Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Новини A A A
01-12-2021 Комисията за защита на конкуренцията започва проучване на конкурентната среда на пазара на електронна търговия с потребителски стоки и услуги на територията на страната
23-11-2021 КЗК санкционира „Бен Хън Агро“ ЕООД за имитация
23-11-2021 КЗК санкционира „ОМИ-2004“ЕООД за нелоялна конкуренция
12-11-2021 КЗК предлага промени в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия
11-11-2021 КЗК предяви твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД
09-11-2021 След решение на ВАС, КЗК отново разгледа и оцени като антиконкурентни споразуменията между „Индустриал комерс“ ЕООД и някои от дилърите на нови МПС и резервни части от марката Хюндай
11-10-2021 КЗК санкционира „Фриг“ ЕООД за въвеждане в заблуждение относно съществени свойства на стоките или услугите
07-10-2021 Поредно производство по самосезиране на КЗК за установяване на евентуално манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки
05-10-2021 КЗК санкционира „Оренда България“ ЕООД за заблуждаваща реклама
02-09-2021 Правилата на конкурентното право в условията на криза
20-08-2021 КЗК санкционира „Ролпласт 2016 – Илиян Петров“ ЕООД за имитация
03-08-2021 Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за злоупотреба с господстващо положение от страна на две лечебни заведения
03-08-2021 КЗК наложи санкция за забранено споразумение на пазара на търговия с детски дрехи, обувки и аксесоари
28-07-2021 КЗК санкционира 30 дружества за участие в картел по Националната програма за енергийна ефективност в Пловдив
22-07-2021 КЗК прие Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
25-06-2021 Европейската мрежа по конкуренция публикува съвместен документ относно включването на националните органи по конкуренция в Акта за цифровите пазари
23-06-2021 КЗК се самосезира за установяване на евентуално забранено споразумение между „Тотал Ел Си“ ЕООД и „Най 2015“ ЕООД с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки
22-06-2021 Комисията за защита на конкуренцията актуализира образците на уведомление за концентрация и на искане за установяване на антитръстови нарушения
18-06-2021 КЗК прие подзаконови нормативни актове, предвидени в ЗЗК
02-06-2021 Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за установяване на евентуална злоупотреба с господстващо положение от страна на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД
02-06-2021 КЗК санкционира „Логел“ ООД за нелоялна конкуренция
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия