Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
09-10-2018 КЗК санкционира „О.К. Супертайм“ ЕООД за имитация.
04-10-2018 Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Спиди“ АД за непредоставяне на пълна и точна информация, съществена за оценката на нотифицираната сделка
28-09-2018 Г-жа Юлия Ненкова – Председател на КЗК, по време на Втората международна конференция по проблемите на конкуренцията в Тбилиси, Грузия изнесе презентация на тема: „Международното сътрудничество на органите по конкуренция, като основен инструмент за ефективната борба с трансгранични антиконкурентни практики“. Подписан бе първия „Меморандум за сътрудничество“ между органите по конкуренция на Република България и Грузия.
27-09-2018 Г-жа Юлия Ненкова ще вземе участие в Международна конференция по конкуренция в гр. Тбилиси, Грузия.
10-09-2018 КЗК санкционира „Мебели Лудвиг България“ ЕООД (Комо) за заблуждаващи реклами
28-08-2018 ВАС, потвърди Решение №898/2013г. на КЗК за забранени вертикални споразумения на пазара на бутилирано слънчогледово олио
09-08-2018 Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Топлофикация София“ ЕАД твърдения за извършено нарушение на чл.21, т.1 от ЗЗК
03-08-2018 КЗК санкционира „Трейднет Варна“ ЕООД за нелоялна конкуренция
30-07-2018 Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Национална електрическа компания“ ЕАД твърдения за извършени нарушения по чл. 21, т.1 от ЗЗК
19-07-2018 Комисията за защита на конкуренцията забрани придобиването на контрол от страна на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия върху дейността на „Нова Броудкастинг Груп” АД, и индиректно върху нейните дъщерни дружества „Нет Инфо“ АД и „Агенция Ева“ ООД
19-07-2018 Комисията за защита на конкуренцията забрани придобиването на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху дружества от групата на „ЧЕЗ“ а.с. в Република България
10-07-2018 Съобщение за установяване на извършено нарушение от страна на „ВЕНИКА“ ЕООД /преписка № КЗК/145/2018 г./
10-07-2018 КЗК санкционира „Покой 1945” ЕООД и физически лица за нелоялна конкуренция
10-07-2018 КЗК санкционира „Вирджиния – ЕР ЕН“ ЕООД за нелоялна конкуренция
02-07-2018 КЗК санкционира „Лукс Лимо Рент“ ЕООД и „Параграф СХ“ ЕООД за действия в противоречие с добросъвестната търговска практика
29-06-2018 Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на медийния пазар в страната
26-06-2018 КЗК санкционира „Орхидея - 94“ ЕООД“ ЕООД за предлагане на преводачески услуги по цени, по-ниски от разходите за тяхната реализация
13-06-2018 Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Ивентас“ ЕООД санкция в размер на 30 000 лв. за неоказано съдействие по време на проверка
14-05-2018 КЗК санкционира „Брайт Калърс” ООД за нелоялна конкуренция
14-05-2018 КЗК счита, че въвеждането на минимални цени за хотелско настаняване би ограничило конкуренцията
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия