Речник

Marginal cost is the increment to total cost that result from producing an additional unit of output. Marginal cost is a function of variable costs alone, since fixed costs do not vary with increases in output. Marginal cost has a particular importance in economic theory. The profit maximizing undertakings will always produce an output such that marginal cost equals marginal revenue. 

Пределни разходи
Представлява увеличението на общите разходи за производство на допълнителна единица продукция. Пределните разходи са функция единствено на променливите разходи, тъй като постоянните разходи не се променят с увеличаване на продукцията. Пределните разходи имат особено значение в икономическата теория. Максимизиращите печалбата предприятия при всички положения произвеждат така, че пределните разходи да са равни на пределните приходи.

Marginal revenue is the increment in total revenue resulting from the sale of an additional unit. 

Пределни приходи
Представлява увеличението на общия приход от продажбата на допълнителна единица продукция.

Market is where buyers and sellers transact business for the exchange of particular goods and services and where the prices tend towards equality. Markets may be local, regional, national, international or global in scope and do not necessarily require buyers and sellers to meet directly with each other. 

Пазар
Мястото, на което купувачите и продавачите осъществят дейността по размяна на конкретни стоки или услуги и където цените клонят към изравняване. Пазарите по своя обхват може да са местни, регионални, национални, международни или глобални, като не е задължително продавачите и купувачите да се срещат пряко един с друг.

Market access means usually a situation whether a new or a foreign undertaking has access into the specific market. Competition restrictions of incumbent undertakings or governmental regulations such as import quotas or technical barriers of trade may prevent market access. As regards world trade, eight rounds of multilateral trade negotiations have gradually improved in access to importing markets through reduction in tariffs, removal of quantitative restrictions and elimination of barriers to trade. The removal of custom duties and quantitative restrictions in trade between the EU Member States was a major step towards creating a single market. 

Достъп до пазара
Обикновено означава ситуация, при която ново или чуждестранно предприятие има или няма достъп до конкретен пазар. Достъпът може да бъде ограничен от предприятия - основни участници на пазара (титулярни фирми) или от правителствени разпоредби като: квоти по вноса или технически препятствия за търговията. Що се отнася до световната търговия, осем кръга многостранни търговски преговори постепенно подобриха достъпа до пазарите за внос чрез намаляване на митническите тарифи, отстраняване на количествените ограничения и премахване на бариерите пред търговията. Премахването на митата и количествените ограничения в търговията между държавите-членки на ЕС бе важна стъпка към създаването на единен пазар. 

Виж Методика: 1.2.3. Потенциална конкуренция. Бариери за навлизане.

The starting point for the market analysis is the position of the parties in the markets affected by the cooperation. In assessing e.g. vertical cases for individual exemptions above the market share threshold of 30 %, the European Commission will make a full competition analysis. The following factors are the most important to establish whether an agreement brings about an appreciable restriction of competition: market position of the supplier, market position of competitors, market position of the buyer, entry barriers, maturity of the market, level of trade, nature of the product, and other factors. The importance of individual factors may vary from case to case and depends on all other factors. 

Анализ на пазара
Изходна точка при анализа на пазара е пазарното положение на засегнатите страни. При оценката например, на вертикални споразумения за индивидуално освобождаване с пазарен дял над 30-процентния праг, Европейската комисия прави пълен анализ на ефекта върху конкуренцията. Следните фактори са от особена важност при преценката дали дадено споразумение води до съществено ограничаване на конкуренцията: пазарното положение на доставчика, пазарното положение на конкурентите, пазарното положение на купувача, наличието на бариери за навлизане на пазара, зрелостта на пазара, нивото на търговия, естеството на продукта, както и редица други фактори. Тежестта на отделните фактори е различна при отделните случаи и се оценява от гледна точка на въздействието на всички останали фактори. 

Виж Методика: ІІ. Анализ на структурата на съответния пазар, сб. 2001, стр. 95.

The starting point of the competition analysis is the definition of the relevant market: the product market and the geographic market. Market definition takes into account both the demand and supplies considerations and includes actual and potential sellers. On the demand side, products must be substitutable from the buyers. point of view. On the supply side, sellers must be included who produce the relevant product or close substitutes. 

