Речник

Счетоводен баланс

Виж Закон за счетоводството

. Приложение към чл. 40 от закона

Barriers to entry are factors, which prevent the entry of new undertakings into an industry even when incumbent undertakings are earning excess profits. There are two broad classes of barriers: structural and strategic. Structural barriers to entry arise from basic industry characteristics such as technology, costs and demand. An entrant must incur costs, which incumbents do not bear; so-called sunk costs must be incurred by entrants, but have already been borne by incumbents. Strategic barriers to entry arise from behaviour of incumbents. It should also be noted that governments could be source of entry barriers through licensing and other regulations. Capital requirements for .start-up. are not a barrier to entry.

Бариери за навлизане на пазара

Бариерите за навлизане на пазара са фактори, които предотвратяват навлизането на нови предприятия в даден отрасъл, дори когато титулярните фирми работят при извънредно високи нива на печалба. Съществуват две групи бариери: структурни и стратегически. Структурните бариери произтичат от основните характеристики на отрасъла като технология, разходи и търсене. Новият участник трябва да направи разходи, които титулярните фирми не се налага да правят; новият участник прави т.нар. невъзвратими разходи, които установените на пазара участници вече са направили при своето навлизане.. Стратегическите бариери възникват в резултат на поведението на съществуващите участници в отрасъла.. Тук трябва да се отбележи, че правителството също би могло да създаде такива бариери посредством лицензионни режими и други разпоредби. Изискването за начален капитал на стартиращите фирми не представлява входна бариера. Виж Методика:

сб..2001 г, стр. 85-89 разглежда бариерите за навлизане като условия, които затрудняват или изобщо предотвратяват навлизането на нови предприятия на съответния пазар. Описани са два вида бариери: икономически бариери и правно-административни бариери. От своя страна икономическите бариери се разглеждат като структурни и стратегически, а правно- административните се разглеждат като лицензионни, митнически, данъчни и ценови.

Barriers to trade

The treaties on establishing the European Communities and the Single European Act aim at establishing a common market without internal borders. This includes elimination of the physical barriers (customs control of goods and people); restrictive quotas, technical barriers (different national norms, standards and rules); different rules in public procurement, barriers to the free movement of goods, people, services and capital, competition, legal and fiscal barriers to the cooperation of legal entities as well as patent rights and tax barriers (VAT, excise duties, taxes on savings).

Пречки за търговията

Договорите за създаване на Европейските общности и Единният европейски акт целят да установят общ пазар, пространство без вътрешни граници. От това следва премахване на физическите бариери (митнически контрол на стоки и лица), национални ограничителни квоти за страни, които са членки, технически бариери (различни национални спецификации, стандарти и регламенти); различни условия в областта на държавните доставки; бариери за свободата на движение на лицата, на свободата да се извършват услуги, на свободата на движение на капитали, на конкуренцията; правни и данъчни бариери на сътрудничеството между стопанските субекти и относно патентните права и данъчни бариери (ДДС, акцизи, данъци върху спестяванията).

Benchmarking

Principally a method of comparison/ranking the effectiveness of undertakings with reference to the most efficient market players, stripping off structural differences. See also .block exemption of categories of agreements..

Бенчмаркинг

Метод за сравняване и оценка на ефективността на дадено предприятие в сравнение с най-добрите пазарни играчи, като не се взимат предвид структурните различия..

BER. Block exemption regulation

РГО , Регламент за групово освобождаване

Виж също ..групово освобождаване на категории споразумения...

Виж: Решение № 44/ 2001 г

. (ДВ бр.44/ 2001г.) за групово освобождаване от забраната по чл.9 ал.1 от
ЗЗК на определен вид договори, които отговарят на изискванията по чл.13 ал.1 от ЗЗК.

The treaties on establishing the European Communities and the Single European Act aim at establishing a common market without internal borders. This includes elimination of the physical barriers (customs control of goods and people); restrictive quotas, technical barriers (different national norms, standards and rules); different rules in public procurement, barriers to the free movement of goods, people, services and capital, competition, legal and fiscal barriers to the cooperation of legal entities as well as patent rights and tax barriers (VAT, excise duties, taxes on savings). 

Пречки за търговията
Договорите за създаване на Европейските общности и Единният европейски акт целят да установят общ пазар, пространство без вътрешни граници. От това следва премахване на физическите бариери (митнически контрол на стоки и лица), национални ограничителни квоти за страни, които са членки, технически бариери (различни национални спецификации, стандарти и регламенти); различни условия в областта на държавните доставки; бариери за свободата на движение на лицата, на свободата да се извършват услуги, на свободата на движение на капитали, на конкуренцията; правни и данъчни бариери на сътрудничеството между стопанските субекти и относно патентните права и данъчни бариери (ДДС, акцизи, данъци върху спестяванията).

Principally a method of comparison/ranking the effectiveness of undertakings with reference to the most efficient market players, stripping off structural differences. See also .block exemption of categories of agreements.. 

Бенчмаркинг
Метод за сравняване и оценка на ефективността на дадено предприятие в сравнение с най-добрите пазарни играчи, като не се взимат предвид структурните различия.. BER. Block exemption regulation РГО , Регламент за групово освобождаване Виж също ..групово освобождаване на категории споразумения... 

Виж: Решение № 44/ 2001 г . (ДВ бр.44/ 2001г.) за групово освобождаване от забраната по чл.9 ал.1 от ЗЗК на определен вид договори, които отговарят на изискванията по чл.13 ал.1 от ЗЗК.

Clause in a contract, which obliges a contracting party to fulfill its contractual obligations to the best possible extent. 

Клауза за добросъвестно изпълнение
Клауза в договор, която задължава страните да се стремят всячески към добросъвестно изпълнение на задълженията си по договора, тоест изпълнение по възможно най-добрия начин.

Bid rigging is a particular form of collusive price- fixing behaviour by which undertakings coordinate their bids on procurement or project contracts. There are two common forms of bid rigging. In the first, undertakings agree to submit common bids, thus eliminating price competition. In the second, undertakings agree on which undertaking will be the lowest bidder and rotate in such way that each undertaking wins an agreed upon number or value of contracts. Since most contracts open to bidding involve governments, it is they who are most often the target of bid rigging. Bid rigging is one of the most widely prosecuted forms of collusion. See also .collusion. 

Тръжна манипулация
Тръжната манипулация е определена форма на колюзия с цел фиксиране на цените, посредством която предприятията координират своите оферти при търгове за доставка на стоки или услуги или договори за изпълнение на определени проекти. Съществуват две основни форми на тръжна манипулация. При първата, предприятията се договарят да подадат общи оферти, с което премахват ценовата конкуренция. При втората форма, предприятията договарят кое от тях ще подаде най-изгодната оферта и на основата на определен ротационен принцип, всяко предприятие печели определен брой договори или на определена стойност. Тъй като повечето договори, които се печелят на търг включват участие на правителството, точно то е най- често обект на тръжна манипулация. Тръжната манипулация е една от най-често преследваните по съдебен ред форми на колюзия. Виж също ..колюзия..
Виж Практика на КЗК: Решение № 69/ 2000г. КЗК с/у Енергомонтаж АЕК и Енемона монтаж Козлодуй, сб. 2000г., стр. 183-195

A situation where there is a single buyer and seller of a given product in a market. 

Двустранен монопол
Положение, при което на пазара съществува само един купувач и продавач на определена стока.

Bilateral oligopoly is a situation where there are few buyers and sellers in a given product market. The level of concentration in the sale and purchase of the product results in a mutual inter- dependence between the sellers and buyers. Under certain circumstances the buyers can exercise countervailing power to constrain the market power of few large sellers in the market and result in greater output and lower prices than would prevail under monopoly or oligopoly. This would particularly be the case when the upstream supply of the product is elastic, and responsive to price changes and not subject to production bottlenecks. The buyers can substantially influence downwards the prices of few sellers because of the large size of their purchases. The buyers themselves are faced with price competition in the downstream markets. Such a situation is particularly likely in the case of purchase of intermediate products. If the supply of the product upstream is restricted and there is no effective competition downstream, the bilateral oligopoly may result in joint profit maximization between sellers-buyers to the detriment of consumers. 

Двустранен олигопол
Двустранният олигопол е положение, при което има малко продавачи и купувачи на определен продуктов пазар. Нивото на концентрация в продажбите и закупуването на стоката води до взаимна зависимост между продавачите и купувачите. При определени обстоятелства, купувачите могат да упражнят своята балансираща мощ, за да ограничат пазарната мощ на неколцината големи продавачи на пазара, което да доведе до по-големи количества от предлаганите продукти на по-ниски цени, в сравнение с количествата и цените в монополни или олигополни условия. Това е особено характерно за случаите, в които доставката на продукти е еластична, реагира на промените в цените и не е подвластна на производствени затруднения. Купувачите могат значително да повлияят на снижаването на цените от страна на малкия брой продавачи поради големия обем на закупената продукция. Самите купувачи се сблъскват с ценова конкуренция в ниските нива на пазара на готова продукция. Такава ситуация е особено характерна при закупуването на междинни продукти. Ако предлагането на продуктите на горните нива е ограничено и липсва ефективна конкуренция надолу, двустранния олигопол може да доведе до съвместно оптимизиране на печалбите между продавачи и купувачи в ущърб на крайния потребител. 

