Речник

Прилагане (на законодателство)

Налагам еднократни или периодични глоби

The sitting shall be held closed, and only the members of the Commission are entitled to take part in the meeting. 

При закрити врати
Заседанието е закрито и в него могат да участват само членове на Комисията. 

Виж ЗЗК: Чл. 55 ал.1 - комисията в закрито заседание постановява решение .....

Incumbent is an undertaking, usually in a dominant position, already in the market and defending its position against the rivals. See also .rivalry.. 

Заварен участник на пазара, титулярна фирма
Това е предприятие, обикновено с монополно или господстващо положение, вече настанило се на пазара и бранещо своето пазарно положение от нови конкуренти. Виж също ..съперничество...

Производствена или търговска тайна
Виж ЗЗК: §1 т..7 на Допълнителните разпоредби . ..Производствена или търговска тайна. са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели съответните мерки.

Производство при нарушение

Usually the competition authorities have rights to carry out inspections. The undertakings shall, for the purpose of an inspection, allow a competition official to enter any business premises, storage areas, land and vehicles in their possession. The official performing an inspection has the right to examine all correspondence, financial accounts, diaries, travel documents, computer files, and other documents of an undertaking, which may be relevant for ensuring compliance with the competition rules. The inspector shall also have the right to request oral explanations on the spot and to take copies of the documents. Usually, when needed, the authority may impose a conditional fine to enforce the obligation to provide information, and the police shall, upon request, provide official assistance in the conducting of an inspection. There is a plan to increase the inspection power of the European Commission officials: in the future the inspectors may conduct inspections also at homes of the company staff. See also .investigation.. 

Проверка
Ведомствата по защита на конкуренцията обикновено имат право да извършват проверки. За целите на проверката предприятията са длъжни да осигурят на служителя от ведомството по защита на конкуренцията достъп до офиси, складове, терени и превозни средства, намиращи се в тяхно владение. Извършващият проверката служител има право да проверява всякаква кореспонденция, счетоводни сметки и финансова документация, дневници, командировъчни документи, компютърни файлове и други документи на предприятието, които може да имат отношение към съблюдаването на правилата на конкуренция. Проверяващият има право да изисква и устни обяснения на място и да прави копия от документите. По принцип, ако възникне необходимост, ведомството може да наложи условна глоба за принудително изпълнение на задължението за предоставяне на информацията, а при поискване, полицията е длъжна за осигури официално съдействие за осъществяване на проверката. Предвижда се разширение на правомощията за извършване на проверки, предоставени на служителите от Европейската комисия, като в бъдеще проверяващите ще могат да извършват проверки и по домовете на служителите на съответната фирма. Виж също ..разследване.. 

Виж ЗЗК: чл..41 ал.1 и 2 . Длъжностни лица са задължени да оказват съдействие на комисията при изпълнение на възложените й от закона задължения, изразяващи се в осигуряване на достъп до помещения, даване на устни и писмени обяснения, предоставяне на информационни носители..
При отказ на достъп или при непредставяне на информация, комисията търси съдействието на органите на прокуратурата и на МВР.

There are EC Council Regulation and a more comprehensive EC Commission block exemption regulation (BER) related to the insurance sector. Reasons for exemptions are that cooperation between undertakings in the insurance sector is, to a certain extent, desirable to ensure the proper functioning of this sector and may at the same time promote consumers interests. The BER declares that Article 81(1) shall not apply to categories of agreements between undertakings and concerted practices in the insurance sector, which have as their object cooperation with respect to: the establishment of common risk premium tariffs based on collectively ascertained statistics, common standard policy conditions, certain types of risks, the settlement of claims, the testing of security devices, and information on aggravated risks. It is stated in the BER, which restrictions or actions are exempted and which are not. The BER shall apply until March 2003. 

Застрахователен сектор
Застрахователният сектор се регулира с два регламента. Първият е издаден от Съвета на ЕО и вторият, по-подробен Регламент за групово освобождаване /РГО/, е издаден от Европейската комисия. Основанията за освобождаване от забраната за картелни споразумения се мотивират от обстоятелствата, че сътрудничеството между предприятията в застрахователния сектор, до известна степен е желателно, за да се гарантира надлежното функциониране на сектора, а в някои случаи може да бъде и в интерес на потребителите. РГО обявява, че член 81, алинея 1 от ДЕО, не се прилага към споразумения и съгласувани практики между предприятия в застрахователния сектор, които имат за цел сътрудничество по отношение на: установяване на общи тарифи за рискови премии на основата на колективно установени статистически данни, общи стандартни условия по полиците, някои видове рискове, уреждане на щетите, изпитания на охранителна техника и информация за увеличени рискове. В РГО е посочено кои ограничения или действия са позволени и кои са забранени. РГО е в сила до март 2003. 

Виж Регламент на Съвета (ЕИО) № 1534/91 от 31 май 1991 (ОВ L 143, 7.6.1991) и Регламент на Комисията (ЕИО) № 3932/92 от 21 декември 1992 (ОВ L 398, 31.12.1992).

Integration refers to a closer unification process between the EU Member States. Approximation of domestic competition legislations towards the EC rules is an example on integration. 

Интеграция
Отнася се до процеса на по-близко обединяване на държавите-членки на ЕС.. Сближаването на националната правна уредба на конкуренцията с правилата на ЕС е пример за интеграция.
Виж. Позиция на Република България по глава 6 .Политика на конкуренцията..- www.government.bg

Интелектуална собственост