Речник

Unbundling is related to vertically integrated undertaking, which usually has a dominant market position i.e. in the electricity industry. The undertaking is operating at different levels of the production like as producer, distributor and retailer. In order to guarantee a competitive environment law may separate the activities of the undertaking and establish new independent undertakings at different levels of production. This kind of separation is called unbundling.

Обособяване ( на дейности и водене на отделна счетоводна отчетност за всяка обособена дейност ); букв . . разплитане .

Икономически термин, който се използва се при вертикално интегрирани предприятия, които обикновено имат господстващо положение на пазара, например в електроенергетиката. Предприятието функционира на различни нива - като производител, преносно предприятие и разпределително предприятие. За гарантиране на конкурентна среда, законът може да изиска разделяне на дейностите на предприятието или създаване на отделни независими предприятия, работещи на различни нива на производството и реализацията. Такъв вид разделяне се нарича обособяване.

Undertaking means any natural or legal person, or association under civil law thereof, which carry on economic activities in the relevant market, regardless of its legal and organisational form. Broadly speaking undertaking encompasses any body, whether company, firm, enterprise, partnership, sole trader, a self-employed inventor commercially exploiting his patens by licensing, etc. carrying on economic activities regardless of its legal status or the way it is financed.

Предприятие

Означава всяко физическо, юридическо лице или сдружение, което извършва стопанска дейност на съответния пазар, независимо от правната и организационната си форма. В широк смисъл предприятието включва всяко лице, независимо дали е дружество, фирма, предприятие, събирателно дружество, едноличен търговец, самостоятелен изобретател, експлоатиращ патентите си чрез предоставяне на лицензи и т.н., осъществяващо икономическа дейност, независимо от правния си статут и от начина, по който се финансира. Виж ЗЗК:

§1, т..1 от допълнителната разпоредба.

Нелоялна конкуренция

Виж ЗЗК:

Глава VІІ .Нелоялна конкуренция., съдържаща следните състави на нарушения: увреждане на доброто име на конкурент . чл. 31, въвеждане в заблуждение . чл. 32, имитация - чл. 33, нелоялно привличане на клиенти - чл. 34, разгласяване на производствени и търговски тайни . чл. 35.

Unfair hindrance is a general term for discrimination such as artificial exclusion, denying access to the market for new entrants and refusal to supply. See also .abuse of dominant position. and .discrimination..

Нелоялно възпрепятстване

Общо понятие, което изразява ограничаване на конкуренцията чрез ценова дискриминация, изкуствено изключване, възпиране на навлизането на нови участници на пазара и отказ от доставка. Виж също ..злоупотреба с господстващо положение. и .дискриминация...

Разходи за труд на единица продукция

Обявявам за незаконен

An undertaking in a dominant position cannot price unreasonable. It also cannot require unreasonable low prices from their suppliers. However, no specific determination is set for unreasonable high prices. In order to assess unreasonable pricing, following characteristics create a sufficient basis for arguments against unreasonable pricing practices: steep rise in prices, unaccustomed rise in prices and price is not at all cost-responsive. See also .excess price..

Необосновано ценообразуване

Съставлява нарушение на правото на конкуренция, относимо към предприятие с господстващо положение, което определя необоснована цена (необосновано висока или необосновано ниска цена). Подобни предприятия не могат да изискват необосновано ниски цени от доставчиците. В правната доктрина липсва конкретна дефиниция за необосновани цени. Преценяват се косвени аргументи като: рязко покачване на цената, необичайно (немотивирано) повишаване на цените, липса на връзка между себестойността на продукта и цената. Виж също ..свръхцени..

Виж ЗЗК

: Чл. 18 т. 1 - забранени са действия на предприятия с монополно или господстващо положение,
като: пряко или косвено налагане на необосновани цени за покупка или продажба, ....

Upstream market refers up to different stages of the manufacturing process like wholesale, production and raw material markets from the viewpoint of the retail market. See also .downstream market..

Пазар . нагоре . по веригата .

Отнася се до предшестващи етапи на процеса на производство и реализация, като дистрибуция, производство и снабдяване със суровини, от гледна точка на пазара на дребно. Виж също ..пазар ..надолу. по веригата..

Публично , държавно предприятие ( организация ) за комунални услуги