господстващо положение; Решение № 4832/2002 на ВАС по адм. Дело № 10793/2001 год. . Сам по себе си фактът на наличие на .господстващо положение. не означава извършване на забранените от ЗЗК препятстващи, ограничаващи или нарушаващи конкуренцията действия.. ВАС приема, че при наличие на господстващо положение доказването на .необосновани цени. не е в тежест на ответника, а на лицето, което твърди това. При наличие обаче на предприятие с монополно положение, доказването, че цените са обосновано увеличени, е в негова тежест поради факта, че в първия случай вредоносния резултат настъпва в конкурентното предприятие /и косвено у потребителя/, а във втория . пряко в потребителя; Решение № 1311/2002 год. на ВАС по адм. Дело № 8297/2001 год. . Включването в един договор на клаузи, предвидени в нормативни документи, не може да се възприеме като акт на принуда или злоупотреба с господстващо положение; Решение № 2785/2002 год.. на ВАС по адм. Дело № 10692/2001 год. . Липсата на господстващо положение изключва възможността за прилагане на чл.18 от ЗЗК относно злоупотреба с такова положение; Решение № 249/2000 год. на ВАС по адм. Дело № 4924/1999 год. . Използването, в нарушение на законовия ред, на икономическа принуда за прекратяване на дългосрочно установени икономически връзки представлява злоупотреба с господстващо положение; Решение № 6135/2002 год..на ВАС по адм. Дело № 1093/2002 год. . Предоставянето на група от клиенти на търговска отстъпка е въпрос на фирмена политика, и само по себе си не представлява злоупотреба с монополно или господстващо положение; Решение № 4334/2001 год.. на ВАС по адм. Дело № 5959/2000 год. . Изискването заплащането на сумите, дължими от индивидуалните потребители да става заедно със заплащането на сметките за общите разходи на етажната собственост представлява въвеждане на колективна отговорност и е нелоялно търговско условие: Решение №5472/2002 год. на ВАС по адм. Дело № 9657/2001 год. Налагането на потребители на цени, които подлежат на регулиране от правителството, правителствена агенция или регулаторен орган, не представлява злоупотреба с монополно или господстващо положение; също така- Решение № 8077/2001 год. на ВАС по адм. Дело № 3612/2001 год.; Решение № 2721/2000 год. на ВАС по адм. Дело № 3628/1999; Решение № 7145/2000 год. на ВАС по адм. Дело № 5197/2000 год.; Решение № 1170/2002 год. на ВАС по адм.. Дело № 4608/2001 год; Решение № 6052/2002 год. на ВАС по адм. Дело № 2402/2002 год.; Решение № 5534/2000 год. на ВАС по адм. Дело № 7836/1999 год.; Решение №4676/2002 год. на ВАС по адм. Дело № 9574/2001 год.; Решение № 5052/2000 год. на ВАС по адм. Дело № 1542/2000 год.

Злоупотребяващо поведение на дружеството ; Поведение в нарушение на конкуренцията

The ECJ has acknowledged that the undertakings concerned must be put in a position to reply to the complaints made against them by the EC Commission. The ECJ said: .For that purpose, they must be informed of the facts upon which these complaints are based. It is necessary, however, that the entire contents of the file should be communicated to them..

Достъп до досиета на Комисията на ЕО и преписки на КЗК

Съдът на ЕО подкрепя становището, че предприятията, срещу които Европейската комисия подава иск, следва да могат да отговорят на отправените претенции.. Според Съда на ЕО: .За тази цел, те трябва да бъдат запознати с фактите, въз основа на които се повдигат исковете. Необходимо е цялото съдържание на събраното досие да им бъде предоставено.. 

Виж Практика на ЕK:

дела 56 и 58/64: (1966) ECR 299, (1966) CMLR 418

Виж ЗЗК:

Чл.51 предоставя право на страните след приключване на разследването и проучването да се

запознаят със събраните по преписката материали

Виж ПУДКЗК:

Чл. 32 ал.2 и ал.3 допуска правото на страните да правят искания, бележки и възражения,

които се записват в протокола от докладчика или от упълномощен от него член на работната група.

Достъп до пазара

Виж Практика на КЗК:

Решение № 156/2000 г. Интернет България с/у БТК, сб.2001, стр.390-424

Company, in which another company acquires interest through purchase or exchange of securities.

Придобивано / придобито дружество

Дружество, в което друго дружество придобива участие чрез покупка или замяна на ценни книжа. 

Виж Европейско законодателство: 

Директива на Съвета 90/434/ЕИО от 23 юли 1990 г. относно общата данъчна система прилагана към сливане, разделяне, прехвърляне на активи и замяна на дялове на дружества от различни държави-членки, OJ L225/90

Виж ЗЗК:

Глава шеста-концентрация на стопанска дейност-контрол .чл.21 ал.2 т.1 и 2 от ЗЗК

Company, which acquires interest in another company through purchase or exchange of securities.

Придобиващо дружество

Дружество, което придобива участие чрез покупка или замяна на ценни книжа. 

