Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
За Нас A A A

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Новини A A A
20-10-2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ЗА ДОСТЪПА НА ВЪНШНИ ЛИЦА ДО ПОМЕЩЕНИЯТА НА КЗК
23-09-2020 КЗК санкционира „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
21-09-2020 Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Смарт СМ“ ООД твърдения за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК
18-09-2020 КЗК разреши „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД да придобие „Елит Медиа България“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕАД, „Витоша ФМ“ ЕООД и „Радио Експрес“ АД
31-08-2020 КЗК ЗАПОЧВА ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРОУЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА „Еврохолд България“ АД/Предприятията на ЧЕЗ в България
10-08-2020 Комисията за защита на конкуренцията проучва дейността на частните лаборатории по повод преустановяване предлагането на групови PCR тестове по метода на пуловете.
07-08-2020 КЗК наложи имуществена санкция на БПГА за неизпълнение на задължението за оказване на съдействие на Комисията при изпълнението на правомощията й
07-08-2020 Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК на „Майорал България“ ЕООД и „Майорал Мода Инфантил“ С.А.
23-07-2020 КЗК санкционира „Цен 2010“ ЕООД за нелоялна конкуренция
29-06-2020 КЗК санкционира „Имахижу“ ООД за нелоялна конкуренция
22-06-2020 КЗК САНКЦИОНИРА „ФМА“ АД ЗА ИМИТАЦИЯ
16-06-2020 КЗК санкционира „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
02-06-2020 Временна дерогация от правилата на чл. 101 от ДФЕС за участниците в секторите мляко и млечни продукти, картофи и живи растения
01-06-2020 КЗК санкционира „ТАКСИ МАКСИМ“ ЕООД за неизпълнение на решение
29-05-2020 КЗК започва проучване на конкурентната среда на пазарите на производство, пренос и доставка на топлинна енергия за битови и небитови нужди и на вертикално свързаните с тях пазари.
28-05-2020 Комисията за защита на конкуренцията извърши изземване на материали от офиса на Българската петролна и газова асоциация
20-05-2020 Комисията за защита на конкуренцията запечата помещенията на Българската петролна и газова асоциация
15-05-2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ (ОБН. В ДВ БР.28/2020Г., ИЗМ. БР. 34, 38 И 44 ОТ 2020г.), КАКТО И ЗА ДОСТЪПА НА ВЪНШНИ ЛИЦА ДО ПОМЕЩЕНИЯТА НА КЗК
05-05-2020 КЗК санкционира „Джортани“ ЕООД за нелоялна конкуренция
16-04-2020 КЗК се самосезира по сигнал на ВАП за евентуално извършени нарушения по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК при определяне цените на масовите автомобилни горива
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия