Речник

Amsterdam Treaty entered into force on 1 May 1999. The Amsterdam Treaty made substantial changes to the Treaty on European Union signed at Maastricht on 7 February 1992. According to the Treaty the rules on competition are intended to ensure that a European economic area based on market forces can function effectively. The European Community.s competition policy (Articles 81 to 89 of the Treaty, formerly 85 to 94) is based on five main principles: the prohibition of concerted practices, agreements and associations between undertakings which may affect trade between Member States and prevent, restrict or distort competition within the common market; the prohibition of abuse of a dominant position within the common market, in so far as it may affect trade between Member States; supervision of aid granted by the Member States, or through State resources in whatever form whatsoever, which threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods; preventive supervision of mergers with a European dimension, by approving or prohibiting the envisaged alliances; liberalisation of certain sectors where public or private enterprises have hitherto evolved monopolistically, such as telecommunications, transport or energy. The first two principles may, however, be subject to derogations, particularly when an agreement between undertakings improves the production or distribution of products or promotes technical progress. In the case of state aid schemes, social subsidies, or subsidies to promote culture and conservation of heritage, are also examples of possible exemptions to the strict application of competition rules. The difficulty or pursuing an effective competition policy lies in the fact that the Community must continually juggle aims that are sometimes contradictory, since it has to ensure that: the quest for perfect competition on the internal market does not make European businesses less competitive on the world market; efforts to liberalise do not threaten the maintenance of public services meeting basic needs.

Амстердамски договор
Амстердамският договор влиза в сила на 1 май 1999 г. Той внася значителни промени в Договора за учредяване на Европейски съюз, подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 г. Според този договор, правилата за защита на конкуренцията имат за цел да гарантират ефективното функциониране на една европейска икономическа зона, основана на пазарни сили. Политиката на Европейската общност по отношение на конкуренцията, (Член 81 до 89 на Амстердамския договор, предишни Членове от 85 до 94), се основава на пет основни принципа: Забрана на съгласувани практики, споразумения и решения на сдружения между предприятия, които биха могли да окажат неблагоприятно влияние на търговията между държавите-членки, да премахнат, ограничат или нарушат конкуренцията на общия пазар; Забрана на злоупотреба с господстващо положение в рамките на общия пазар, доколкото тя може да повлияе негативно на търговията на държавите- членки; Наблюдение и контрол върху държавните помощи, предоставяни от държавите-членки или посредством държавни ресурси под каквато и да е форма и предлог, което предизвиква опасност от нарушаване на конкуренцията посредством даване на привилегии на определени предприятия или производство на определени стоки; Превантивен контрол върху концентрациите на икономическа дейност в рамките на Европейския съюз, посредством механизми за одобрение или забрана на предвижданите сливания; Либерализация на определени сектори, в които обществени или частни предприятия до този момент са развивали монополи, например, телекомуникациите, транспорта и енергийния сектор. Съществува възможност за освобождаване от забраната по първите два принципа, особено ако споразумението между предприятията води до подобрено производство и разпространение на стоки или подпомага техническия напредък.. Що се отнася до схемите за държавна помощ, случаите, в които също е възможно освобождаване от стриктното прилагане на разпоредбите за защита на конкуренцията, включват: социалните помощи, субсидиите за подкрепа на културата и запазване на националното наследство. Трудностите при налагането на последователна и ефективна политика за защита на конкуренцията произтичат от факта, че Европейският съюз е принуден непрекъснато да балансира между цели, които понякога си противоречат, тъй като политиката в областта на конкуренцията трябва да гарантира, че: Стремежът към съвършена конкурентна среда на вътрешния пазар няма да доведе до намаляване на конкурентноспособността на европейските производители на световния пазар; Мерките за либерализация не заплашват нормалното функциониране на обществените услуги, които осигуряват основни нужди на обществото.