Определяне на пазара
Отправна точка при анализа на конкуренцията е определянето на съответния пазар, обхващащ продуктовия и географския пазар. При определянето на пазара се вземат предвид както търсенето, така и предлагането и се включват реалните и потенциалните конкуренти. От страна на търсенето, продуктите трябва да бъдат взаимозаменяеми от гледна точка на купувачите. От страна на предлагането, трябва да бъдат включени продавачите, които произвеждат съответния продукт или неговите непосредствени заместители. 

Виж Методика: 1.1. определяне на съответния пазар, сб. 2001 г., стр. 82.

See also .entry.. 

Пазарно навлизане 

Виж също ..навлизане на пазара...

According to the ECJ an undertaking in a dominant position is also a market leader. 

Пазарен лидер
Според решенията на Съда на ЕО, предприятие в господстващо положение е винаги и пазарен лидер. 

Виж ЗЗК: Чл..16 ал.1 - монополно е положението на предприятие,което по закон има изключително право да извършва определен вид стопанска дейност.

Виж ЗЗК: Чл..17 ал.1 - господстващо положение е положението на предприятие, което с оглед на пазарния си дял, финансови възможности, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи..

Under the heading of market partitioning come agreements whose main element is that the buyer is restricted in where he either sources or resells a particular product. The main negative effect on competition is the reduction of intra-brand competition, which may facilitate price discrimination. 

Раздробяване на пазара
Такова раздробяване на пазара се получава при споразумения, чиято основна цел е купувачът да бъде ограничен там, откъдето се снабдява със или където препродава даден продукт. Основният отрицателен ефект върху конкуренцията е ограничаването на вътрешномарковата конкуренция, което създава условия за ценова дискриминация.

Market power is the key determinant on anti- competitive effects in regard to dominant market positions and in merger analysis. Market power analysis may establish that merger proposals either create or strengthen dominant positions in relevant markets thereby impeding effective competition. Market power must, in most cases, be assessed indirectly be drawing inferences from the characteristics of competition in the industry under investigation. These characteristics (notably the number of competing suppliers of the same products, their market shares and market concentration, the availability of substitutes and market differentiation, the existence of barriers to entry and potential competition and the nature of oligopolistic interaction between firms) provide indicators of the nature of interactions between firms and a basis for assessing the likelihood that competitive outcomes do or do not represent the outcome of .effective competition.. Thus, market power is a term, which refers to all situations in which undertakings face downward sloping demand curves and can profitably raise price above the level under competition. Market power may arise when there is a dominant position, oligopoly or monopoly. The actual or potential exercise of market power is used to determine whether or not substantial lessening of competition exists or is likely to occur. See also .Dominant Position ., .Effective Competition.. 

Пазарна мощ
Основен показател за оценка на антиконкурентните ефекти при господстващо положение на пазара и при анализа на сливанията. При анализа на пазарната мощ може да се установи, че планираното сливане създава или укрепва господстващо положение на съответния пазар, с което се ограничава ефективната конкуренция. В повечето случаи, пазарната мощ трябва да се оценява индиректно чрез оценка на характеристиките на конкуренцията в разглеждания отрасъл. Тези характеристики (по-специално броят конкуриращи се доставчици на едни и същи продукти, пазарните им дялове и пазарната концентрация, наличието на продукти-заместители и пазарната диференциация, наличието на бариери пред навлизането на пазара и естеството на олигополните взаимодействия между фирмите) показват естеството на взаимодействието между фирмите и са основа за оценката на вероятността да е налице или да липсва ..ефективна конкуренция.. Пазарната мощ е термин, относим към всички ситуации, при които предприятията са изправени пред намаляващо търсене и могат, и то с печалба, да увеличат цената над нивото й при наличие на конкуренция. Голяма пазарна мощ възниква когато е налице господстващо положение, олигопол или монопол. Реалното или потенциално упражняване на пазарната мощ се използва за оценка дали е възникнало или може да възникне съществено ограничаване на конкуренцията. 

Виж също ..Господстващо положение., .Ефективна конкуренция..