Речник

The geographic market is the second part of the relevant market analysis (the first part is the product market analysis). Geographic market analysis is designed to ensure that the assessment of competition cases takes account of geographic areas where competition conditions facing producers and consumers of the relevant product are similar or different. The analytical methodology of the EU first takes a preliminary view of the scope of the geographic market on the basis of broad indications regarding the distribution of market shares of the parties and their competitors as well as a preliminary analysis of pricing and price differences at national and EU or EEA level. This provides a working hypothesis to focus more precise inquiries, if necessary, for the purposes of arriving at a precise geographic market definition. See also .Analysis Of Mergers., .Product Market., .Relevant Market.. 

Географски пазар
Географският пазар е втората част от анализа на съответния пазар (първата част е анализ на продуктовия пазар). Анализът на географския пазар има за цел да гарантира, че оценката по отношение на случаите на нарушаване на конкуренцията взема предвид географски територии, където условията на конкуренция за производителите и потребителите на съответния продукт са еднакви или почти еднакви. Методологията на анализа на географския пазар на ЕК започва с предварителна представа за обхвата на географския пазар, въз основа на обобщени показатели за пазарните дялове на засегнатите предприятия по делото и на техните конкуренти. След това се прави и предварителен анализ на ценообразуването и ценовите различия на национално ниво, на ниво ЕС, или ниво Европейска икономическа зона. Резултатът е работна хипотеза, с помощта на която, при необходимост се преминава към по-точни изследвания, чиято цел е точното дефиниране на географския пазар. 

Виж също ..Анализ на сливанията., ..Продуктов пазар., .Съответен пазар.. 

Виж Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law (OJ 97 C 372/03.) (Насоки за определяне на съответен пазар за целите на правота на конкуренция на Общността (OJ 97 C 372/03.)) 

Виж ЗЗК: §1, т..5 .б. от Допълнителната разпоредба . географски пазар включва определена територия, в която се предлагат съответните взаимозаменяеми стоки и услуги и в която конкурентните условия са еднакви и се различават от тези в съседни райони. Виж Методика : географски пазар, сб. 2001, стр. 90 .92

The rules defining the market behaviour, which stem from the laws and normal trading relations, and which do not violate good morale. 

Добросъвестна търговска практика по ЗЗК
Правилата, определящи пазарното поведение, произтичащо от закона и нормалните търговски отношения, което не нарушава духа на добрите отношения между партньорите. 

Виж ЗЗК: § 1 т. 6 от Допълнителната разпоредба . ..Добросъвестна търговска практика.. са правилата, определящи пазарно поведение, които произтичат от законите и обичайните търговски отношения и не нарушават добрите нрави.

A Green Paper of EC merely sets out a range of ideas and proposals that are intended as a basis for discussion on the way to reaching a decision. See also .White paper.. 

Зелена книга
Зелената книга на ЕК излага алтернативни идеи и предложения, с цел публично обсъждане за намиране на решение по определен проблем.
Виж също ..Бяла книга...

The guidelines usually complement the rules and regulations. They describe the general approach, which should be followed when assessing agreements and set out a common analytical framework. The examples will help undertakings to assess with greater certainty whether or not an agreement restricts competition and, if so, whether it would qualify for an exemption. 

Насоки на Европейската комисия
Насоките на ЕК обикновено допълват общите правила/разпоредби и регламентите. Те дават описание на общия подход, който следва да се прилага при извършване на оценка на споразуменията и установяват общата аналитична рамка. Предоставените в тях примери могат да помогнат на предприятията да преценят с по-голяма сигурност, дали дадено споразумение води до ограничаване на конкуренцията и ако е така, дали е възможно освобождаване от забраната.