Виж Европейско законодателство:

Директива на Съвета 90/434/ЕИО от 23 юли 1990 г. относно общата данъчна система, прилагана към сливане, разделяне, прехвърляне на активи и замяна на дялове на дружества от различни държави-членки, OJ L225/90

Виж ЗЗК:

Чл.21 ал.1 т.1 - дружество, което придобие контрол върху едно или няколко предприятия чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор или по какъвто и да е пряк или косвен начин върху едно предприятие или части от тях..

The Community acquis of Community patrimony is the body of common rights and obligations, which bind all the Member States together within the European Union. It is constantly evolving and comprises: the content, principles and political objectives of the treaties; the legislation adapted in application of the treaties and the case law of the ECJ; the declarations and resolutions adopted by the Union; measures relating to the common foreign and security policy; measures relating to justice and home affairs; international agreements concluded by the Community and those concluded by the Member States between themselves in the field of the Union's activities. Thus the Community acquis comprises not only Community law in the strict sense, but also all acts adopted under the second and third pillars of the EU and, above all, the common objectives laid down in the Treaties. Applicant countries have to accept the Community acquis before they can join the EU. Exemptions and derogations from the acquis are granted only in exceptional circumstances and are limited in scope. The EU has committed itself to maintaining the Community acquis in its entirety and developing it further. There is no question of going back on it. In preparation for the accession of new Member States, the Commission is currently examining with the applicant countries how far their legislation conforms to the Community acquis. The competition acquis covers the supervision and control of restrictive agreements, abuses of commercial dominant positions in the market economy, mergers with effects on competition, the supervision and effective deregulation of monopolies (e.g. in the main utilities sectors) and the increasingly important field of state aids. See also .Community law...

Актове на Общността , .. достижения на Общността в областта на правото ..

Актовете на Общността представляват съвкупност от общовалидни права и задължения, които обвързват всички държави-членки в рамките на Европейския съюз. Те са в процес на непрекъснато развитие и допълване и обхващат: съдържанието, принципите и политическите цели на договорите за учредяване на Европейските общности; законодателството, изработено в процеса на прилагане на учредителните договори и прецедентното право на Съда на ЕО; декларациите и решенията, приети от Съюза; мерки по отношение на общата външна политика и политика за сигурност; мерки по отношение на правосъдието и вътрешните работи; международни споразумения, сключени от Общността и споразуменията между отделните държави-членки в сферата на различните дейности на Европейския съюз. Достиженията на Общността в областта на правото обхващат не само законодателството на Общността, но и всички актове, приети от втория и третия стълб на Европейския съюз, но преди всичко отразяват общите цели, заложени в учредителните договори. Страните- кандидатки за членство в Съюза следва да приемат тези достижения преди да се присъединят към ЕС. Освобождаване и изключения от принципите са възможни и се предоставят само при изключителни обстоятелства и то в ограничен обхват. Европейският съюз се е ангажирал да пази и прилага актовете на Общността в тяхната цялост и непрекъснато да ги актуализира и развива. Отстъпването от принципите на актовете е немислимо. В процеса на подготовка за присъединяване на нови държави-членки, Европейската комисия непрекъснато следи доколко законодателството на кандидатките съответства на законодателството на Общността. Онази част от законодателството, което е свързано със защита на конкуренцията, включва наблюдението и контрола над ограничителни споразумения, злоупотребите с господстващо положение в пазарната икономика, концентрациите и техните последствия върху конкуренцията, надзора и реалното дерегулиране на монополни предприятия (напр. в секторите на основните комунални услуги) и в сферата на държавните помощи, които играят все по- нарастваща роля. Виж също ..право на Общността..

Виж Европейско споразумение за асоцииране между Република България и Европейските Общности /ЕСА

/- чл.64, (ДВ бр. 61/ 1995 г.)

Виж Правила

за въвеждане и прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията, предвидени в чл. 64, ал..1,т.i, ii от ЕСА- чл.1 (ДВ бр.100 / 1998 г.)

Виж Правила

за прилагане на разпоредбите на държавната помощ, визирани в чл.. 64 ал.1, т.iii на ЕСА - чл.1, утвърдени с Протокол № 4 от 28.01.1999, в сила от 23.06.2001; непубликувани..

Виж Позиция

на Република България в преговорите по глава 6 . Политика на конкуренцията . с Европейския съюз . www.government.bg

Acquisition refers to obtaining ownership and control by one undertaking of another business entity. As distinct from a merger, an acquisition does not necessarily entail consolidation of the undertakings. An acquisition may lead the undertakings involved to continue to operate as separate entities. In most cases, joint control implies joint profit maximization and is a potential source of concern to antitrust authorities. See also .acquisition of control., .takeover..

Придобиване

Терминът придобиване обозначава получаването на собствеността и контрола от едно предприятие над друга стопанска организация. За разлика от сливането, придобиването не винаги води до обединяване на предприятията. След придобиване е възможно двете предприятия да продължат да функционират като отделни организации. В повечето случаи, общият контрол предполага и общо увеличение на печалбата, което е потенциален източник за загриженост на органите, занимаващи се със защита на конкуренцията. Виж също ..придобиване на контрол..,.поглъщане...