Речник

Safe harbours are usually provisions included in the block exemptions, which give legal certainty to the undertakings, which agreements benefit from safe harbours. The provisions and guidelines will help undertakings to assess with greater certainty whether or not an agreement is restrictive of competition and, if so, whether it would qualify for an exemption. For example, safe harbours are provided for vertical agreements, purchasing agreements and commercialisation agreements, which do not include hardcore restrictions and which are concluded between companies below a certain level of market power, defined in terms of market share. Once inside these safe harbours, economic operators do not normally have to assess the impact of their agreements on the market.

Букв . .. сигурни убежища .; условия , при които законосъобразността на действията е гарантирана

Обикновено това са разпоредби в регламентите за групово освобождаване, които създават правна сигурност за предприятията, указвайки кои споразумения попадат в .сигурно убежище.. Разпоредбите от регламентите за групово освобождаване и насоките на ЕК дават възможност на предприятията да преценят с по-голяма увереност дали дадено споразумение ограничава конкуренцията, и ако това е така, дали отговаря на условията за освобождаване. Например .сигурни убежища. са предвидени за вертикални споразумения, по конкретно в текстовете за груповите споразумения за покупка и продажба. Те не включват сериозните ограничения на конкуренцията, като фиксиране на цени, разпределение на квоти и др.., които могат да бъдат сключвани и между фирми под определено ниво на пазарна мощ, изразена чрез пазарния им дял. Веднъж попаднали в .сигурно убежище., икономическите оператори обикновено не са длъжни да оценяват въздействието на техните споразумения върху пазара. Виж Решение № 44 / 2001 т. 1

освободени вертикални споразумения, свързани с покупката и продажбата на стоки и услуги, т. 2

освободени вертикални споразумения, в които участват сдружения на предприятия, т. 3

освободени вертикални споразумения, свързани с интелектуална собственост.

Сигурно убежище

Санкция

Saturated market is a superabundant market with plentiful products and without future dynamics. New entrants have difficulties to enter the saturated market.

Наситен пазар

Икономически термин, обозначаващ един презадоволен пазар, с изобилие от продукти и без очертаваща се тенденция за динамика на пазара в бъдеще. Достъпът на нови участници до този наситен пазар е ограничен.

See also .case-law..

Вторично законодателство , вторично ( производно ) право на Общностите

Виж също ..прецедентно право..

Опазване на тайна

Selective distribution system (BER) means a distribution system, where the supplier undertakes to sell the contract goods or services, either directly or indirectly, only to distributors selected on the basis of specified criteria and where these competent distributors undertake not to sell such goods or services to unauthorised distributors. This policy is important when the product is of a particular nature, e.g. high technology or luxury branded products or when its marketing concentrates on certain specific types of customer. The selection of the dealers is in principle based on qualitative criteria such as technical knowledge, suitable premises and skilled staff. In order to benefit form vertical block exemption the market share threshold for selective distribution is 30 %. Selective distribution agreements, like exclusive distribution agreements, restrict on the one hand the number of authorised distributors and on the other the possibilities to resale. The difference with exclusive distribution is that the restriction of the number of dealers does not depend on the number of territories but on selection criteria linked in the first place to the nature of the product. Another difference with exclusive distribution is that the restriction on resale is not a restriction on active selling to a territory but a restriction on any sales to non-authorised distributors. See also .exclusive distribution..

Селективна система за дистрибуция

Система за дистрибуция, при която доставчикът поема задължението да продава, независимо дали пряко или непряко, договорените стоки или услуги само на дистрибутори, подбрани на основата на конкретни критерии.. Тези дистрибутори, от своя страна, поемат задължението да не продават въпросните стоки или услуги на неоторизирани дистрибутори. Подобна политика е важна, когато продуктът е специфичен по характер, например високи технологии или луксозни маркови стоки, или ако реализацията на стоката е съсредоточена върху конкретен вид клиенти. Принципно изборът на дилъри (дистрибутори) се основава на качествени критерии, например технически познания, подходящи помещения и квалифициран персонал. За да се възползва от регламента за вертикално освобождаване, пазарният дял за селективна дистрибуция трябва да не надхвърля 30%. Споразуменията за селективна дистрибуция, подобно на споразуменията за изключителна дистрибуция, ограничават от една страна броя на оторизираните дистрибутори, а от друга - възможностите за препродажба. Разликата със споразуменията за изключителна дистрибуция е тази, че изборът на броя дилъри не зависи от броя територии, а от критерии за подбор, свързани на първо място с естеството на продукта.. Друга разлика е, че ограничението за препродажба не се отнася до активните продажби на дадена територия, а до продажбите на неоторизирани дилъри. Виж също ..изключителни права за дистрибуция..

Виж Решение № 44/2001 г. т. 11.6

селективна е системата за дистрибуция, при която доставчикът
приема да продава стоките или услугите - предмет на споразумението, само на определени по
специфични критерии дистрибутори, а те се задължават да не продават стоките и услугите на
неоторизирани дистрибутори.

Undertakings in a dominant position may set up a system what is called selective or top slice rebates aimed at keeping competitors off the market, which arrangement is considered to be abuse of the dominant position. Most manufacturers have one main supplier for their core requirements, but normally they would like to have a second supplier so as not to be completely dependent on the first. To minimise the competitive impact of second suppliers of this kind an undertaking in a dominant position may develop a two-tier pricing system. The core tonnage is usually sold at the normal price, but the additional quantities that the customer might otherwise buy from another supplier . the top slice . are offered at a substantial and secret discount.

Селективни отстъпки

Предприятие с господстващо положение може да установи система от така наречени селективни отстъпки. Целта на селективните отстъпки е конкурентите на продавача да бъдат държани настрана от пазара, което представлява злоупотреба с господстващо положение. Обикновено, повечето производители имат един основен доставчик на най-важните за тях суровини и материали, но винаги е налице стремеж да се осигури и втори доставчик, за да не бъдат те прекомерно зависими от първия. За да неутрализира в максимална степен конкурентното влияние на втория доставчик, господстващото предприятие може да разработи двустепенна ценова система. Обикновено основният обем се продава по нормална цена, но допълнителните количества, които клиентът би закупил от друг доставчик - ..последната порция., се предлагат със значителна и тайна отстъпка.

Селективни права

Many professions adapt self-regulation, i.e., develop rules commonly arrived at for the mutual benefit of members. Self-regulation may be adapted in order to maintain professional reputation and ethical standards. However, they may also act as a vehicle to set prices, restrict entry and restrict competition.

Саморегулиране , самоуправление , вътрешна уредба

Редица неправителствени организации, като браншови организации и др. приемат своя вътрешна уредба, чрез разработване на съгласувани, вътрешни правила, които следва да се спазват от членовете им. Целта на вътрешната уредба е да се поддържа професионалната репутация и определени етически норми. Саморегулирането, при определени случаи може да ограничава конкуренцията, ако се използва като средство за определяне на цени или за ограничаване на достъпа до пазара (при картелни споразумения под формата на браншови решения).