Analysis of mergers under the ECMR (Articles 2, 6, 8, 11, 12, 13 & 18) is limited to an appraisal of the effects of a proposed merger on competition. Accordingly, this normally excludes e.g. social effects. The scope of the analysis of competition effects is based around the idea of compatibility with the common market, which means that: .a concentration which creates or strengthens a dominant position as a result of which effective competition would be significantly impeded in the common market or in a substantial part of it shall be declared incompatible with the common market. (ECMR, Article 2). In making this assessment, the European Commission is required to take into account: .(a) the need to preserve and develop effective competition within the common market in view of, among other things, the structure of all the markets concerned and the actual or potential competition from undertakings located either within or without the Community; (b) the market position of the undertakings concerned and their economic and financial power, the opportunities available to suppliers and users, their access to supplies or markets, any legal or other barriers to entry, supply and demand trends for the relevant goods and services, the interests of the intermediate and ultimate consumers, and the development of technical and economic progress provided that it is to consumers' advantage and does not form an obstacle to competition.. In all cases, the Commission is assessing these effects on the relevant market. See Also .Concentration ., .ECMR., .Effective Competition., .Merger., .Dominant Position., .Relevant Market.. 

Анализ на сливанията 
Анализът на сливанията съгласно Регламента за сливанията на ЕО (Членове 2, 6, 8, 11, 12, 13 и 18) е ограничен до оценка на последствията върху конкуренцията от предложените сливания. Съответно, в общия случай това изключва оценка на социалния ефект. Обхватът на анализа на последствията върху конкуренцията се основава на идеята за съвместимостта с общия пазар, което означава, че: .концентрация, която създава или укрепва господстващо положение, в резултат на което ефективната конкуренция на общия пазар или на голяма част от него би била значително възпрепятствана, следва да бъде обявена за несъвместима с общия пазар. (РСЕО, Член 2). При извършването на такава оценка, Европейската комисия трябва да вземе предвид: .(a) Необходимостта от запазване и развитие на ефективна конкуренция в рамките на общия пазар, предвид структурата на всички засегнати пазари и реалната или потенциална конкуренция от страна на предприятия, функциониращи във или извън рамките на Общността; (б) Пазарното положение на съответните предприятията и тяхната икономическа и финансова мощ, възможностите, с които разполагат доставчици и потребители, техния достъп до ресурси или пазари, всички законови или други бариери за навлизане на пазара, тенденциите на предлагане и търсене на съответните стоки и услуги, интересите на междинните и крайните потребители и развитието на техническия и икономическия напредък, при условие, че е в полза на потребителите и не възпрепятства конкуренцията.. При всички досегашни случаи, Европейската комисия извършва оценка на тези въздействия по отношение на съответния пазар. Виж също ..Концентрация., ..РСЕО., .Ефективна конкуренция., ..Сливане., ..Господстващо положение., .Съответен пазар.. 

Виж ЗЗК: Чл.28 ал.1 . концентрацията се разрешава, ако тя не води до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар. По изключение могат да се допуснат концентрации,които макар и да установяват или засилват господстващо положение като цяло целят модернизиране на производството или икономиката като цяло, подобряват пазарни структури, водят до привличане на инвестиции, повишават конкурентоспособността на външни пазари, създават нови работни места, осигуряват по-добро задоволяване на интересите на потребителите и като цяло положителното има превес над отрицателното въздействие върху конкуренцията на съответния пазар. 

Виж Методика за извършване на проучване и определяне на предприятията на съответния пазар: сб. 2001 г. стр. 107- 112. ..КЗК изследва показатели за въздействие върху конкуренцията: показателите характеризиращи рентабилността на предприятията, рентабилност на приходите от продажба, рентабилност на собствен капитал, показатели, свързани с ликвидността на предприятието, показатели за финансова автономност, коефициенти за задлъжнялост, а за банките- капиталова адекватност.. 

Виж Практика на КЗК: Решение № 108/ 2000 г., Уникредо Италиано, Алианц и Булбанк, сб. 2000г., стр. 471-483, Решение № 61/ 2001 г., ИНГ груп Н.В..и ПОД Солидарност, сб.2001г., стр. 507-523.

