Речник

The EC Commission is entitled to obtain all necessary information. In the fact-finding stage the EC Commission has two major investigatory powers, which it can use when necessary. They are a right of request for information and a right of inspection of business records. Both can be reinforced by the use of formal decisions, failure to comply with which may lead to a further decision imposing a fine or periodic penalty payment. 

Установяване на факти
Европейската комисия има право да получи цялата необходима й информация. На етапа на установяване на фактите, Комисията разполага с две основни правомощия за разследване, които може да използва при необходимост. Това са правото да изиска информация и правото да инспектира търговските регистри на място. Двете права могат да бъдат допълнително подкрепени чрез използване на официални решения, чието неспазване може да доведе до последващо решение за налагане на глоба или периодично наказателно плащане. 

Виж ЗЗК: Чл..51 ал.1 - докладчикът извършва разследване или проучване на обстоятелствата по преписката като: т.1 - изисква писмени и устни обяснения от молителя, от лицето, срещу което е оплакването за нарушение на закона, от предприятията, а също така от държавни и местни органи; устните обяснения се протоколират и се подписват от лицето, дало обясненията; изисква преписи от частни или официални документи, изисква писмени становища от държавни и местни органи.

An undertaking that has been earning negative profits and losing market share to such an extent that it is likely to go out of business. The concept becomes an issue in merger analysis when the acquiring undertaking argues that the acquisition of such an undertaking does not result in substantial lessening of competition since it is likely to exit the market anyway. The merger will therefore not have any long-term effect on the number of undertakings operating in the relevant market. While the EC Merger Regulation does not contain any reference to a failing firm defence, it has been a legitimate defence in a few of the EC Commission.s decisions. 

Защита на губещо предприятие
Концепция за предприятие, което не носи печалба и губи своя пазарен дял до степен, която предполага, че то следва да прекрати стопанската си дейност. Концепцията възниква при анализа на сливанията, в случай, когато придобиващото предприятие излиза с довода, че придобиването на такова предприятие не може да доведе до ограничаване на конкуренцията, тъй като придобиваното предприятието най-вероятно ще напусне пазара. Следователно, сливането няма да има дългосрочен ефект по отношение на броя предприятия, които функционират на съответния пазар. Макар, че Регламентът за сливанията на ЕО не съдържа коментар относно защитата на губещо предприятие, тя присъства като законно оправдание в някои от решенията на Европейската комисия. 

Виж Практика на ЕК: дело IV/M308 (1994) на ЕК. OJ L186, Kali-Salz/MdK/Treuhand. 

Виж Практика на КЗК: Решение № 25/1999 г. ИРК Континент и Вестникарска група България, сб. 1999 г., стр. 169-186.

Лоялна конкуренция

Fidelity rebates are granted on the basis of the relative share of all supplies of a product that the buyer acquires from a seller. Article 82 specifically prevents dominant undertakings from applying fidelity rebate schemes. Target and loyalty rebates have closely analogous effects. Fidelity rebates are connected to price discrimination. The main area in which price discrimination is held to be contrary to EC competition law concerns the granting of discounts and rebates. The not cost-based discrimination against a trader constitutes, first and foremost, unfair exploitation of his right to free enterprise. A fidelity rebate is an undue limitation to the decision-making freedom of the trading partner, and it is exclusionary against rivals. The effect of such rebate systems is to tie customers to the dominant undertaking. In Hoffmann-La Roche the undertaking was held to have abused its dominant position by offering loyalty rebates to customers and by granting discounts to those customers who took the whole range of products. 

Отстъпки за лоялност
Този вид отстъпки се предоставят въз основа на относителният дял на всички доставки на определен продукт, които купувачът е закупил от продавача. Член 82 от ДЕО изрично забранява на предприятия в господстващо положение да прилагат схеми за предоставяне на отстъпки за лоялност. Целевите отстъпки и отстъпките за лоялност имат аналогичен ефект. Отстъпките за лоялност са свързани с явлението ценова дискриминация. Главната сфера, в която ценовата дискриминация се счита за противоречаща на закона за конкуренцията на ЕО, е предоставянето на отстъпки.. Този вид дискриминация срещу търговците представлява най-вече нарушение на тяхното право на свободна търговия. Отстъпката за лоялност е ограничение на свободата за самостоятелно решение на търговския партньор и е дискриминационна спрямо неговите конкуренти. Последствията от подобна система за предоставяне на отстъпки е обвързване на клиентите към предприятието с господстващо положение. В случая Хофман-Ла Рош, предприятието е наказано за злоупотреба с господстващото си положение, тъй като е предлагало на клиентите си отстъпки от патентните такси и е предоставяло отстъпки на онези клиенти, които купуват цялата продуктова гама.. 

Виж Практика на ЕК: дело 85/76 (1979) на ЕК, ECR 461.

The EC Commission has powers to impose fines, which are directed against undertakings and not individuals. Under some antitrust laws (US and German laws) individuals, such as directors of undertakings or other officials responsible, may be subject to fines and even imprisonment. This is not the case with regards to the EC Community competition rules. There appears to be no restriction on the EC Commission imposing a fine and a periodic penalty payment at the same time. The decision will specify the amount of any fine, and when and where it is to be paid. It will usually provide that the fine should be paid within a period of three months from the date of notification to the undertakings to which it is addressed. If there is an appeal against the decision, the EC Commission will not automatically defer enforcement of the fine but may agree to do so where the undertaking agrees to pay interest and provides a bank guarantee covering both the sum due and the interest thereon. 

Глоба
Европейската комисия има правомощия да налага глоби, които са насочени срещу предприятия, а не срещу физически лица. Съгласно някои антитръстови закони (САЩ и Германия), физически лица, например директори на предприятия и други ръководни лица, могат да бъдат наказвани с глоби и дори лишавани от свобода. Това не важи при правилата за конкуренция на ЕО. Не съществуват ограничения по отношение на правата на Европейската комисия да налага едновременно единични глоби и периодични наказателни плащания. Решението трябва да посочи сумата на глобата, а също така, кога и къде трябва да бъде платена. Обикновено решението гласи, че глобата следва да бъде платена в срок от три месеца от датата на съобщаването й на предприятието, към което е адресирана. Ако решението бъде обжалвано, Европейската комисия не постановява автоматично отлагане на плащането, но може да се съгласи на такова отлагане, ако предприятието се съгласи да плаща лихва по сумата на глобата и предостави банкова гаранция, която покрива цялата сума на глобата и дължимата върху нея лихва. 

Виж ЗЗК: Чл. 59 ал.1 имуществена санкция за предприятие в размер от 5000 до 300 000 лева, а при повторно нарушение по ал..2 . от 100 000 до 300 000 лева. По ал.3 за неизпълнение на решение на комисията имуществената санкция е от 100 000 до 500 000 лева. 

Виж ЗЗК: Чл. 60 ал.1 за физически лица извършили или допуснали нарушение по ЗЗК глобата е от 1000 до 10 000 лева. За не предоставяне на информация глобата е в размер от 500 до 2500 лева. При повторно нарушение глобата е от 2000 до 20 000 лева. При маловажни случаи може да се наложи глоба под минималния размер.

See also .undertaking.. 

Фирма , компания 

Виж също ..предприятие..

Fixed costs are costs that do not vary with the amount produced. Examples are property taxes and rent. 

Постоянни разходи
Разходи, които не зависят и не се променят с количеството произведена продукция.. Такива са разходите за данък собственост и разходи за наем.

One of the risks in a proposed merger is that it directly or indirectly seeks to limit competition by restricting supply in distribution channels (e.g. by the takeover of a distributor) or by restricting access of other competitors to supplies of inputs (e.g. by control of an essential facility or the takeover of a major raw materials supplier). This is foreclosure and is one of the key competition risks to be assessed in vertical mergers. See аlso .Vertical Mergers. 

Закриване на предприятие при сливане
Един от рисковете за конкуренцията от планираното сливане е, че то пряко или косвено се стреми да ограничи конкуренцията посредством ограничаване на предлагането по каналите на дистрибуция (например, когато се осъществи поглъщане на фирма-дистрибутор) или чрез ограничаване достъпа на други конкуренти до първични суровини и материали (напр. при контрол на съществено съоръжение или чрез вливане на фирма, която е основен доставчик на суровини). По-такъв начин, закриването на предприятието се превръща в един от главните рискове за конкуренцията, който трябва да бъде взет предвид при вертикалните сливания. Виж също ..Вертикални сливания..

Form A/B is used for notifications for exemption under Article 81(3) of the EC Treaty, while Form №1 of CPC is used for notifications under Art. 11 of LPC. 

Формуляр А / В на Европейската комисия или Форма № 1 на КЗК
Формуляр А/В се използва при уведомления за освобождаване от разпоредбите на член 81(3) от ДЕО, а Форма №1 на КЗК се използва за уведомления по член 11 от ЗЗК. Виж Методика: Форма № 1 за уведомление по чл.11 от ЗЗК за споразумения, решения и съгласувана практика по чл. 9 ал.1 от ЗЗК

Form O is related to the notification of a concentration pursuant to the EC Merger Regulation, while Form №2 of CPC is used for notifications under Art. 24 of LPC. 

Формуляр О на Европейската комисия и Форма № 2 на КЗК
Формуляр О се отнася до уведомлението за концентрация съгласно Регламента за сливанията на ЕО, а Форма №2 на КЗК се използва за уведомления по Член 24 от ЗЗК. Виж Методика: Форма № 2 за уведомление по чл.24 от ЗЗК за намерението да се осъществи концентрация по чл.21 от ЗЗК