Обществени поръчки

Компетентният орган, пред който се обжалват решенията, действията и бездействията на възложители на обществени поръчки, е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). КЗК е независим специализиран държавен орган, на който е възложено прилагане на конкурентното законодателство. Седалището на комисията е в гр. София. От 15.04.2016г. влиза в сила новият Закон за обществените поръчки (ЗОП), който определя условията и реда за провеждането на процедурите за възлагането им, както и производството по обжалване.

Обжалване пред КЗК

В Глава двадесет и седма е описано производството по обжалване. Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за: възлагане на обществена поръчка, включително въз основа на рамково споразумение, динамична система за покупки или квалификационни системи; сключване на рамково споразумение; създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи; конкурс за проект. Решенията по ал. 1 се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. На обжалване подлежат и действията или бездействията на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата, както и решенията по чл. 175, ал. 5, а именно решенията да отхвърли подизпълнители, избрани от участника, определен за изпълнител, в случай, че те не отговарят на посочените в обявлението и документацията критерии за подбор. На обжалване подлежат и обявленията за доброволна прозрачност, които са индивидуални административни актове.

Следва да се обобщи, че пред КЗК могат да се обжалват единствено актове на възложителя, издадени в хода на процедурата - от момента на решението за откриване на процедурата до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение и то само по отношение на тяхната законосъобразност.

Не подлежат на обжалване решенията за определяне на обществената поръчка чрез вътрешен конкурентен избор, когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от съответния възложител, е по-ниска от: а) при строителство – 270 000 лв.; б) при доставки и услуги, включително услугите по приложение № 2 – 70 000 лв.;, както и решенията за откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.

ИЗБЕРИ ТУК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Нормативна уредба

Правомощията на КЗК в областта на застъпничеството за конкуренцията са регламентирани в Закона за защита на конкуренцията. Комисията осъществява тези свои правомощия, като:.

- предлага на компетентните държавни органи и органите на местното самоуправление да отменят или изменят издадени от тях административни актове, които водят или могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията (чл. 8, т. 6 от ЗЗК);

- взаимодейства с държавните органи, включително с органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и с институции и неправителствени организации, чрез участие в разработването на проекти на нормативни актове, изразяване на становища по проекти, както и по действащи нормативни и общи административни актове, обмен на информация и други форми на сътрудничество (чл. 8, т. 12 от ЗЗК);

- предлага и организира провеждането на инициативи, свързани с популяризиране на правилата на конкуренцията (чл. 8, т. 13 от ЗЗК);

- се произнася по други искания, свързани с този закон (чл. 8, т. 11 от ЗЗК).

Оценка за съответствието с разпоредбите на ЗЗК.

За да защити свободната инициатива в стопанската дейност и да предотврати ограничаването или нарушаването на конкуренцията, в производство по чл. 28 от ЗЗК Комисията извършва оценка за съответствието с разпоредбите на Закона на:

- проекти на нормативни или нормативни административни и общи административни актове;

- действащи нормативни или нормативни административни и общи административни актове;

проекти на актове на сдружения на предприятия, които регулират дейността на членовете им.

Срок за обжалване пред КЗК

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 – срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес; изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; от публикуването на: а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13; б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12; от връчването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога; от връчването на решението за: а) определяне на изпълнител; б) класиране на участниците в конкурса за проект; в) включване или за отказ от включване в квалификационна система или в динамична система за покупки; г) прекратяване на участието в квалификационна система или в динамична система за покупки; д) прекратяване на процедурата; е) откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна система или динамична система за покупки; ж) от публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.

Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице – в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 1 – 5 и 8 и ал. 2, всеки заинтересован кандидат в процедурата – в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 2, 6 и 7 и ал. 2, всеки заинтересован кандидат или участник – в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 5 и 7 и ал. 2. В срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по обявена процедура могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.

Срокът по чл. 197, ал. 1 (10-дневен), за обжалване на актове, действия или бездействия на възложителите, в хода на процедурата за възлагане на обществената поръчка е преклузивен, т.е. след изтичане на този срок се губи правото на всяко заинтересовано лице да обжалва.

Жалби, подадени след изтичане на срока за обжалване са процесуално недопустими.

Когато жалбата е подадена по пощата, десетдневният срок по чл.197 се брои от датата (на изпращане) на пощенското клеймо на плика, ако жалбата е входирана в деловодството на КЗК, на ръка от жалбоподателя – считано от датата на завеждането й.

Жалбата може да бъде подадена и по електронна поща, електронно подписана, пред КЗК, на адрес: [email protected].

Жалбата се подава до КЗК, като жалбоподателят следва да изпрати копие от жалбата до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

Срок за обжалване на решението за откриване на процедурата и решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, може да се подава в 10 – дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3. Този срок е 14 дневен от публикуването в РОП на обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което се одобрява.

Съдържание на жалбата

Жалбата се подава в писмена форма и на български език. Тя следва да съдържа определените в чл. 199, ал. 2 и ал. 3 реквизити, а именно:

1. наименование на органа, до който се подава;

2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице – жалбоподател, както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен адрес или факс, ако има такъв; съответно трите имена и адреса, телефон, електронен адрес или факс, ако има такъв, на жалбоподателя – физическо лице;

3. наименование и адрес на възложителя;

4. данни за обществената поръчка, включително уникалния й номер в РОП и решението, действието или бездействието, което се обжалва;

5. обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице, когато е приложимо;

6. изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя;

7. подпис на лицето, което подава жалбата.

Към жалбата се прилагат:

1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в РОП;

2. доказателства за спазване на срока по чл. 197, ал. 1

3. документ за платена държавна такса;

4. доказателство за изпращането на жалбата до възложителя;

5. доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 5;

6. доказателства за представителната власт, когато жалбата се подава чрез представител;

7. други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива

Размерът на таксата за образуване на производство пред КЗК е в съответствие с определена върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка, съответно върху посочената прогнозна стойност на обособената позиция, както следва:

1. за поръчки на стойност до 1 000 000 лв. - 850 лв.;

2. за поръчки на стойност от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв. - 1700 лв.;

3. за поръчки на стойност над 5 000 000 лв. - 4500 лв.

Суми за такси БНБ – Централно управление, пл. “Ал. Батенберг” № 1, IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00101701; BIC: BNBG BGSD.

Суми за депозити (гаранции) - IBAN BG67 BNBG 9661 33 00 1017 01, BIC код на БНБ BNBG BGSD

Предварителен контрол

Подадените в КЗК жалби получават входящ номер. След входиране на жалбата в КЗК, се осъществява предварителния контрол, при който се проверява дали същата съдържа задължителните реквизити по смисъла на закона.

Ако жалбата не съдържа изискуемите реквизити, както и ако към нея не са приложени изискуемите документи за образуване на производство пред КЗК, то с писмо, подписано от председателя на КЗК, се дава тридневен срок на жалбоподателя да отстрани нередностите по нея.

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията не образува производство, когато: жалбата е подадена след изтичането на срока по чл. 197, ал. 1 и 2; не са отстранени нередовностите в срока по чл. 199, ал. 4; жалбата е подадена преди изтичането на съответния срок по чл. 100, ал. 3, 4 или 5 и чл. 179, ал. 1; жалбата е оттеглена преди образуването му; актът не подлежи на обжалване. Разпореждането на председателя, с което се отказва образуване на производството подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в тридневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство, с разпореждане, в тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея. В разпореждането се определя член на комисията, който наблюдава проучването по жалбата и при необходимост дава указания. След образуването на преписката и назначаването на наблюдаващ проучването, председателят на КЗК издава заповед, в която по предложение на директора на дирекция “Обществени поръчки и концесии”, определя състава на работната група, която да подпомага докладчика при изясняване на фактическата обстановка. Работната група, която е част от специализираната администрация на КЗК /Дирекция “ОПК”/, извършва проучване на обстоятелствата по жалбата, като се ръководи от докладчика по преписката. Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация или е с обект в областите отбрана и сигурност, служителите трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

За образуваното производство се уведомява възложителят. Възложителят изпраща становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства, в тридневен срок от получаване на уведомлението за образуването на производството.

Временна мярка

Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата“.

Съгласно чл. 203, ал. 2 искане за налагане на временна мярка се прави едновременно с подаването на жалбата. Не може да се прави искане за налагане на временна мярка, когато се обжалва решение, действие или бездействие на възложителя, свързано с процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1.

Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка – за жалби, подадени до 15.06.2018г. включително. При жалби, подадени след 15.06.2018г. процедурата спира, от уведомяване на възложителя за образуване на производство от Комисията за защита на конкуренцията до влизане в сила на определението, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

КЗК следва да се произнесе по искането в 7-дневен срок от образуването на производството. Срокът е инструктивен. КЗК не следва да се произнася преди изтичане на тридневния срок по чл.200, ал.2 от ЗОП за предоставяне на становище от възложителя. Комисията се произнася с определение на закрито заседание.

Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането след преценка на възможните последици от налагането на временна мярка за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и интересите, свързани с отбраната и сигурността, направена въз основа на твърденията по жалбата, становището на възложителя и приложените доказателства от страните. КЗК може да не наложи временна мярка, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от нейното налагане. Произнасянето по нея не обвързва КЗК при решаване на спора по същество, както и не засяга останалите искания на жалбоподателя. Определението, с което се налага „временна мярка“ или се отказва да бъде наложена, подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се произнася в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба. За неуредени въпроси относно производството по жалбата се прилагат разпоредбите на глава тринадесета от АПК. Обжалването на определението за налагане на временна мярка не спира производството пред Комисията за защита на конкуренцията.

