Банкови сметки на КЗК

1. Преводи на суми за такси, глоби и санкции се извършват по сметка на КЗК в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, както следва:

IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01

BIC: BNBGBGSD  - при преводи в лева

SWIFT:BNBGBGSF – при преводи във валута

2. Преводи на суми за депозити и гаранции се извършват по сметка на КЗК в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, както следва:

IBAN: BG67 BNBG 9661 33 00 1017 01

BIC: BNBGBGSD  - при преводи в лева

SWIFT:BNBGBGSF – при преводи във валута

Информация във връзка с международни преводи по сметката на КЗК в БНБ:

Beneficiary: COMMISSION ON PROTECTION OF COMPETITION

Address: 18 VITOSHA STR., SOFIA, BULGARIA

IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01

SWIFT:BNBGBGSF 

Beneficiary's bank: BULGARIAN NATIONAL BANK

Address: 1 KNYAZ ALEXANDER I SQ., SOFIA, BULGARIA

При преводи в Евро, в нареждането за превод се посочва и допълнителна информация за кореспондентската сметка на БНБ в TARGET 2, както следва:

IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41

SWIFT: BNBGBGSF

Заповед за реда за внасяне на такси в К3К

file icon
Заповед за реда за внасяне на такси в К3К
Публикувано: 08-06-2022