Речник

Rationalization agreement is an agreement between undertakings in an industry to close down inefficient plants, reduce excess capacity and realign production in order to increase overall industry efficiency and performance. If the government approves the rationalization agreement it does not cause competition concern.

Споразумение за рационализация

Представлява споразумение между предприятия от даден отрасъл за затваряне на неефективни мощности, намаляване на излишен капацитет и преразпределение на производството с оглед увеличаване общата ефективност и показатели на отрасъла. Ако правителството одобри дадено споразумение за рационализация, последното не представлява проблем от гледна точка на защитата на конкуренцията.

Reciprocity is a form of bilateral arrangement between undertakings to bestow favourable terms on each other to the exclusion of others. This may have the effect of limiting competition and preventing the entry of undertakings into certain markets. Competition concern has been raised in the context of market dominance and conglomerates.

Реципрочност

Форма на двустранна договореност между предприятия, с която те взаимно си предоставят благоприятни условия, изключвайки останалите конкуренти. Това поведение може да има като резултат ограничаване на конкуренцията и възпрепятстване достъпа на други предприятия до пазара. Възражения от гледна точка на конкуренцията могат да бъдат повдигани в контекста на пазарното господство и конгломератите