Комисия

За комисията...

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския сьюз по реда на Регламент(ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) №139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия сыласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

В изпълнение на правомощията си, Комисията има право да налага временни мерки.

Временните мерки, предвидени в Закона за защита на конкуренцията, са структурни или поведенчески по своя характер. Законът предвижда, че ако в случай на проучване по глава девета от закона има достатъчно данни за наличие на нарушение и риск от сериозни и непоправими вреди за конкуренцията, Комисията може по своя инициатива или по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушението, да разпореди незабавно прекратяване на практиката от предприятието или сдружението на предприятия или да наложи други ме рки, които са необходими с оглед целите на закона. Временните мерки могат да 6ъдат разпоредени във всеки момент от хода на производството по реда на ЗЗК.


Снимка на Юлия Ненкова

Юлия Ненкова

Председател на КЗК

Дата на раждане: 07.06.1957 година

Място на Раждане: гр. София

Образование: Завършила е 133 СОУ "Александър Сергеевич Пушкин" в стопицата.

През 1980 г. се дипломира като магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски"

През 2001 г. завършва Юридическия университет Тюлейн в щата Луизиана, САЩ.

Професионален опит: Започва професионалната си кариера през 1981 г. като юрисконсулт в Управление „Архитектура и градоустройство към Столичен народен съвет (СНС).

В периода 1983-1991 г. заема последователно длъжностите юрисконсулт и старши юрисконсулт в управление „Правно' към СНС.

От 1991 до 1997 г. е последователно главен юрисконсулт на дирекция „Правна" към Столична община и началник на отдел „Правен"в дирекцията.

От 1997 до 2006 г. е директор на дирекция „Правна" към Стопична община.

От 2010 г. до м. юли 2016 г. е председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и след приватизационен контрол (АПСК).

От 2006 г. до м. юли 2016 г. заема длъжността заместник-кмет на Столична община с направление „Законност, координация и контрол".

Снимка на Димитър Кюмюрджиев

Димитър Кюмюрджиев

Заместник председател на КЗК

Дата на раждане: 16.08.1958 година

Място на Раждане: гр. Бургас

Образование: Завършил е английска езикова гимназия в родния си град.

През 1984 г. завършва Юридическия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“ със специалност юрист.

Професионален опит: Последователно работи като стажант съдия в Софийски окръжен съд, следовател в Софийска следствена служба и главен експерт в Главна Прокуратура на Република България.

През 1997 г. е избран от Народното събрание за член на Комисията за защита на конкуренцията, където работи до 2003 г.

През периода 1999-2003 г. е член на основния екип на Република България в екипа за преговори по присъединяване на страната към Европейския съюз като ръководител на работна група „Политика на конкуренцията“. През 2002 година е ръководител на междуведомствената група към МС за изработване на Закона за държавните помощи.

От 1995 г. до 2000 г. е представител на Република България към Групата срещу корупцията на Съвета на Европа (GRECO), Страсбург, Франция. От 2001 г. е международен експерт-оценител в GRECO по прилагане на актовете на Съвета на Европа срещу корупцията.

През периода юли 2009 г. – януари 2010 г. е началник на политическия кабинет на министъра на външните работи.

От 2010 г. е адвокат в Софийска адвокатска колегия. Като такъв е представлявал страната по множество преписки и дела в Европейската комисия и Общия съд на ЕС в гр. Люксембург.

От 2002 г. е хоноруван преподавател в СУ „Климент Охридски“ – в началото по „Право на конкуренция“, а от 2012 г. по „Държавни помощи и Регламенти на ЕС“.

Димитър Кюмюрджиев има над 20 научни публикации по проблемите на конкуренцията, прилагането на правилата на държавната помощ и международното правно сътрудничество. През 2005 г. в съавторство с Петьо Славов е автор на монографията „Защита на конкуренцията и държавни помощи“. Специализирал е право на конкуренцията, конкурентна политика и индустриална собственост в Световната банка – Вашингтон, Токио, Япония, Европейската комисия – Брюксел и Лондон, Великобритания.

Снимка на Анна Янева

Анна Янева

Член на КЗК

Дата на раждане: 18.01.1955 година

Място на Раждане: гр. София

Образование: Завършила е търговски техникум в столицата.

През 1978г. се дипломира като магистър по икономика от ВИИ Карл Маркс".

Професионален опит: В периода 1978 – 1986 г. е била секретар, първи секретар на Благоевски РК на ДКМС, а впоследствие завежда отдел в Благоевски РК на БКП.

От 1988 до 1991 г. е председател и зам.-председател на комисия към Общински народен съвет „Триадица“

В периода 1992 – 1996 г. е експерт в ГС на БСП.

От 1996 до 1997 г. е главен секретар на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.

От 2005 до 2009 г. е зам.-министър с ресор „Икономика“ в Министерство на икономиката и енергетиката.

В периода 2009 – 2012 г. е народен представител и член на парламентарната комисия по „Икономика, енергетика и туризъм“.

От 2013 до 2014 г. е зам.-министър с ресор „Икономика“ в Министерство на икономиката и енергетиката.

