Речник

The principle of legal certainty, that the application of the law to a specific situation must be predictable, is basic to many legal systems and has an established place as a part of the general principles of the EC competition rules. See also .guidelines.. 

Правна сигурност
Принципът на правната сигурност, който означава, че начинът на прилагане на закона към конкретна ситуация трябва да е предвидим, е основен за много правни системи и има своето установено място като част от общите принципи на правилата за конкуренция на ЕС. 

Виж също ..насоки на ЕК..v

The ECMR (Article 21) establishes the sole jurisdiction of the EU to deal with concentrations covered by the Regulation. This is subject to the so-called .legitimate interest. exception provided by Article 21(3) which states that .Member States may take appropriate measures to protect legitimate interests other than those taken into consideration by this Regulation and compatible with the general principles and other provisions of Community law. Public security, plurality of the media and prudential rules shall be regarded as legitimate interests. Any other public interest must be communicated to the Commission by the Member State concerned and shall be recognized by the Commission after an assessment of its compatibility with the general principles and other provisions of Community law before the measures referred to above may be taken. The Commission shall inform the Member State concerned of its decision within one month of that communication.. Legitimate interest exceptions are clearly limited in scope and address non-competition factors only. The legitimate interest exception cannot be used if the Commission prohibits a concentration as this conflicts with its sole jurisdiction. Thus it is only if the Commission approves a concentration that a Member State can act to block it by invoking legitimate interests. See also .Concentration., .ECMR., .Distinct markets.. 

Законни интереси
РСЕО (Член 21) установява изключителни компетенции на ЕС за разрешаване на концентрациите, предмет на този регламент.. От това правило се прави изключение при наличие на така наречения .законен интерес., уреден в член 21, алинея 3, където е посочено, че: .Държавите-членки могат да вземат подходящи мерки за защита на законните си интереси, освен предвидените в настоящия регламент, при условие, че са съвместими с общите принципи и останалите разпоредби на общностното право. Обществената сигурност, запазването на плурализма на медиите и правилата за финансовите институции се считат за законни интереси. Всеки друг обществен интерес се съобщава на Комисията от съответната държава-членка и се признава от Комисията за такъв, след оценка на съвместимостта му с общите принципи и останалите разпоредби на общностното право, преди горепосочените мерки да бъдат взети. Комисията уведомява заинтересованата държава-членка за решението си в срок до един месец след съобщаването от страната.. Изключенията по линия на законния интерес определено са ограничени по своя обхват и се отнасят единствено до фактори, които не са свързани пряко с конкуренцията. Изключението за законен интерес не може да бъде предявено при забрана на концентрацията от страна на Комисията, тъй като това противоречи на изключителните й компетенции. Ето защо само в случаите, когато Комисията разреши дадено сливане, държава-членка може да предприеме действия за блокирането му, позовавайки се на законен интерес. 

Виж също ..Концентрация., ..РСЕО., .отделни пазари..

Level of trade is linked to the distinction between intermediate and final goods and services in vertical arrangements. Negative effects on competition are in general less likely at the level of intermediate goods and services. 

Ниво на търговия
Използва се, за да се направи разлика между нивата на междинните и крайни продукти и услуги при вертикалните споразумения. Отрицателни последствия за конкуренцията по принцип са по-малко вероятни на нивото на междинни продукти и услуги.

Level playing field means a competition environment where undertakings have more equal, sufficient and fair conditions to carry out their businesses in the single market. . 

Подравнено поле ., равни условия
Означава конкурентна среда, при която предприятията имат равностойни, достатъчни и справедливи условия за осъществяване на своята търговска дейност в рамките на единния пазар. Виж Методика: т.1.2. конкурентни условия, сб.2001 г. стр.. 82

Licensing refers to granting legal permission to do something, such as produce a product. The licence confers a right, which the undertaking did not previously possess. Most licenses require in return payments and royalties. There are two broad cases of licensing, which are relevant to competition policy. The first is licenses granted by governments to entrants in specific industries like broadcasting, pharmacies and banking. Government licensing represents an important barrier to entry in these industries. The second use of licensing is in patent, copyright and trademark cases whereby the owner grants authority to another party to make, reproduce, buy or sell the item. 

Лицензиране
Отнася до предоставяне на правно разрешение за извършване на определена дейност, например за производство на дадено изделие.. Лицензията предоставя право, което предприятието не е притежавало преди това. При повечето лицензии се изисква еднократното заплащане на определена сума или възнаграждение за правото на ползване според лицензията. Има два основни вида лицензии, които имат отношение към политиката на конкуренция. Първата включва лицензиите, предоставяни от правителствата на нови участници в конкретни отрасли като радио и телевизионно излъчване, аптечно дело, банково дело и др. Правителственото лицензиране представлява съществена бариера за навлизането на тези пазари. На второ място, лицензии се предоставят за патенти, авторски права и търговски марки, при което собственикът предоставя на другата страна правото да произвежда, възпроизвежда, купува или продава предмета на лиценза.

Article 1 of EEC Council Regulation 2988/74 provides that no fines or penalties can be imposed after three years in the case of infringements of provisions concerning applications or notifications, request of information, or the carrying out of investigations, and five years in the case of all other infringements. Time starts to run on the day the infringement is committed. 

Давностни срокове
Съгласно Член 1 от Регламент на Съвета (ЕИО) 2988/74 глоби или санкции не може да се налагат след изтичането на три години за нарушения на изискванията във връзка със заявления, уведомления, искания за предоставяне на информация или провеждане на разследвания и пет години при всички останали нарушения. Срокът започва да тече от датата на извършване на нарушението. 

Виж ЗЗК: Чл..46 не се образува производство или образуваното производство се прекратява, ако са изтекли пет години от извършване на нарушението.

Отстъпки за лоялност

ЗЗК (Закон за защита на конкуренцията) 

Виж ЗЗК (ДВ бр. 52/ 08.05.1998 г )