Restrictions, which are considered to be ancillary to concentrations. When two companies set up a joint venture, be it concentrative or co-operative, it is often necessary to conclude a number of associated agreements to enable the smooth transfer of assets, and the operation of the joint venture. For example if a subsidiary to be transferred to a joint venture has previously received all its inputs from a sister company, it may need to have a guarantee that such supplies will continue for a certain period, until it can decide in its new quasi-independent capacity from whom to purchase in future. Equally, in order to have the confidence to invest in the joint venture, the parents may need reassurance that their partners are committed to the joint venture and will not seek to profit from it by recommencing activities in competition with the joint venture: thus, a non-competition clause. In normal circumstances such agreements may fall under Article 81(1). If, however, they are directly related to and necessary for the creation/operation of a joint venture, they are approved without qualification together with and as an integral part of the joint venture agreement.

Съпътстващи ограничения
Ограничения, които се възприемат като съпътстващи концентрациите. Когато две компании установят съвместно предприятие, било то под формата на концентрация или коопериране, често се налага да се сключат поредица от допълнителни договори, посредством които се осъществява плавно прехвърляне на активи и операции на съвместното предприятие. Така например, ако дадена дъщерна компания, подготвяна за прехвърляне към съвместното предприятие, до този момент е получавала всички необходими доставки за дейността си от подобна дъщерна компания, то е възможно да възникне необходимостта от даване на гаранции, че тези доставки ще бъдат продължени за определен период от време, след което компанията, предвид относителната си независимост, може сама да реши от кого да купува занапред. Аналогично, за да инвестират в съвместно предприятие, възможно е страните да изискат гаранции от своите партньори, че те се ангажират изцяло със съвместното предприятие и няма да търсят изгода, започвайки дейности, конкуриращи общото предприятие. Ето защо договорите включват клауза за неконкуриране (изискване да не се осъществява конкурентна дейност). При обичайни обстоятелства, такива договори могат да бъдат разглеждани съгласно Член 81 (1) от ДЕО. Ако обаче, те са директно свързани и са предпоставка са създаване/функциониране на съвместното предприятие, биват одобрявани без ограничение заедно с или като неделима част от договора за съвместно предприятие.
Виж Практика на КЗК: Решение №60/ 2001 г. Ти Би Ай Холдинг и ДЗИ 2000, сб..2001 г., стр.524-537.

The EC Treaty has the basic provision dealing with the right to judicial review of the acts of the Council and the European Commission: .The ECJ shall review the legality of acts of the Council and the Commission on the grounds of lack of competence, infringement of an essential procedural right, infringement of the EC Treaty or of any rule of law relating to its application, or misuse of powers..

Отменяне на решения
Договорът за учредяване на ЕО съдържа една основна разпоредба, тълкуваща правото на съдебно преразглеждане на действията на Съвета и Европейската комисия: ..Съдът на ЕО преразглежда законосъобразността на действията на Съвета и Европейската комисия въз основа на липса на компетентност, нарушения на съществени процедурни права, нарушения на разпоредби Договора за ЕО или която и да е правна норма, свързана с неговото приложение, както и злоупотреба с правомощия.. 

Виж ЗЗК:
Чл..43. Решенията на КЗК подлежат на обжалване пред Върховния администратитен съд. Виж ЗВАС: Чл..12. Основания за отмяна на административен акт: липса на компетентност, неспазване на установената форма на акта, съществени нарушения на административно производствените правила при издаване на акта, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.

Anticompetitive practices refers to a wide range of business practices in which an undertaking or group of undertakings may engage in order to restrict inter-firm competition to maintain or increase their relative market position and profits without necessarily providing goods and services at a lower cost or of higher quality. Which types of business practices are likely to be construed as being anticompetitive and, if that as violating competition law, will slightly vary by jurisdiction and on a case-by-case basis. Abuse of a dominant position, resale price maintenance and hard-core cartels like price fixing agreements are viewed as being per se illegal whereas exclusive dealing may be subject to rule of reason. The business practices, which restrict competition, are broadly classified into three groups: horizontal and vertical restraints on competition and abuse of a dominant position. See also.rule of reason.. 