Снимка на Георгица Стоянова

Георгица Стоянова

Член на КЗК

Дата на раждане: 25.12.1974 година

Място на Раждане: гр. Петрич

Образование: Завършила е Професионалната гимназия „П.К.Яворов“ в Петрич.

През 1997 г. се дипломира като магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Професионален опит: През 1998 г. започва професионалната си кариера като съдебен кандидат при Окръжен съд – Благоевград, а впоследствие е назначена за юрисконсулт и и.д. директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в областната администрация в града.

От 2001 до 2005 г. изпълнява длъжността експерт – юрист в дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на отбраната, а от 2008 до 2010 г. е директор на дирекцията.

В периода 2010 – 2013 г. е съдебен администратор в Административен съд – София област.

От 2013 г. до м. юли 2016 г. е директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на отбраната.

Снимка на Красимир Витанов

Красимир Витанов

Член на КЗК

Дата на раждане: 01.10.1977 година

Място на Раждане: гр. Дупница

Образование: Завършил е Техникум по икономика „Иван Илиев“ в гр. Благоевград.

През 2005 г. завършва висшето си образование със специалност „Право” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. През юни 2013 г. приключва специализация в Международния център за обучения към ООН в гр. Торино, Италия и придобива квалификация „Мениджър по управление на инфраструктурни проекти“.

Професионален опит: Професионалната му кариера започва през юни 2006 г. в Комисията за защита на конкуренцията на длъжност „Младши експерт – юрист“ в дирекция „Обществени поръчки и концесии“. Като служител на КЗК, Витанов подпомага дейността и на другите дирекции в комисията, които прилагат разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията.

През 2010 г. работи в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) като „Главен юрисконсулт“, а от началото на 2011 г. до есента на 2014 г. заема позицията началник на отдел „Процесуално представителство и контрол на обществени поръчки“ в АПИ.

През 2013 г. Красимир Витанов е избран с Решение на Българския енергиен холдинг за член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, а впоследствие и за негов председател.

Познанията си в провеждането и възлагането на обществени поръчки прилага от януари 2015г. в „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, като Ръководител отдел „Правен и обществени поръчки”.

През лятото на 2015 г. е назначен за управител на „Екоинженеринг - РМ“ ЕООД, чийто принципал е Министерство на икономиката.

Снимка на Красимир Зафиров

Красимир Зафиров

Член на КЗК

Дата на раждане: 18.07.1969 година

Място на Раждане: гр. Ямбол

Образование: Завършил е гимназия „Васил Левски“ в гр. Ямбол.

През 1994 г. завършва Юридическия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“ със специалност юрист.

Професионален опит: След дипломирането си, до 1997 г., работи като младши съдия в Софийски градски съд, след което е юрист в различни търговски дружества.

От 1999 г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия и оттогава работи на свободна практика в сферата на корпоративното, търговско и дружествено право.

От 2001 до 2008 г. е пълномощник на ENI Divisione Refining& Marketing S.p.A. (Agip Petroli S.p.A)

Има опит като консултант и процесуален представител по граждански и търговски дела, регистърни производства, изготвяне на договори за строителство и продажба на недвижими имоти, на чуждестранни дружества- инвеститори в България, изготвяне на договори, провеждане на процедури по получаване на разрешения и лицензи. Изготвяне на правни анализи. Регистрация и структуриране на търговски дружества. Регистрация на ЮЛНЦи Търговски представителства. Международни сливания на дружества. Защита на търговските марки на дружествата, ограничаване на нелоялната конкуренция, както и защита срещу нерегламентираното нарушаване на правото върху интелектуалната собственост.

Участва в екипи по изготвяне на документите за участие в открити процедури по ЗОП. Изготвял е жалби и е извършвал процесуално представителство пред КЗК и ВАС.

Снимка на Проф.д-р Пламен Киров

Проф.д-р Пламен Киров

Член на КЗК

Дата на раждане: 05.12.1960 година

Място на Раждане: гр. Плевен

Образование: Завършва Юридическия факултет на СУ“Св. Климен Охридски“ през 1985 г. с магистърска степен по право.

Професионален опит: От 1986 г. е преподавател в Юридическия факултет на СУ“Климен Охридски“. След защита на докторска дисертация последователно придобива научните степени доцент и професор по конституционно право. Изнася лекционни курсове в сферата на публичното право в Софийския университет, ВТУ „Св.Св.Кирил и методий“, Нов български университет, Академия на МВР, Университет за национално и световно стопанство, РУ „Ангел Кънчев“, ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Пламен Киров участва в разработването на редица законопроекти свързани с държавното управление. Консултант е на постоянни комисии на Народното събрание, Министерския съвет и Министерство на правосъдието. Участва като експерт в процедурите по изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

От 2002 г. е юридически секретар и председател на Правния съвет на президента на Републиката.

Завършва пълен мандат като Конституционен съдия от 2006 до 2015 г. По това време проф. Пламен Киров е представител на Република България във Венецианската комисия за демокрация чрез право. Има над 50 научни публикации, от които две монографични изследвания върху държавните институции, политическото представителство и политическата система на Република България.

Специализирал е в Гърция, Малта, Холандия и САЩ.