Речник

Cartel is a formal and secret horizontal or vertical agreement among undertakings in a given market. Cartel entails an agreement on terms and conditions from which the members derive mutual advantage but which are not known by outside parties. Cartel members may agree on such matters as prices, market shares, allocation of customers, allocation of territories, bid rigging, total output and division of profits. Cartels are formed for the mutual benefit of member undertakings in order to artificially raise prices and earn higher profits. Cartels are viewed as being illegal and in violation of competition laws. However, in the case of public cartels, the government may establish and enforce the rules relating to prices, distribution in periods of acute shortages and other such matters. Public cartels such as export cartels, shipping conferences, depression cartels, crisis cartels and rationalization of industry structures may be permitted. International commodity agreements covering coffee, sugar, tin and crude oil are examples of international cartels, which have publicly entailed agreements between different national governments. 

Картел
Картелът представлява тайно хоризонтално или вертикално споразумение между предприятия, които функционират на определен пазар. Картелът е свързан с договаряне на определени условия, от които страните извличат взаимна изгода, но те остават тайна за външни страни. Членовете на картела договарят цени, пазарни дялове, разпределение на клиенти, разпределение на територии, тръжни манипулации, общо количество на крайна продукция и разпределение на печалбата.. Картелите се формират за постигане на взаимна изгода на участващите предприятия с цел изкуствено повишаване на цените и извличане на по-голяма печалба. Картелите се считат за формации, които нарушават закона за защита на конкуренцията. Изключение се прави при публичните картели, при които правителството е в състояние да установи и наложи правила по отношение на цените, дистрибуция в условия на остър недостиг и други подобни проблемни ситуации.. Разрешено е образуването на публични картели, например картели в сектора на износа, транспортни обединения, картели при депресия, кризисни картели и картели, които се създават с цел оптимизиране на отрасловата структура. Международните договорености за обмен на стоки, които засягат доставките на кафе, захар, консервирани храни и суров нефт са примери за международни картели, които функционират на основата на споразумения между отделни национални правителства. 

Виж ЗЗК:
Чл. 9 забранени са всякакви вид споразумения между предприятия, решения но свързани или обединили се предприятия, както и съгласуваната практика на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар.
Виж Практика на КЗК: Решение № 29/1998 г., КЗК с/у Мултигруп, Литекс, Бейпар шугар, сб. 1998 г., стр. 215-248, Решение № 25 / 1999 г. КЗК с/у ИРК Континент и ВГБ, сб. 1999 г., стр.. 169-187, Решение № 93/ 2000 г. КЗК с/у маршрутни таксита в София, сб.2000, стр. 208- 226.

From the outset the Court of Justice (ECJ) has played a central role in molding the EC into a community based on law. The case law of the ECJ has provided the impetus towards the further development of the EC Competition rules. 

Прецедентно право, съдебна практика
От самото си основаване, Съдът на ЕО играе решаваща роля за изграждането на ЕС в общност, основана на законността. Прецедентното право на Съда на ЕО дава основния тласък за бъдещото развитие на правилата за конкуренция на ЕО. 

Виж Практика на ВАС: списание «Адиминистративно правосъдие»

According to the EC Merger Regulation, if the EC Commission fails to take a decision within a month either to clear the merger or to initiate proceedings, the merger is deemed automatically to have been authorized. Generally speaking, clearance by silence means that if you do not react against an issue, it is an approval. 

Мълчаливо освобождаване / разрешаване
Съгласно Регламента на ЕО за сливанията, ако Европейската комисия не вземе решение в рамките на един месец, с което да разреши сливането или да предприеме съдебно разследване, то сливането автоматично се приема за разрешено. В общи линии, мълчаливото освобождаване означава, че липсата на възражение спрямо определен въпрос, следва да се тълкува като одобрение. 

Виж ЗДП: Чл..10, ал.4 . Комисията се произнася с решение в срок до 2 месеца от образуване на производството по чл. 9 ал.1 т.1 от ЗДП. Ако в този срок комисията не се произнесе, държавната помощ може да бъде предоставена, освен ако комисията не е взела решение за започване на допълнително производство по чл.11 от ЗДП.

Agreements or practices by which companies at different levels of the production and distribution chain agree to deal only amongst and with each other. 

Групови споразумения за ексклузивна търговия
Договорености или практики, съгласно които дружества на различни нива на производствената и дистрибуторска верига се договарят да търгуват единствено помежду си.

