Речник

Oligopolistic undertakings may take their rivals. actions into account and coordinate their actions as if they were a cartel without an explicit or overt agreement. Such coordinated behaviour is often referred to as tacit collusion.

Негласно забранено споразумение за ограничаване на конкуренцията

Термин от правото на конкуренцията, дефиниращ поведението на предприятията-олигополисти, които мълчаливо отчитат действията на съперниците си и координират своите действия. Сходни са на действията на участниците в картел без изрично писмено споразумение.

Take over is the acquisition of control of one undertaking by another. Takeovers are usually instituted by purchasing shares at a premium over existing prices and may be financed in a variety of ways including cash payment and with shares of the acquiring company. A take over may be complete or partial and may not necessarily involve merging the operations of the acquired and acquiring undertakings. See also .acquisition..

Поглъщане

Термин от правото на конкуренцията, означаващ придобиване на управленчески контрол на едно предприятие върху друго независимо предприятие. Обикновено ..поглъщането. се осъществява, като акциите на придобитото предприятие се закупуват с премия (бонус) над текущите цени. То може да бъде финансирано по най-различни начини, включително чрез плащане в брой или чрез акции от придобиващото дружество. Поглъщането може да бъде пълно или частично, като не е задължително обединяване на дейностите на придобиваното и придобиващото предприятие. Виж също ..придобиване...

Виж ЗЗК:

Чл.21 ал.1 т.2 когато едно или няколко лица, упражняващи вече контрол върху едно или
няколко предприятия, придобият чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор и по
какъвто и да е друг начин пряк или косвен контрол върху едно или повече предприятия или части от тях.

The EC competition rules accept wide exploitation of the intellectual property rights, like patents and know-how licenses, because of their positive effects to the economic development. The block exemption regulation (BER) of technology transfer agreements (EC) No 240/96 came into force on 1 April 1996 for ten years. It shall only be applied to agreements with two parties. Patent or know-how licensing agreements are agreements whereby one undertaking, which holds a patent or know-how (the licensor) permits another undertaking (the licensee) to exploit the patent. The licensee is able to have exclusive rights to use the patent in a given territory, which is determined in the agreement. The licensor has the right to prohibit active and passive sales. This is a remarkable difference in comparison to the BER on vertical agreements. However, non-compete clause is not possible, and parallel imports shall always be allowed in the Single Market. The licensee has right to determine freely the price of the licensed product.

Споразумения за трансфер на технологии

Правилата на конкуренция в ЕО признават широкото използване на правата на интелектуална собственост, като лицензии за патенти или ноу-хау, главно поради положителния им ефект върху икономическото развитие. Регламентът за групово освобождаване на споразуменията за трансфер на технологии (ЕК) № 240/96 е в сила от 1 април 1996 година за срок от десет години. Прилага се само към двустранни споразумения. Споразуменията за трансфер на технологии, включително лицензиране на патенти или ноу-хау, са специални споразумения, при които едно предприятие, което притежава патент или ноу-хау (лицензодател, лицензор) разрешава на друго предприятие (лицензополучател, лицензиант) да ги използва. Лицензиантът може да има изключително право за използване на патента на дадена територия, която се определя в лицензионното споразумение. Лицензодателят има правото да забрани активните или пасивни продажби. Това е разликата между споразуменията за траснфер на технологии в сравнение с регламента за групово освобождаване на вертикалните споразумения. Регламентът не допуска клаузи за неконкуренция, защото при всички обстоятелства в общия пазар трябва да има възможност за паралелен внос. Лицензополучателят има правото свободно да определя цената на лицензирания продукт. Виж Официален вестник

на Европейските общности L 031, 09.02.1996 с. 0002-0013.

Tender procedure may have a competition concern, if the parties agree on the prices or share the markets. Undertakings may agree to submit a common bid, thus eliminating price competition, or agree on which undertaking will be the lowest tenderer. A party may also waive from making a tender. This practice is called bid rigging, which is a hardcore competition restriction and always prohibited. See also .bid rigging..

Търг , тръжна процедура

При тръжната процедура може да възникнат проблеми от гледна точка на конкуренцията, ако страните се договорят за цените или поделят пазарите. Предприятията може да се договорят да внесат общо предложение, с което се елиминира ценовата конкуренция, или да се договорят кое предприятие да подаде оферта с най-ниска цена. Някоя от страните може също така да се откаже от изготвянето на предложение. Тази практика се нарича .тръжна манипулация., представлява сериозно ограничение на конкуренцията и при всички обстоятелства е забранена. Виж също ..тръжна манипулация..

Where the EC Commission finds that there is infringement against Articles 81 or Article 82 of the EC Treaty, it may by decision require the undertakings or associations of undertakings concerned to bring such infringement to an end.

Прекратяване на нарушенията

Когато Комисията установи нарушение на член 81 и член 82 от ДЕО, тя може със свое решение да изиска от съответните предприятия или обединения от предприятия да прекратят нарушението. Виж ЗЗК:

Компететност -чл.7 ал.1 т.5 . постановява прекратяване на нарушението и възстановяване на първоначалното състояние.