Антиконкурентни практики
Под антиконкурентни практики се разбира широк кръг икономически действия, провеждани от дадено предприятие или група от предприятия с цел ограничаване на конкуренцията между фирмите и запазване или засилване на собственото им положение на съответния пазар и печалбите, които извличат от него, без да предлагат стоки или услуги на по-ниска цена или с по-високо качество. Дали определена икономическа дейност може да бъде счетена за антиконкурентна и доколко тя нарушава закона за конкуренцията зависи от юрисдикцията, при която функционира съответното предприятие и се определя конкретно при всеки случай. Злоупотреба с господстващо положение, поддържане на препродажни цени и явни картелни форми като споразуменията за фиксиране на цените, се разглеждат винаги като противозаконни, докато при договорите за обвързано търгуване се прилага принципа на забрана след преценяване на последствията. Икономическите практики, които ограничават конкуренцията най-общо се разделят на три големи групи: хоризонтални ограничения, вертикални ограничения и злоупотреба с господстващо положение.. 

Виж също ..Принцип на забрана след преценяване на последствията... 

Виж ЗЗК: Чл..1 ал.2. Законът урежда защита срещу споразумения, решения и съгласувана практика, злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара, концентрация на стопанска дейност, нелоялна конкуренция и други действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията..

Anti-dumping duties are imposed on goods that are imported at a lower price than that which would apply on the exporter.s home market. If the goods are backed by subsidies, countervailing duty are charged to discourage dumping. The anti-dumping principles are an essential part of the WTO rules. 

Мито за предотвратяване на дъмпингови цени
Митата за предотвратяване на дъмпингови цени се налагат на стоки, които се внасят на цени, по-ниски от цените, които са валидни на вътрешния пазар на износителя. Ако производството на тези стоки се осъществява с помощта на субсидии, то наложеното мито има балансираща роля и се налага с цел предотвратяване на дъмпинг. Принципите за предотвратяване на дъмпинга са съществена част от правилника на Световната търговска организация. 

Виж ПМС 300/ 1996 г.: Чл.4 ал.6 - право да се въвеждат временни защитни мерки по вноса за срок от 6 месеца

See also .antitrust..

Антимонополна политика 

Виж също ..антитръст..

Antitrust refers to a field of economic policy and laws dealing with monopoly and monopolistic practices. Antitrust law or antitrust policies are terms primarily used in the United States, while in many other countries, mainly in Europe, the terms competition law or policy are used. The intellectual basis for antitrust policy is industrial organization economics, which addresses issues arising from the behaviour of undertakings operating under different market structure conditions and the effect this has on economic performance. Antitrust laws have provisions dealing with structure such as mergers, monopoly, dominant market position and concentration, as well as behaviour such as collusion, price fixing and predatory pricing. 

Антитръст
Антитръстът обхваща сферата на икономическа политика и право, която регулира монополите и монополистичните практики. .Антитръстови закони. или .антитръстова политика. са термини, първоначално използвани в Съединените щати, докато в други страни, главно в Европа, се използват термините ..закон. или .мерки за защита на конкуренцията.. Интелектуалната основа на антитръстовата политика е икономиката на индустриалната организация, която разглежда проблемите, възникващи в резултат на поведението на предприятия, които функционират в условията на различна пазарна структура и влиянието, което това оказва върху осъществяването на стопанската дейност. В антитръстовите закони съществуват разпоредби, които регламентират понятия като сливания, монопол, господстващо пазарно положение и икономическа концентрация, както и поведение като сътрудничество за снижаване на конкуренцията (колюзия), фиксиране на цени и хищническо ценообразуване. 

