Речник

Economic activities are the activities of undertakings the results of which are designed for exchange on the market. 

Стопанска дейност
Стопанската дейност е дейността на предприятията, резултатите от която са предназначени за размяна на пазара
Виж ЗЗК: § 1 т..9 на Допълнителната разпоредба.

The European Court of Justice has developed the concept of economic entity in its treatment of related companies. The fact that a subsidiary company has its own legal personality cannot exclude the possibility that its conduct may be imputed to its parent company in circumstances such that the latter may be considered to be responsible for the conduct of the subsidiary. A parent company may be a party to the infringement even though it may be established outside the European Union. Also the fact that a number of undertakings having separate legal personalities may be part of the same economic entity may rule out the question of there being an agreement between them for the purposes of Article 81(1) of the EC Treaty. 

Стопанска единица
Съдът на ЕО разработва концепцията за стопанската единица в процеса на своята работа по отношение на свързаните компании. Фактът, че дадена дъщерна компания има своя собствена юридическа идентичност, не изключва възможността нейното поведение да бъде ръководено от компанията-майка /собственик/, при обстоятелства, в които собственикът може да се счита за отговорен за поведението на притежаваната от него дъщерна компания. Компанията-собственик би могла да бъде страна по извършеното нарушение, дори да е учредена и регистрирана извън рамките на Европейския съюз. Освен това фактът, че редица предприятия с отделна юридическа идентичност могат да бъдат част от една и съща стопанска единица, води до въпроса дали евентуално споразумение между тях попада под разпоредбите на Член 81 (1) от ДЕО.

Economic operator is carrying out its activity professionally, continuously and aiming for gains. It is used commonly as a synonym with an undertaking. See also .undertaking.. 

Икономически оператор или икономически агент
Икономическият агент извършва своята дейност .по занятие. и продължително, с цел постигане на печалба. Обикновено се използва като синоним на предприятие. Виж също ..предприятие..

Economics of unilateral effects is connected to the economic analysis of mergers. The scope for unilateral effects arises primarily in markets where goods or services are differentiated. Where undertakings sell differentiated products, each product is not a perfect substitute for another. This means that a price rise by one undertaking may not lead to that undertaking losing all its sales. There is extensive evidence that chains charged lower prices in cities where they competed head-to-head relative to the price charged in cities where such head to head competition was not present. In merger situation the concentration would lead to a dominant position of the merged entity and the inter-brand competition would be weakened post-merger. 

Икономика на едностранното въздействие
Икономиката на едностранното въздействие е свързана с икономическия анализ на сливанията. Обхватът на едностранното въздействие се проявява основно в условията на пазар, където стоките или услугите са диференцирани. Там където предприятията предлагат диференцирани продукти, няма продукт, които да е съвършен заместител на друг продукт. Това означава, че ако едно предприятие повиши цените си, това няма да доведе до загуба по отношение на всичките му продажби.. Налице са множество доказателства, че търговските вериги продават на по-ниски цени в градовете, където се конкурират непосредствено с останалите производители, в сравнение с цените, на които продават в градове, където такава конкуренция липсва. В ситуация на сливане, концентрацията би довела до господстващо положение на слятото предприятие, а конкуренцията между търговските марки ще отслабне след сливането.
Виж Практика на ЕК: дело IV/M623 (1996), OJ L183/1, дело Kimberly-Clarke/Scott.

Economies of scale refer to the phenomenon where the average costs per unit output decrease with the increase in the scale of the output being produced by an undertaking. At the point where the average costs are at a minimum, the minimum efficient scale of output of an undertaking is reached. The maximum efficient scale of output is reached at the point just before diseconomies set in, which are unit costs of production start to increase. Between the range of minimum and maximum efficient scale of output, there may also exist constant returns to scale, where the average unit costs of production remain unchanged as output increases. Agreements between undertakings may be permitted to develop uniform product standards in order to promote economies of scale. 

Икономии от мащаба
Икономии от мащаба е явление, при което усреднената себестойност на единица готова продукция намалява с увеличаване на мащаба на производството на дадено предприятие. Максимална ефективност, като икономии на мащаба, се постига на границата, преди разходите за единица продукция да започнат да нарастват и да настъпи обратното явление, липса на икономии от мащаба на производството. В промеждутъка, делящ минималната от максималната ефективност от икономии на мащаба, може да съществува постоянна възвращаемост от мащаба, при която усреднените разходи за производство на единица продукция остават непроменени, въпреки увеличението в количеството единици продукция.. По принцип, допускат се споразумения между предприятия за разработването на еднородни продуктови стандарти с цел стимулиране на икономии от мащаба.
Виж Методика: икономия на мащаба . икономиите на мащаба ограничават броя на предприятията, които могат да действуват при минимални разходи на пазар с определен размер, Сб. 2001 г., стр. 87.