Third party access means that all undertakings have access to the network. Owners of costly networks industries such as telecommunications, gas, electricity and transport are required by law to provide access to third parties to that network at a reasonable price. See also .Essential facility. and .Natural monopoly..

Достъп на трета страна

Достъп на трета страна. означава, че всяко предприятие трябва да има достъп до мрежа, собственост на друго предприятие при равен достъп и цена еднаква за всички клиенти. Собствениците на скъпоструващи мрежи в някои отрасли, като далекосъобщенията, газоснабдяването, електроснабдяването и транспорта са длъжни по закон да осигуряват достъп на трети лица до съответните мрежи на разумни цени. Виж също ..Съществено съоръжение. и ..Естествен монопол...

In merger control whether national or under the ECMR, thresholds define the size of undertakings which, if party to a proposed merger, are required to submit the proposal to merger control before implementation. The ECMR requires thresholds to be reviewed periodically. The EC block exemption regulations contain important market share thresholds. The market share threshold for exemption of all parties to an agreement combined is set at 20 % for specialization agreements, at 25 % for R&D agreements, and 30 % for vertical agreements. See also .Concentration With A Community Dimension., .ECMR.

Прагове ( при контрол върху сливанията )

При контрола върху икономическата концентрация на стопанска дейност, независимо дали по националното законодателство или по РСЕО, с праговете се обозначава величината на определени критерии за пазарна сила на участвуващите в концентрацията предприятията. Предприятията, възнамеряващи да осъществят сливане са длъжни да представят уведомление за концентрация преди да я извършат на практика, в случай че надвишават посочения в закона праг. ЕК периодично преразглежда праговете.. В регламентите за групови освобождавания на ЕС са регламентирани различни прагове по отношение на пазарните дялове. За освобождаване от забрана прагът на общия пазарен дял на страните по споразумението е определен на 20% за споразуменията за специализации, 25% за споразуменията за научноизследователска и развойна дейност и 30% за вертикалните споразумения Виж също ..Концентрация с общностно измерение., .РСЕО..

Виж ЗЗК:

Чл..24 ал.1 т.1 предприятията са задължени да уведомят предварително комисията за

намерението си да осъществят концентрация по чл.21, когато: общият пазарен дял от стоките и
услугите, за които се отнася концентрацията, е повече от 20 % и общият оборот на участниците в
концентрацията за предходната година надхвърля 15 млн. лева.

Tied selling refers to situation where the sale of one good is conditioned on the purchase of another good. Tied selling is sometimes a means of price discrimination and particularly in the case of market dominance. Competition concerns have been expressed that tying may foreclose opportunities for other undertakings to sell related products or may increase barriers to entry for those that do not offer a full line of products. An opposite view is that these practices are efficiency driven, used to reduce costs of producing the line of products and ensuring that like quality products are used to complement the product being sold. For example, a computer manufacturer may require purchase of disks in order to prevent poor performance of his equipment by the use of substitute lower quality disks. Depending on different market situations, tied selling arrangements may have a valid business rationale. As regards competition policy, it is suggested to adopt a rule of reason approach to tied selling.

Обвързани продажби

Отнася се за ситуация, при която продажбата на една стока е поставена в зависимост от покупката на друга стока. Обвързването на продажби понякога е средство за ценова дискриминация, особено в случаите на пазарно господство. От гледна точка на конкуренцията, проблеми могат да възникнат заради това, че обвързването на продажби може да отнеме възможностите на други предприятия за продажба на свързани продукти, или да завиши бариерите за навлизане пред предприятия, които не предлагат пълната гама продукти. Противоположният възглед е, че движеща сила на тези практики е стремежът към ефективност, снижаване на разходите за производство на гамата продукти и поддържане на качеството и на останалите продукти, които допълват предлагания продукт. Например, производител на компютри може да изисква покупката и на дискове, за да не се допусне влошаване на работата на компютъра заради това, че се използват дискове-заместители с по-ниско качество. В зависимост от различните обстоятелства на пазара, зад договорите за обвързване на продажбите стои солидна икономическа обосновка.. Що се отнася до политиката на конкуренция, препоръчва се към обвързването на продажбите да се прилага принципа на преценка в зависимост от ефекта.

Total costs refer to the sum of fixed and variable costs.

Общи разходи , обща себестойност

Икономическа категория, отнасяща се за сбора от постоянни и променливи разходи..

Trademark refers to words, symbols or other marks, which are used by undertakings to distinguish their products or services from those offered by others. A trademark may be registered under the Patent Act or other such intellectual property legislation, as may be applicaple. A trademark may often become equated with the product itself and may be a source of competitive advantage assuring uniform quality.

Търговска марка

Означава думи, символи или други знаци, използвани от предприятията за различаване на техните продукти и услуги от тези, които предлагат останалите. Търговската марка може да бъде регистрирана по закон за патентите или друг закон, свързан със закрила на интелектуалната собственост и може да бъде източник на конкурентни предимства, заради това, че гарантира поддържането на еднакво качество. Виж ЗЗК:

Чл..33 ал.2 . имитация - забранява се използването на фирма, търговска марка или отличителен знак, идентичен или близък до този на други лица, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите и / или на потребителите..