Страните се уведомяват с писмо за изготвеното определение и могат да получават препис от него като подадат в деловодството на комисията писмена молба свободен текст и заплатят държавна такса, в размер определен съгласно тарифата за таксите събирани от комисията. При получаване на препис от определението страните са длъжни да представят пълномощно, в случай, че представител на участника ще получи преписа.

Предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител

Когато се обжалва решението за определяне на изпълнител, възложителят може, в срока за представяне на становището по жалбата, да поиска от КЗК допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение. Искане за предварително изпълнение, направено след този срок, не се разглежда от КЗК. Възложителят следва да мотивира искането си и да приложи доказателства в подкрепа на твърденията си.

КЗК се произнася по искането за допускане на предварително изпълнение с определение в закрито заседание в 3-дневен срок от получаване на становището.

КЗК допуска предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда. Предварително изпълнение не се допуска, когато е мотивирано с икономически интереси, свързани с разходи за отлагане изпълнението на договора или с провеждането на нова процедура за възлагане на поръчката. Комисията допуска предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната.

Определението, с което КЗК се произнася по направеното особено искане подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните. Върховният административен съд се произнася по определението в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба. Частната жалба спира изпълнението на обжалваното определение. За неуредени въпроси относно производството по жалбата се прилагат разпоредбите на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Възложителят може да сключи договор след влизане в сила на определението за допускане на предварително изпълнение.

Провеждане на проучването

Допускат се писмени и устни доказателства /свидетелски показания/ и експертни становища в хода на проучването по образуваното пред КЗК производство. Експертно становище се търси главно, когато случаят касае техническата част на процедурата и КЗК няма експерти със специализирани познания в конкретната област. КЗК може да назначава експертиза в случаите, когато такава е поискана от страните или ако не е поискана ако прецени, че е необходима. При използване на експертни становища в производството пред КЗК сумите за възнаграждения на експертите се внасят предварително от страната, която е поискала експертизата. При назначаване на експертиза по инициатива на КЗК разноските за експертно възнаграждение се възлагат на жалбоподателя, ако жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, и на възложителя - в някой от случаите по чл. 215, ал. 2, т. 2 – 7 от ЗОП.

Когато е направено искане за експертиза, КЗК се произнася по него с протоколно определение, с което се допуска или не назначаване на експертно становище. Протоколното определение не подлежи на обжалване, тъй като не прегражда хода на производството и не е посочено в специален закон. За постановеното определение се уведомяват страните в производството.

Съдействие

Страните по производството, държавните органи и длъжностните лица са задължени да оказват съдействие на КЗК при изпълнение на възложените й със закона задължения. В тази връзка при непредставяне в срок на исканата информация или при представяне на непълна или неточна информация се налага глоба на съответното физическо лице, съответно имуществена санкция на юридическите лица.

Всички доказателства, събрани в производството не могат да бъдат разгласявани ако представляват производствена, търговска или друга защитена със закон тайна. Когато в тях се съдържат данни, представляващи квалифицирана информация се прилага реда, предвиден в Закона за класифицираната информация.

В случай, че представената информация представлява търговска, производствена или друга защитена със закон тайна, страните в производството пред КЗК следва да изготвят и изпратят тази информация като отделни приложения, като отбележат всяка страница с гриф “защитена тайна”.

Документите, които са посочени като защитена тайна се поставят в отделна папка и не се предоставят на другите страни в образуваното производство по подадената жалба при запознаване с материалите по преписката.

Призоваване и връчване на съобщения

Съгласно чл.210, ал.1 от ЗОП, страните се призовават на посочените в жалбата адреси, като срокът за призоваване е не по-кратък от три дни преди заседанието.

С измененията в чл.210, ал.2 от ЗОП (ДВ бр.49 от 12.06.2018 г.) е предвидено, считано от 16.06.2018г., че страните се смятат за уведомени, а призовките или съобщенията – за връчени, ако са им изпратени на посочените от тях електронен адрес или факс, ако има такъв.

Когато страните не предоставят факс или електронен адрес за контакт, те се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на официалната интернет страница на Комисията за защита на конкуренцията. Считано от 16.06.2018г., от разпоредбата на чл.210, ал.2 от ЗОП е отпаднало изискването страните да „не са намерени на адреса, посочен в жалбата“, за да се публикува съответното съобщение в публичния регистър на официалната интернет страница на КЗК.

Заседание

След приключване на проучването работният екип представя на наблюдаващия член на КЗК доклад, който съдържа фактически и правен анализ на случая, както и предложение за начина на приключване на производството. Наблюдаващият член на КЗК уведомява председателя за приключване на проучването, а последният с резолюция насрочва открито заседание за разглеждането на преписката.