Виж: Позиция на Република България в преговорите по глава 6 . Политика на конкуренцията. с ЕС - www.government.bg

Жалба, обжалване 

Виж ЗЗК: Чл.43 - Решенията на КЗК подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването им по реда на Гражданско- процесуалния кодекс

Виж ПУДКЗК: Чл. 38 ал.1 . при обжалване на решението по чл. 43 от ЗЗК, председателят в 3 дневен срок от получаване на жалбата изпраща във ВАС цялата преписка, включително и обжалваното решение и уведомява жалбоподателя за това.

One of the conditions for the application of both Articles 81 and 82 of the EC Treaty is that the restriction of competition and the resulting effect on trade should not be of minor importance. Осезателни последствия
Едно от условията за прилагане на членове 81 и 82 от Договора за ЕО гласи, че ограниченията върху конкуренцията и крайните последствия от тях върху търговията следва да не бъдат от незначителна важност. 

Виж ЗЗК: Чл..10, ал.1 и ал..2 - забраната за картелни споразумения по чл. 9 ал.1 от ЗЗК не се прилага за споразумения, решения и съгласувана практика с незначителен ефект върху конкуренцията.. Ефектът е незначителен, когато общият дял на предприятията, участници на пазара за стоките и услугите- предмет на споразумението, решението или съгласуваната практика, не надвишава 5 на сто от съответния пазар. 

Article 81 (ex 85) of the EC Treaty Article 81 (ex 85) of the EC Treaty applies to all agreements, which entail the prevention, restriction or distortion of competition. Article 81 is characterised by the formulation of a rule of prohibition 81(1) and of its effects 81(2), tempered by the exercise of a power to grant exemptions from the rule 81(3).
Article 81(1) prohibits as incompatible with the Common Market a large range of agreements and decisions between undertakings and by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction, or distortion of competition within the common market. The legal interpretation of what constitutes prevention, restriction or distortion of competition is extremely wide. The EC Commission has exclusive power to apply Article 81(3). 

Член 81 ( Предишен член 85) от Договора за създаване на ЕО
Член 81 (предишен 85) от Договора за създаване на ЕО се прилага по отношение на всички споразумения, които водят до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията. Член 81(1) от ДЕО съдържа формулировка на забранителна разпоредба. Последствията от нарушаване на забраната са посочени в член 81 (2) от ДЕО, а в член 81 (3) ДЕО са определени случаите за упражняване на правомощията на ЕК при освобождаване от забраната по чл.81(1) от ДЕО. Член 81(1) от ДЕО забранява като несъвместими с Общия пазар широк кръг споразумения между предприятия, решения на сдружения между предприятия и съгласувани практики, които биха могли да окажат влияние върху търговията между държавите-членки и които имат за своя цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията в рамките на общия пазар. Законовото тълкуване на това какво представлява предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията е изключително широко. Комисията на ЕС има изключителни правомощия да прилага Член 81(3) от ДЕО.
Виж ЗЗК:
Чл. 9 .Обща забрана. и чл.13 .Освобождаване от забрана.. Article 82 (ex 86) of the EC Treaty Article 82 (ex 86) of the EC Treaty prohibits, as incompatible with the Common Market, any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the Common Market or in a substantial part of it in so far as it may affect trade between Member States. The case law relating to Article 82 holds that a dominant position must exist in relation to a defined market. Article 82 lists a number of activities, which may constitute abuse. Article 82 does not contain any provisions for an exemption. 

Член 82 ( предишен 86) от Договора за създаване на ЕО Член 82 (предишен 86) от Договора за създаване на ЕО забранява като несъвместими с Общия пазар всяка злоупотреба на едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на Общия пазар или в значителна част от него, доколкото това може да повлияе върху търговията между държавите-членки. Според прецедентното право, което има отношение към Член 82 от ДЕО, господстващо положение следва да съществува по отношение на точно определен пазар. Член 82 от ДЕО изброява поредица дейности, чието осъществяване би могло да представлява злоупотреба. Член 82 от ДЕО не предвижда разпоредби за освобождаване от забраната. 

Виж ЗЗК: Чл..18 .Забрана за злоупотреба с монополно и господстващо положение..