Нормативна уредба

file icon
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КЗК
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Мeтодика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за споразуменията с незначителен ефект върху конкуренцията(de minimis)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията на определени категории споразумения, решения или съгласувани практики
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Вътрешни правила за организацията на работа в комисия за защита на конкуренцията за прилагане на закона за достъп до обществена информация
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Тарифи за таксите
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Комисията за защита на конкуренцията утвърди нов образец за уведомление за концентрация
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за осъществяване на преднотификационни контакти относно контрола върху концентрациите между предприятия
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Решение за изменение и допълнение на Образец на уведомление за концентрации и указания за попълване
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции и Правила за прилагането й
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, и на лицата, чиято самоличност се иска да бъде запазена в тайна в производства за установяване на нарушения по Глава седма „б“ от ЗЗК
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от закона за защита на конкуренцията на някои категории споразумения, решения и съгласувани практики
Публикувано: 17-01-2024
file icon
Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Методика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, и на лицата, чиято самоличност се иска да бъде запазена в тайна в производства за установяване на нарушения по Глава седма „б“ от ЗЗК
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Тарифа за таксите, одобрена с ПМС № 180 от 10.08.1998 г. /изм. 2016/
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, Правила за прилагането ѝ и Образци на искания
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по ЗЗК
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, приети с Решение № 161/19.02.2009 г. на КЗК
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за споразуменията с незначителен ефект върху конкуренцията(de minimis)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията на определени категории споразумения, решения или съгласувани практики
Публикувано: 17-01-2024
file icon
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Образец на уведомление за концентрация по чл.79, ал.3 от ЗЗК и указания за попълване на уведомлението, утвърдени с Решение на КЗК от 19.12.2019 г.
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Решение за изменение и допълнение на Образец на уведомление за концентрации и указания за попълване
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, приети с Решение № 161/19.02.2009 г. на КЗК
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Инструкция за условията и реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на министерството на вътрешните работи и Комисията за защита на конкуренцията
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Образец на Декларация за съгласие за разкриване и използване на поверителна информация
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Правила за осъществяване на преднотификационни контакти относно контрола върху концентрациите между предприятия
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция (2004/C 101/03)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията относно сътрудничеството между Комисията и съдилищата на държавите-членки на Европейския съюз при прилагането на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност (2004/С 101/04)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията Насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 81 и 82 от Договора (2004/С 101/07)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Насоки за прилагане на член 81, параграф 3 от Договора (2004/С 101/08)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията относно правилата за достъп до преписката на Комисията при производства по членове 81 и 82 от Договора за ЕО, членове 53, 54 и 57 от Споразумението за ЕИП и Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2005/С 325/07)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията относно споразуменията с незначителен ефект, които не ограничават съществено конкуренцията по смисъла на член 81, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (de minimis) [1](2001/С 368/07)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията относно определянето на съответния пазар по смисъла на общностното право на конкуренция (97/C 372/03)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 година за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти (кодифицирана версия)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА
Публикувано: 21-09-2023
file icon
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 139/2004 За контрола по отношение на концентрациите между предприятия
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията, съгласно Регламент(ЕО)№139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията относно препращането на преписки за концентрации
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Насоки за оценяването на нехоризонтални сливания, извършвано съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Насоки относно оценката на хоризонталните сливания, съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията за дефиницията на релевантния пазар за целите на правото на конкуренцията на Общността (98/В 372/03)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията относно приемливите средства за защита, съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета и Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие на Комисията за ограничения, пряко свързани и необходими за концентрациите
Публикувано: 21-09-2023
file icon
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия текст от значение за ЕИП - Ремит
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Регламент на съвета (ЕС) № 1/2003 от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора
Публикувано: 21-09-2023
file icon
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 773/2004 НА КОМИСИЯТА от 7 април 2004 година относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Съобщение на комисията — Насоки за приоритетите на Комисията по прилагането на член 82 от Договора за ЕО в областта на злоупотребата с практики на отстраняване на конкуренти, наложени от предприятия с господстващо положение (текст от значение за ЕИП) (2009/C 45/02)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Известие относно споразумения с незначителен ефект, които не ограничават съществено конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Известие „de minimis“) (2014/С 291/01)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 316/2014 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2014 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии (текст от значение за ЕИП)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Насоки за прилагането на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз към споразумения за трансфер на технологии 2014/C 89/03
Публикувано: 21-09-2023
file icon
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 330/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2010 година за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Насоки на Комисията относно вертикалните ограничения (2010/C 130/01)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 461/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 май 2010 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз към категориите вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства
Публикувано: 21-09-2023
file icon
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1217/2010 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2010 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за изследвания и разработки
Публикувано: 21-09-2023
file icon
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 316/2014 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2014 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии
Публикувано: 21-09-2023
file icon
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 169/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (кодифицирана версия)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 906/2009 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2009 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми)
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Разпоредби от Договорa за създаване на Европейската общност
Публикувано: 21-09-2023
file icon
Консолидиран Текст на Договора за Функционирането на Европейския Съюз
Публикувано: 21-09-2023