В тридневен срок от получаването на съобщението за приключване на проучването страните имат право да се запознаят със събраните по преписката доказателства. Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно в деня преди заседанието по разглеждане на жалбата. Законодателят дава право на страните да ползват адвокатска защита.

Заседанията на комисията са редовни, когато присъстват най-малко четирима от членовете на КЗК. Комисията взема решения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа. Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация, включително с обект в областите отбрана и сигурност, членовете на КЗК, които участват в производството по разглеждане на преписката, трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Откритото заседание започва с проверка дали не е налице основание за самоотвод на член на комисията при наличие на обстоятелства посочени в закона /бил е пълномощник на някоя от страните, бил е в трудовоправно или гражданскоправно отношение с някоя от страните, или поради други причини е заинтересован от изхода на преписката или пък са налице основателни съмнения в неговата безпристрастност/, след това се преминава към решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата. На страните в производството могат да се задават въпроси по реда, определен от председателя. Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени председателят предоставя възможност на страните за предоставяне на становища. След изясняване на спора от фактическа и правна страна, председателят закрива заседанието.

Решение на КЗК

В случаите, в които КЗК разглежда жалбата по ЗОП по същество, на закрито заседание постановява решение, с което:

1. оставя жалбата без уважение;

2. отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка;

3. отменя незаконосъобразно решение или действие на възложителя или установява незаконосъобразно бездействие на възложителя и връща преписката за продължаване на процедурата от последното законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата (в случаите когато нарушението не може да бъде санирано). В този случай КЗК може да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

4.установява незаконосъобразност на решението, като в случаите по чл.215, ал.5 и ал.6 налага предвидените в закона санкции или

5. обявява за нищожно решението на възложителя.

6. отменя решението, когато установи, че договорът е сключен в нарушение на чл. 112, ал. 6 или 8, и когато установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.

Решението на КЗК е писмено и съдържа наименованието на органа, който го е издал, фактически и правни основания за неговото издаване, мотиви, диспозитивна част, пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва. КЗК се произнася по жалбата в следните срокове: едномесечен срок от образуването на производството за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП; 15-дневен срок от образуването на производството в останалите случаи.

Следва да се има предвид, че горепосочените срокове са инструктивни, т.е. при обективни обстоятелства КЗК може да се произнесе и след тяхното изтичане.

Решението на КЗК, заедно с мотивите към него се изготвя и се обявява на страните в производството най-късно в 7-дневен срок от произнасянето.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните в производството. Решението на съда е окончателно.

ИЗБЕРИ ТУК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Задължение на възложителя за уведомяване на КЗК за сключен договор

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗОП, когато преди или в хода на производството възложителят сключи договор, той уведомява КЗК в деня на сключването, като изпрати и копие от договора.

Възложителите нямат право да сключват договор преди да са влезли всички решения по процедурата в сила, освен в случаите по чл.112, ал.8 от ЗОП.

Добросъвестност. Обезщетения.

Участващите в производството страни и техните представители са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно. Отговорността за вреди при недобросъвестното им упражняване се реализира по общия исков ред, т.е. по реда на ГПК.

Всяко заинтересовано лице може да претендира обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушения при провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка, при условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от Административнопроцесуалния кодекс.

Прекратяване на производството:

В чл. 213 от ЗОП са регламентирани и случаите, в които КЗК с определение прекратява образуваното производство. КЗК прекратява образуваното производство в следните случаи:

1.При установяване на недопустимост на жалбата, включително когато жалбоподателят не е обосновал и доказал правния си интерес; (вкл. случаите, когато жалбоподателят не е или е загубил качеството си на заинтересовано лице, заинтересован кандидат/заинтересован участник);

2.В случаите, в които жалбоподателят - физическо лице почине или ако е юридическо лице и същото се прекрати,

3. При оттегляне на подадената в КЗК жалба от страна на жалбоподателя.

Определенията на КЗК, с които се прекратява образуваното производство по преписката се обжалват по същия ред, по който се обжалват и определенията за искане за налагане на временна мярка, т.е. в 3-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.

Възможност за възложителите

Съгласно чл. 202 от ЗОП, възложителят може сам да отстрани твърдяното в жалбата нарушение до получаване на съобщението за приключване на проучването по жалбата от КЗК. В тези случаи КЗК приема, че в хода на производството е настъпил нов юридически факт, който не е съществувал към датата на предявяване на първоначалната жалба, поради което не следва да се обсъжда законосъобразността на обжалвания акт. По изложените съображения образуваното производство по преписката следва да се прекрати, предвид липсата на предмет на правния спор, което обуславя липса на правен интерес от страна на жалбоподателя.

Разноски

КЗК се произнася и по отговорността за разноските при условията и по реда на чл. 143 от АПК. В срока за обжалване, КЗК, по искане на страните, може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските. Определението за разноските се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. То може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението.

За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията се прилага редът за обжалване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс.