Проекти

  eu.pngdu.png

Комисия за защита на конкуренцията е бенефициент по Проект № BG05SFOP001-1.014 с наименование “Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.  

В рамките на проекта са изградени нови функционалности на информационната система на КЗК, които позволяват разширяване обхвата на информацията, която се публикува в публичния електронен регистър на Комисията. По проекта е създаден нов информационен портал на КЗК.

В тази връзка ще бъде направено представяне на постигнатите резултатите от реализиране на проекта на организирано мероприятие, което ще се проведе на 21 декември 2022г. от 10:00 до 10:30 часа дистанционно по интернет.


eu.pngdu.png

Комисия за защита на конкуренцията е бенефициент по Проект № BG05SFOP001-1.014 с наименование “Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.  

В рамките на проекта се предвижда да бъдат изградени нови функционалности на информационната система на КЗК, които позволяват разширяване обхвата на информацията, която се публикува в публичния електронен регистър на Комисията. Проектът е насочен също към създаване на нов информационен портал на КЗК.

В тази връзка ще бъде направено представяне на целите на проекта и резултатите към които е ориентиран на организирано мероприятие, което ще се проведе на 18 ноември 2022г. от 10:00 до 10:30 часа дистанционно по интернет.Проект за „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”

eu.pngdu.png

Проектът се изпълнява по Договор № BG05SFOP001-1.014-0001-С01/21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е в размер на 1 999 998 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в съотношение 85% от Европейския социален фонд (1 699 998,30 лв.) и 15% национално съфинансиране (299 999,70 лв.). Срокът за изпълнение е от 1.12.2020 г. до 31.12.2022 г. Целите на Проекта са насочени към:

§ Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса и намаляване на административната тежест;
§ Подобряване на контролната и регулаторна дейност на КЗК;
§ Повишаване на достъпността и прозрачността в работата на КЗК.


В резултат на Проекта ще се осъществи надграждане на информационната система и публичния регистър на КЗК, реализиране на електронни административни услуги и изграждане на нов информационен портал с възможност за подаване на сигнали за нарушения на конкуренцията. Съгласно разпоредбата на чл. 68 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) КЗК поддържа електронен регистър за издадените от нея актове, съобщения, указания за отстраняване на нередовности по подадени жалби, и разпореждания за отказ от образуване на производство по реда на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Надграждането на публичния електронен регистър на КЗК е свързано с необходимостта от разширяване на обхвата на данните, достъпни за гражданите и бизнеса, и осигуряване на по-голяма прозрачност по отношение на производствата и актовете на КЗК.

Ще бъде подобрена структурата на регистъра и неговите функционалности, като ще се реализира възможност за извършване на различни справки и търсене по специфични показатели. Във връзка с разширяването на функционалностите на публичния регистър, ще бъдат създадени нови функционалности на информационната система на КЗК, които ще позволяват въвеждането и публикуването на съответните данни.

Ще бъде създадена възможност за електронно подаване на искане по чл. 38 от ЗЗК за образуване на производство, за подаване на уведомление за концентрация между предприятия по чл. 79 от ЗЗК, както и на жалби срещу всички актове, действия или бездействия на възложители и концеденти в процедури за възлагане на обществени поръчки или предоставяне на концесии. Ще бъдат разработени електронни форми за заявяване на всички административни услуги, с цел предоставянето им по Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Предвиденият нов информационен портал на КЗК ще осигурява бърз достъп до надградения публичния регистър и новите електронни административни услуги, както и възможност за подаване на сигнали за нарушения на конкуренцията, включително и анонимни.
Архив - предишни проекти

Приоритетна ос: І “Добро управление”
Подприоритет: 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса”
Бюджетна линия: BG051PO002/08/1.4-01
Наименование на бенефициента: Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)
Седалище на бенефициента : гр. София, бул. “Витоша” 18
Наименование на проекта: Повишаване на ефективността при използването на публичните ресурси чрез засилване на прозрачността на процедурите по обжалване на възлагането на обществени поръчки и предоставянето на концесии
Място на изпълнение: Република България и държави-членки на ЕС
Обща стойност на проекта: 1 240 000 лева
Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ: 1 240 000 лева
Период за изпълнение: 12 месеца
Партньор(и): Няма
Обща(и) цел(и): Повишаване на ефективността и прозрачността в работата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) като специализиран национален орган за защита на конкуренцията и орган, пред който се обжалват решения, действия и бездействия на органите в процедури по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии
Специфични цели:
  • да се повиши ефективността на работата на КЗК при разглеждане на жалби по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии;
  • да се повиши информираността на органите на централната, областна и общинска администрации за добри практики при процедури по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии с цел намаляване на извършваните нарушения при провеждането им;
  • да се подобри взаимодействието на всички държавни органи и институции с компетенции в областта на обществените поръчки и концесиите за осигуряване на непротиворечиво приложение на разпоредбите на ЗОП и ЗК;
  • да се създаде прозрачна система за достъп до информация във връзка с процедурите по обжалване на обществени поръчки и концесии;
  • да се увеличи броят на каналите за достъп до КЗК с оглед облекчаване на централната, областната и общинската администрации и на бизнеса.
Целева(и) група(и): Централната, областна и общинска администрация, Бизнес, Граждани
Очаквани резултати:
  • повишаване на познанията на възложителите и на бизнеса за процедурите по обжалване на обществени поръчки и концесии пред КЗК;
  • популяризиране на добри практики в областта на обществените поръчки и концесиите сред централната, областните и общинските администрации и бизнеса;
  • повишаване на ефективността на работните процеси в КЗК и намаляване на времето, необходимо за разглеждане от Комисията на жалби по процедури по обществени поръчки и концесии;
  • повишаване на прозрачността на процедурите по обжалване на обществени поръчки чрез създаването и въвеждането в действие на публичен електронен регистър на КЗК;
  • намаляване на времето и усилията на органите на централната, областните и общинските администрации и бизнеса в тяхната комуникация с КЗК, както и на разходите, съпътстващи извършването на административни услуги от КЗК чрез въвеждането на възможност за електронно подаване на жалби и други документи през Интернет страницата на Комисията.
Основни дейности:
1. Подготовка на тръжната документация за проектни дейности 1, 4, 5, 6 и 7
2. Идентификация, систематизиране и въвеждане в работата на КЗК на добри практики от страните - членки на ЕС по отношение на обжалването на процедури по общественипоръчки и концесии
3.Разработване, отпечатване и разпространение на Наръчник за практиката на КЗК по обжалване на процедури по обществени поръчки и предоставяне на концесии сред целевите групи
4. Разработване и внедряване на софтуер за публичен електронен регистър на КЗК, интегриран в Интернет страницата на Комисията и осигуряване на възможност за връзка с интегрираната информационна система (деловодна система) на КЗК
5. Разработване и внедряване на софтуер за усъвършенстване на интегрираната информационна система (деловодна система) на КЗК за осигуряване на връзката й с публичния електронен регистър на Комисията и превръщането й в интегрирана система за управление на работните процеси в КЗК
6. Разработване на Интернет страница на КЗК с осигуряване на връзката й с електронния регистър и с възможност за електронно подаване на документи
7. Доставка на сървъри за нуждите на публичния електронен регистър, на деловодната система и на Интернет страницата на КЗК
8. Обучение на служители от КЗК за поддръжка на деловодната система, електронния регистър и Интернет страницата на Комисията
9. Провеждане на информационна кампания сред целевите групи с цел популяризиране на практиката на КЗК по обжалване на обществени поръчки и концесии и на възможностите и предимствата на публичния електронен регистър на решенията на КЗК
10. Дейности за информация и публичност
11. Одит на проекта
file icon
Брошура на проекта
Публикувано: 26-01-2023