Речник

Know-how means a package of non-patented practical information, resulting from experience and testing by the supplier, which is secret, substantial and identified: in this context, .secret. means that know-how, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, is not generally known or easily accessible; .substantial. means that the know-how includes information, which is indispensable to the buyer for the use, sale or resale of the contract goods or services; .identified. means that the know-how must be described in a sufficiently comprehensive manner so as to make it possible to verify that it fulfils the criteria of secrecy and substantiality. See also .technology transfer agreements.. 

Ноу - хау
Представлява пакет непатентована практическа информация, резултат от опита и изпитванията на доставчика, която е секретна, съществена и определена. В този смисъл: .секретна. означава информация, например за точната конфигурация или начин на монтаж на отделните компоненти на един продукт, която не е общо известна или лесно достъпна; .съществена. означава, че ноу-хауто включва информация, която е абсолютно необходима на купувача, за да може той да използва, продава или препродава стоките или услугите предмет на договора; .определена. означава, че ноу- хауто трябва да е описано по достатъчно разбираем начин, за да може да се провери дали то отговаря на критериите за секретност или същественост. 

Виж също ..споразумения за трансфер на технологии...