Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Вътрешен канал за подаване на сигнали

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) има за цел да осигури защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения, или в друг работен контекст. 

 В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е изграден вътрешен канал за подаване на сигнали, който се подчинява на всички законови изисквания, свързани с поверителността и защитата на самоличността на сигнализиращото лице, както и другите свързани лица, подлежащи на защита. 

 Сигнали се подават за нарушения  или публично оповестяване на информация съгласно разпоредбата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, в съответствие с функциите и правомощията на КЗК. 

 Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН се подават до служителите от КЗК, които отговарят за тяхното разглеждане писмено, включително чрез ел. поща на [email protected] и [email protected] или устно;

     ·  по поща на адрес на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18 ( деловодство КЗК от 9:00 до 17:30 часа), като пратката незабавно се предава на отговорните служители;

     ·  на телефон: 02 9356104 и 02 9356108 за уговаряне между страните на лична среща.

При подаване на писмен сигнал подателят използва Формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. Формулярът се попълва и се подписва: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис.

Образецът на Формуляр може да бъде намерен на сайта на Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282.

Отговорните служители предприемат всички необходими допълнителни мерки за ограничаване на достъпа на неоправомощени лица до сигнала, приложените към него документи, както и до информация и документи, събрани в хода на разглеждането на сигнала и последващите действия.

Всички документи във връзка с постъпил сигнал за нарушение се съхраняват при спазване на задълженията за поверителност на информацията и защита на сигнализиращото и засегнатото лице.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Отговорните служители уведомяват лицето, срещу което е подаден сигнал (засегнатото лице), предоставят му всички събрани доказателства и му дават възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице и неразкриване на неговата самоличност.

Отговорните служители са длъжни да изслушат засегнатото лице, да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства и предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

В случай че сигналът не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Не се образува производство в случаите на подадени анонимни сигнали и такива, отнасящи се до нарушения преди повече от две години.

Мерки за опазване на самоличността

Опазване на самоличността на лицето, подало сигнала, се осъществява чрез:

     1.неразкриване на самоличността на лицето;

     2.неразгласяване на фактите и данните, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;

     3.опазване на писмените документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

Събраната при разглеждането на сигнала информация е служебна тайна.

Самоличността на сигнализиращото лице не се разкрива на никого освен на отговорните служители, без изрично писмено съгласие на това лице. Това се прилага и за всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае самоличността на сигнализиращото лице.

Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само за целите на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице .