Речник

Quantity forcing is related to the vertical arrangements. Quantity forcing on the buyer is a weaker form of non-compete, where obligations agreed between the supplier and the buyer make the latter concentrate his purchases to a large extent with one supplier. Quantity forcing may for example take the form of minimum purchase requirements or non-linear pricing, such as quantity rebate schemes, loyalty rebate schemes or a two-part tariff, which is fixed fee plus a price per unit. The assessment of all these different forms will depend on their effect on the market. Article 82 of the EC Treaty specifically prevents dominant undertakings from applying fidelity rebate schemes.

Принудително за форсиране на обемите ( количествата )

Икономически термин, свързан с вертикалните споразумения. Изразява се в осъществяване на принуда върху купувача да увеличи обемите на купуваните стоки, като договорените между доставчика и купувача задължения карат последния да съсредоточи голяма част от покупките си върху един доставчик. Принудата за форсиране на обемите може например да е под формата на задължителен минимум при покупките или .нелинейно ценообразуване., като например схеми за количествени отстъпки, отстъпки за лоялност или двукомпонентна тарифа, т.е. фиксирана такса плюс цена за бройка. Оценката на различните форми зависи от техния ефект върху пазара. В член 82 на ДЕО е предвидена изрична забрана предприятията с господстващо положение да прилагат отстъпки за лоялност..

Quotas are allocation between competitors of quantities fixed in percentages or in real terms for their production or sales, typically related to specific territories or customers. As regards foreign trade, quotas are restrictions on the quantity of imports or exports and are used to regulate supply. Besides imposing quotas on goods, another way of restricting trade is to use foreign exchange quotas, limiting the amount of foreign currency available for the purchase of particular types of products. Introducing tariff quotas is a way of allowing imports of limited quantities of particular goods duty free or at reduced rates.

Квоти

Представлява разпределение между конкуренти на количества продукция или обем продажби, в проценти или в реално изражение, свързано с определени територии или клиенти. По отношение на външната търговия, квотите са количествени ограничения на вноса или износа и се използват за регулиране на предлагането. Освен налагането на стокови квоти, друг начин за ограничаване на търговията са квотите за обмен на чужда валута, като така се ограничава количеството чужда валута за закупуване на определени видове стоки. Налагането на .тарифни квоти. е начин да се позволи внос на ограничени количества от определени стоки безмитно или по намалени митнически ста