Виж Практика на КЗК: Решение № 15/ 1999 г., КЗК с/у Девня цимент, Белоизворски цимент, Златна Панега, Плевенски цимент и Вулкан, сб.1998г., стр. 169 .183

Black list or black clauses refers to the block exemptions, where certain actions like hard-core cartels are almost always prohibited and they cannot benefit from exemption. For instance, price fixing measures are black listed in motor vehicle BER, which provides that the exemption shall not apply where the manufacturer, directly or indirectly restricts the dealer.s freedom to determine prices and discounts in reselling contract goods. As regards horizontal BERs the black list still remains. If the horizontal agreement contains conditions mentioned in the black list, the parties cannot benefit from the BER. In this case the parties shall apply for individual exemption. 

Черен списък
Черен списък или черни клаузи се отнасят до груповите освобождавания, при които определени действия като устойчивите картели почти неизменно подлежат на забрана и не могат да се възползват от освобождаване. Например, фиксирането на цени е сред действията, попаднали в черните клаузи при груповото освобождение на компаниите в автомобилния отрасъл. Регламентът разпорежда, че освобождаването от забраната на картелно споразумение няма да се предоставя, когато определен производител, пряко или косвено, ограничава свободата на дилъра да определя цените или отстъпките, при които се препродават автомобилите. Черен списък има и при груповото освобождаване при хоризонтални споразумения. Ако хоризонталното споразумение съдържа условия, упоменати като забранени в черния списък, страните по такъв договор не могат да се възползват от облекченията на груповото освобождаване В този случай, страните могат да потърсят индивидуално освобождаване от забраната. 

Виж Практика на КЗК: Решение № 44/2001 г. ( ДВ бр.44/ 2001г.) за групово освобождаване от забраната по чл.9 ал.1 от ЗЗК на определен вид договори, които отговарят на изискванията по чл.13 ал.1 от ЗЗК - раздел ІІ, чл.5 споразумения и условия на споразумения, които не подлежат на групово освобождаване..

The Ministerial Council of the European Communities can authorize the European Commission to issue legislation. The block exemption regulations are a typical example of legislation issued by the European Commission. They exempt categories of agreements from the prohibition of Art. 81 and they do not exempt individual agreements. For instance, the block exemption on vertical agreements has a wide scope and block exempts, up to a market share threshold of 30 % and subject to a limited number of conditions and the exclusion of hard- core restrictions, all vertical agreements and concerted practices between two or more undertakings. Above the 30 % threshold, agreements are not presumed to be illegal but may require individual examination, Art. 81 (3) of the EC Treaty. There are also block exemption regulations for the motor vehicle distribution, technology transfer agreements and the insurance sector as well as in the field of horizontal agreements such as for specialisation agreements and research & development. The block exemptions are supplemented by a set of guidelines. 

Групово освобождаване на категории споразумения
Съветът на министрите на Европейските общности може да упълномощи Европейската комисия да извършва нормотворческа дейност. Регламентът за групово освобождаване е типичен пример на законодателни мерки, съставени от Европейската комисия. Те освобождават цели категории от споразумения от забраната на Член 81 от ДЕО, но не освобождават отделни споразумения. Например, груповото освобождаване на вертикални споразумения от забраната има широк обхват; при пазарен дял, който не надхвърля прага от 30% и само при съвсем ограничен брой условия се освобождават всички вертикално интегрирани предприятия и съгласувани практики между две или повече предприятия. При надвишаване на прага от 30% пазарен дял, споразуменията не се считат за незаконосъобразни, но следва да бъдат индивидуално нотифицирани и освободени от забраната на основание чл. 81 (3) от ДЕО. Съществуват регламенти за групово освобождаване в сектора на автомобилните продажби, за договорите за трансфер на технологии и в застрахователния сектор, както и за споразуменията за хоризонтална пазарна интеграция, например договори за специализация и договори за съвместна научно- изследователска и развойна дейност. Груповите освобождавания се допълват от редица общностни насоки, издавани от ЕК. 

Виж ЗЗК: Чл..14 - КЗК може да приеме решение,че забраната по чл. 9 от ЗЗК не се прилага за определен вид договори, когато те отговарят на изискванията по чл..13ал.1 от ЗЗК.Решението се обнародва в ДВ. В решението си КЗК може да постави допълнителни условия, които договорите трябва да съдържат за да бъдат освободени от общата забрана по чл. 9 от ЗЗК. 

Виж Практика на ВАС: Решение № 5266 на ВАС по адм. дело № 10389/2001 год. . .Груповото освобождаване от забраната не се прилага по отношение на уговорки или клаузи във вертикални споразумения, които водят до ограничаване на дистрибутора свободно да определя цените си..