Economies of scope exist when it is cheaper to produce two products or services together than to produce them separately. For example, it may be less costly to provide air service from point A to points B and C with one aircraft than have two separate air flights, one to point B and another to point C. While many factors such as technology may explain economies of scope, of particular importance is the presence of common input in production. Undertakings may often endeavour to exploit economies of scope in order to produce and offer multiple products at lower costs. 

Икономии от обхвата
Икономии от обхвата съществуват, когато общото производство на две стоки или предлагане на две услуги е по-евтино, отколкото ако бъдат произвеждани или осигуряване поотделно.. Например, би могло да бъде по- евтино да се предлага полет с един самолет, който излита от точка А и последователно каца в точка Б и точка В, отколкото два отделни полета, един от точка А до точка Б и друг от точка Б до точка В. Макар, че при постигане на икономии от обхвата се намесват редица фактори, например използваната технология, от особено значение е наличието на общи входни ресурси за производството. Предприятията често се стремят да постигнат икономии от обхвата, за да произвеждат и предлагат по-голям брой продукти на по-ниска цена.

Икономика със свободна конкуренция

The Treaty establishing the European Economic Community was signed in Rome in 1957. The EEC Treaty, as the most important of the treaties and the broadest in scope, constitutes the core of the European integration process. With the entry into force of the Treaty of the European Union in 1993, the EEC Treaty was renamed the EC Treaty. The European Community is dealing with customs union, single market, common agricultural policy, structural policy, and economic and monetary union. In this connection it is worth to note that the competition rules of the European Union are established under the European Communities, and are in fact officially EC competition rules. See also .Amsterdam Treaty.. 

Договор за създаване на Европейската икономическа общност
Договора, с който се създава Европейската икономическа общност е подписан в Рим през 1957 г. Този договор е най-важният от всички подписани до този момент договори и има най-широк обхват. Той съставлява сърцевината на европейския интеграционен процес. С влизането в сила на Договора за Европейския съюз през 1993 г., Договорът за Европейската икономическа общност бе преименуван в Договор за Европейска общност. Европейската общност работи по проблемите на митническия съюз, създаването на единен пазар, провеждане на единна политика в селското стопанство, структурната политика и въпросите на икономическия и паричен съюз. В тази връзка следва да се отбележи, че правилата за конкуренция на Европейския съюз са приети съгласно законодателството на Европейските общности и всъщност официално са правила за конкуренция на Европейската общност. Виж също ..Амстердамски договор..

The agreement must be one, which may affect trade between EU Member States. This criterion is common to both Articles 81 and 82 and determines the scope of application of the EC Community law and also its objective of one single market. The European Commission does not have to show that trade between Member States has been affected but merely that it may be affected. 

Влияние върху търговията между страните - членки
Споразумението следва да е такова, че да предполага въздействие и последици върху търговията между страните-членки. Този критерий важи и за двата члена - член 81 от ДЕО и член 82 от ДЕО и определя обхвата на приложение на правото на Общността и целта - единен пазар. Не е необходимо Европейската комисия да доказва, че търговията между страните е засегната по определен начин, а само че съществува такава вероятност.
Виж Практика на КЗК: Решение № 120/ 2001, Интербрю С.А. и Брауерн Бекс, сб. 2001, стр. 493-506

Under the ECMR, the European Commission is required to take into account, inter alia, the need to preserve and develop effective competition within the common market. The concept of effective competition considers, among other factors, the structure of all the markets concerned and the actual or potential competition from undertakings located either within or without the Community. In broad terms, effective competition analysis looks for the absence of market power. See also .Analysis оf Mergers., .Extra- Territoriality., .Foreclosure in merger cases., .Market Power., .Merger., .Relevant Market.. 

Ефективната конкуренция при анализ на сливания
Съгласно РСЕО, Европейската комисия следва да вземе предвид необходимостта от запазване и развиване на ефективната конкуренция в рамките на общия пазар. Наред с редица други фактори, концепцията за ефективна конкуренция разглежда структурата на всички пазари, които играят роля при такъв анализ, действителната или потенциална конкуренция от страна на предприятия, намиращи се на и извън територията на Общността. Най-общо казано, анализът на ефективната конкуренция е насочен към установяване на липса на пазарна мощ на ограничен брой предприятия, като резултат от сливането. Виж също ..Анализ на сливания., .Екстериториалност., .Закриване на предприятие при сливане.., .Пазарна мощ., ..Сливане., .Съответен пазар.. 

Виж ЗЗК: Чл..28 ал.1 . Комисията разрешава концентрацията, ако тя не води до усилване или засилването на господстващо положение, което би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.