Discounts, which are granted to categories of customers defined in the agreement in question and which are based upon the total bought by each of these customers from all parties to that agreement or from all manufacturers, which operate in the same territory as these parties. See also .aggregated rebates cartels..

Колективни или съвкупни отстъпки
Отстъпки, предоставяни на определени категории клиенти, посочени в съответния договор, въз основа на общата сума закупена продукция от всички страни по договора или от всички производители, които оперират на същата територия. 

Виж също ..Картели за съвкупни отстъпки..

Agreement of practice by which the participating companies agree to fix prices of their products for resale. This does not imply the uniformity of these prices. See also .resale price maintenance..

Колективно поддържане на препродажни цени
Споразумение, по силата на което всички участващи страни се съгласяват да фиксират цени за препродажба на своите продукти. Това не предполага единност на цените. 

Виж също ..поддържане на препродажни цени.. 

Виж Практика на КЗК: Решение № 93/ 2000 г., КЗК с/у 12 транспортни компании от гр. София, сб. 2000 г., стр. 208-226; Решение № 139/ 2000 г. КЗК с/у Данон Сердика .София, сб. 2000 г.,стр. 226-236.

Physical access to technical equipment (common usage) operated by a significant market player provided to market entrants or competitors on .non-discriminatory. basis. This is an important feature in the telecommunications sector. 

Достъп до оборудване
Реален достъп до техническо оборудване, чиито оператор е участник на пазара с господстващо положение, предоставен на компании, които тепърва навлизат на пазара или на съществуващи конкуренти, на основата на равнопоставено отношение към всички. Представлява важна черта на телекомуникационния отрасъл.

Collusion refers to combinations, conspiracies or agreements among sellers to raise or fix prices and to reduce output in order to increase profits. As distinct from the term cartel, collusion does not necessarily require a formal agreement, whether public or private, between members. The economic effects of collusion and cartel are the same. Collusion between undertakings to fix and reduce output is viewed as most serious violation of competition laws. Collusion may also be reached through informal gentlemen.s agreements where mutual regard, social convention and personal contacts and connections provide sufficient basis for ensuring adherence to agreed prices and related business practices by members. 

Колюзия
Термин на правото на конкуренция относим до сътрудничеството между независими компании с цел- снижаване на конкуренцията. С този термин се обозначават сдружения, тайни споразумения или договори между продавачи за повишаване или фиксиране на цените или за намаляване на продукцията с цел увеличаване на печалбата. За разлика от картела, .колюзията. не се осъществява непременно по силата на формален договор между страните. Стопанските последствия от колюзията и картела са еднакви. .Колюзия. би могла да бъде постигната посредством неформално джентълменско споразумение, при което взаимното уважение, социалните условности и личните връзки и контакти са достатъчни, за да гарантират придържане към договорените цени или икономическо поведение.. 

Виж Практика на КЗК: Решение №12/ 1998 г. КЗК с/у Девня цимент, Белоизворски цимент, Златна панега, Гранотоид и Плевенски цимент, сб. 1998 г., стр. 174-186

The letter, which is usually signed by a director or other senior official of the Directorate General for Competition of the European Commission informing the parties involved that the services of the European Commission do not intend to adopt a final decision upon the case in question. Such administrative letter normally contains a preliminary assessment of the practice concerted, and states the EC Commission.s intention of closing the file of the case. The assessment does not have a binding effect. However, most undertakings are satisfied with comfort letters, as there may be timing and publicity benefits. 

Писмо за ненамеса
Писмо, обикновено подписано от директора или друг висш служител на Генерална дирекция ..Конкуренция. на Европейската комисия, с което се информират страните, че службите на Европейската комисия не възнамеряват да приемат окончателно становище по повдигнатия от тях въпрос. Такова писмо обикновено съдържа предварителна оценка на обсъжданите практики и заявява намерението на Комисията на ЕС да приключи досието по случая. Оценката няма обвързващ характер.. Повечето предприятия обаче се задоволяват с писмо за ненамеса, тъй като то би могло да представлява изгода под формата на публичност и печелене на време.. Не се прилага по ЗЗК

Practice or agreement according to which the parties concerned determine when, where, to whom and/or to which discounts will be granted. 

Обща политика за предоставяне на отстъпки
Практика или споразумение, според които страните по него определят кога, къде и на кого да предоставят отстъпки..