Застъпничество за конкуренцията

Какво е застъпничество за конкуренцията

Застъпничеството за конкуренцията включва инициативи и становища на органа по конкуренция, насочени към увеличаване отвореността на пазара и конкуренцията посредством реформиране и премахване на ограниченията за конкуренцията.

Нормативна уредба

Правомощията на КЗК в областта на застъпничеството за конкуренцията са регламентирани в Закона за защита на конкуренцията. Комисията осъществява тези свои правомощия, като:

 • предлага на компетентните държавни органи и органите на местното самоуправление да отменят или изменят издадени от тях административни актове, които водят или могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията (чл. 8, т. 6 от ЗЗК);
 • взаимодейства с държавните органи, включително с органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и с институции и неправителствени организации, чрез участие в разработването на проекти на нормативни актове, изразяване на становища по проекти, както и по действащи нормативни и общи административни актове, обмен на информация и други форми на сътрудничество (чл. 8, т. 12 от ЗЗК);

 • предлага и организира провеждането на инициативи, свързани с популяризиране на правилата на конкуренцията (чл. 8, т. 13 от ЗЗК);
 • се произнася по други искания, свързани с този закон (чл. 8, т. 11 от ЗЗК).

Оценка за съответствието с разпоредбите на ЗЗК.


За да защити свободната инициатива в стопанската дейност и да предотврати ограничаването или нарушаването на конкуренцията, в производство по чл. 28 от ЗЗК Комисията извършва оценка за съответствието с разпоредбите на Закона на:

 • проекти на нормативни или нормативни административни и общи административни актове;
 • действащи нормативни или нормативни административни и общи административни актове;
 • проекти на актове на сдружения на предприятия, които регулират дейността на членовете им.

Становищата на КЗК по проектите на нормативни, нормативни административни и общи административни актове, както и по проекти на актове на сдружения на предприятия целят да ограничат възможността за приемане на актове, които предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията, чрез по-прецизно формулиране на съответните разпоредби. Приемането на нов или промяната на действащ акт може да има отрицателни последствия за свободното функциониране на пазара, ако ограничава условията за ефективна конкуренция между икономическите оператори. Негативното влияние върху конкурентната среда може да навреди и на интересите на потребителите, като доведе до по-ограничен избор от стоки или услуги и до по-високи цени.

Правомощието на КЗК по оценка на вече приети действащи нормативни, нормативни административни и общи административни актове от своя страна представлява особено важен инструмент за премахване на съществуващи бариери пред конкуренцията и в крайна сметка за подобряване на икономическата ефективност на пазарите.

Становищата на Комисията за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията нямат задължителен характер за компетентния орган. Тяхната цел е да предупредят за евентуалните негативни въздействия на планирания акт върху конкуренцията и да посочат възможни алтернативи за регулиране, като по този начин се подпомага компетентният орган при вземането на обосновано решение.

За да подпомогне допълнително компетентните държавни органи и органите на местното самоуправление в техния нормотворчески процес, Комисията за защита на конкуренцията прие Насоки за оценката на съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренцията. Тези Насоки дават ориентир как да се постигнат набелязаните цели на съответната политика по начин, който е съвместим с принципите на свободната конкуренция. Насоките се основават на подхода в тази област, възприет от международни институции като Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и от други органи по конкуренция в страните членки на ЕС.

Взаимодействие с други органи и организации

Сътрудничеството на КЗК със секторните регулатори, правоприлагащите органи, други държавни органи и бизнес организации е съществена предпоставка за ефективната политика на конкуренцията.

Съгласно Закона за защита на конкуренцията Комисията е органът, който прилага законодателството за защита на конкуренцията по отношение на всички отрасли на икономиката. Същевременно специалната нормативна уредба оправомощава секторните регулатори да упражняват специфични правомощия, сред които налагане на регулаторни мерки, с цел създаване и запазване на необходимите условия за развитие на конкуренцията на съответните пазари. Така например Комисия за регулиране на съобщенията е компетентна да проучва, анализира и изготвя оценка относно нивото на конкуренция на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

За да не се допусне приемането на противоречиви решения от органа по конкуренция и секторните регулатори, възниква необходимостта от осъществяване на тясно сътрудничество между тях. В тази връзка КЗК е подписала споразумения за сътрудничество със секторните регулатори. Полагат се усилия за задълбочаване на взаимодействието чрез разширяване на обмена на информация във връзка с единното и непротиворечиво приложението на националното и европейско законодателство.

Освен със секторните регулатори КЗК има подписани споразумения за сътрудничество и с редица други държавни органи. Целта е да се подобри обменът на информация и координацията между органите, което допринася за по-ефективното изпълнение на правомощията им.

Сътрудничеството на Комисията за защита на конкуренцията с бизнес организациите е насочено основно към предприемането на съвместни действия, изразяващи се най-вече в обмен на информация и провеждане на инициативи за популяризиране на правилата на конкуренция и повишаване на културата по конкуренцията сред бизнеса.

КЗК има подписани споразумения за сътрудничество със:

 • Сметна палата
 • Национален статистически институт
 • Главна прокуратура
 • Министерство на вътрешните работи
 • Академия на МВР
 • Комисия за регулиране на съобщенията
 • Комисия за финансов надзор
 • Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
 • Комисия за защита на потребителите
 • Държавна комисия по хазарта
 • Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
 • Агенция по обществени поръчки
 • Агенция за държавна финансова инспекция
 • Агенция за държавни вземания
 • Национална агенция за приходите
 • Главна данъчна дирекция
 • Патентно ведомство
 • Агенция за приватизация
 • Агенция за следприватизационен контрол
 • Агенция за икономически анализи и прогнози
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 • Българска търговско-промишлена палата
 • Българска стопанска камара
 • Съюз за стопанска инициатива
 • Съюз на работодателите
 • Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”