Забранени търговски практики

I. ЗАБРАНЕНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗК

С предвидените забрани (чл. 37б – чл. 37е в Глава седма „б“ от ЗЗК) се цели преодоляването на значителните дисбаланси в преговорната позиция между доставчици и купувачи на селскостопански и хранителни продукти. За постигането на тази цел законът предвижда мерки, насочени към защита на доставчици, които са в по-слаба преговорна позиция, и се прилагат спрямо търговското поведение на купувачи, които са в по-силна позиция в тази верига.
С изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ДВ, бр. 17 от 2021 г.) е транспонирана Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2017 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата на доставки на селскостопански храни и хранителни продукти (Директивата).
По смисъла на ЗЗК:
Селскостопански и хранителни продукти“ са продуктите, изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз, и продукти, неизброени в това приложение, но получени от преработката на продуктите, изброени в приложението, за употреба като храни;
Нетрайни селскостопански и хранителни продукти“ са селскостопански и хранителни продукти, които поради своето естество или поради етапа на преработка, на който се намират, е вероятно да станат негодни за продажба в рамките на 30 дни след прибирането на реколтата, производството или преработката;
Купувач на селскостопански и хранителни продукти“ е всяко физическо или юридическо лице, независимо от неговото място на установяване, или всеки публичен орган, които купуват селскостопански и хранителни продукти, включително група от такива физически и юридически лица;
Доставчик на селскостопански и хранителни продукти“ е всеки селскостопански производител или всяко физическо или юридическо лице, независимо от мястото им на установяване, които продават селскостопански и хранителни продукти. Понятието "доставчик" може да включва група от такива селскостопански производители или група от такива физически и юридически лица като организации на производителите, организации на доставчици и сдружения на такива организации;
Публичен орган“ са националните, регионалните или местните органи, публичноправните организации или сдружения от един или няколко такива органи или от една или няколко такива публичноправни организации.
В чл. 37б и чл. 37в от ЗЗК са въведени забрани за определено поведение на купувачите в отношенията им с доставчиците на селскостопански и хранителни продукти. В разпоредбите са дефинирани най-типичните и разпространени проявни форми на забранено поведение.
С цел гарантиране на по-високо ниво на защита на доставчиците на селскостопански и хранителни продукти и с оглед предоставената от Директивата възможност, в глава седма „б“ от ЗЗК са регламентирани и по-строги правила по отношение на същността на определени забрани - напр. един и същ срок за плащане – 30 дни след изтичане на срока на доставка, респективно след датата на доставка или след датата на определяне на платимата сума по договори, които предвиждат редовна доставка, и такива, които не предвиждат редовна доставка на селскостопански и хранителни продукти, в това число и нетрайни. Уредбата включва и допълнителни състави каквито са абсолютните забрани по чл. 37б, т. 10-12 и условните забрани по чл. 37в, т. 7 и т. 8.

II. ЗАБРАНЕНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

II.1. АБСОЛЮТНИ ЗАБРАНИ

Първата група норми касаят т.нар. „абсолютни забрани“ за нелоялни търговски практики (чл. 37б от ЗЗК). Това са практики на купувачите, които поради естеството си винаги се считат за нелоялни.
1. плащане от купувач на доставчик:
а) по-късно от 30 дни след изтичането на договорения срок за доставка, в който доставките са направени, или по-късно от 30 дни след датата на определяне на платимата сума за този период на доставка, в зависимост от по-късната дата – по договори за редовна доставка на нетрайни селскостопански и хранителни продукти и други селскостопански и хранителни продукти;
б) по-късно от 30 дни след датата на доставка или по-късно от 30 дни след датата на определяне на платимата сума, считано от по-късната дата – по договори, които не предвиждат условия за редовна доставка на нетрайни селскостопански и хранителни продукти и на други селскостопански и хранителни продукти;
2. отказ на купувача от поръчки за нетрайни селскостопански и хранителни продукти с по-малко от 30 дни предизвестие, така че да не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на тези продукти;
3. едностранна промяна от купувача на условия по договора за доставка, свързани с честотата, метода, мястото, времето или обема на доставката или снабдяването, стандартите за качество, условията на плащане или цените, срока, както и по отношение на предоставянето на услугите, посочени в чл. 37в;
4. искане на купувача от доставчика на плащания, които не са свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти на доставчика;
5. искане от купувач за плащане от доставчика при влошаване на качеството, бракуване и/или липси на селскостопански и хранителни продукти, които са настъпили в помещенията на купувача или след като собствеността е прехвърлена на купувача, когато това не се дължи на причини, за които доставчикът носи отговорност;
6. отказ от купувач да потвърди в писмен вид условията по договора, за които доставчикът е поискал писмено потвърждение, с изключение на случаите, когато договорът за доставка се отнася за доставянето на продукти от член на организация на производителите, включително кооперация, на организацията на производителите, в която доставчикът членува, ако устройственият акт на тази организация на производителите или правилата и решенията, установени в устройствения акт или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на условията по договора за доставка;
7. неправомерно придобиване, използване или разкриване от купувача на търговска тайна на доставчика по смисъла на Закона за защита на търговската тайна;
8. предупреждаване от купувача за предприемане на ответни търговски действия срещу доставчика или предприемането на такива действия, ако доставчикът упражнява своите договорни или законни права, включително като подава жалба или сътрудничи в проучване по реда на тази глава;
9. искане от купувача към доставчика за компенсация за разходите по разглеждане на жалби на клиенти, свързани с продажбата на продуктите на доставчика, въпреки че не е налице основание за ангажиране на отговорността на доставчика;
10. забрана или ограничаване от купувача на доставчика по договора да предлага или да закупува стоки или услуги на или от трети лица;
11. забрана, ограничаване или налагане на санкции от купувача на доставчика по договора за предоставяне на същите или по-добри търговски условия на трети лица;
12. едностранно и неоснователно прекратяване на договора от купувача или прекратяване без предизвестие в разумен срок, достатъчен за доставчика да покрие инвестиционните си разходи и с оглед на предишните търговски отношения на страните по договора.

II.2. УСЛОВНИ ЗАБРАНИ

Втората група норми касаят т.нар. „условни забрани“ на нелоялни търговски практики (чл. 37в от ЗЗК), които са разрешени, ако са предварително договорени с ясни и недвусмислени условия в договора за доставка или в последващо споразумение между доставчика и купувача.
1. връщане от купувача на непродадени продукти, без той да е заплатил за тях и/или за изхвърлянето им;
2. заплащане от доставчика на купувача като условие за складирането, излагането или включването в продуктовата гама на негови продукти или предлагането на пазара на такива;
3. искане от купувача за заплащане от доставчика на всички или част от разходите за намалени цени на селскостопански и хранителни продукти, продавани от купувача в рамките на промоция, освен ако преди промоцията, която се прави по инициатива на купувача, купувачът уточни срока на промоцията и очакваните количества селскостопански и хранителни продукти, които ще бъдат поръчани по намалени цени;
4. искане от купувача за заплащане от доставчика на рекламни дейности на купувача;
5. искане от купувача за заплащане от доставчика за маркетингови дейности на купувача;
6. заплащане от доставчика на купувача за оборудване и/или поддържане на помещения, използвани за продажбата на продуктите;
7. искане от купувача за заплащане от доставчика на транспортни и/или логистични разходи;
8. искане от купувача за намаление на цените на продуктите със задна дата пряко или чрез прилагане на необосновани отстъпки, бонуси и такси или предоставяни услуги.

III. ПРИЛОЖИМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СУБЕКТИТЕ

Забраните се прилагат по отношение на тези участници (купувачи и доставчици) по веригата за доставки на храни, които отговарят на законово определени критерии съобразно пазарната им сила. Като критерий за определяне на пазарната сила е приет годишният оборот на купувачите и доставчиците. Този критерий позволява предвидимост за страните по отношение на техните права и задължения съгласно закона. Определена е горна граница на оборота на доставчиците (684 540 000 лв.), над която не се предоставя защита, тъй като се приема, че последните не са уязвими или са значително по-малко уязвими в сравнение със своите по-малки партньори или конкуренти.
Съгласно чл. 37г, ал. 1 от ЗЗК абсолютните и условните забрани се прилагат по отношение на нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти от:
1. доставчик, който има годишен оборот, не по-голям от 3 911 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 3 911 000 лв.;
2. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 3 911 000 лв. и по-малък от 19 558 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 19 558 000 лв.;
3. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 19 558 000 лв. и по-малък от 97 791 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 97 791 000 лв.;
4. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 97 791 000 лв. и по-малък от 293 374 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 293 374 000 лв.;
5. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 293 374 000 лв. и по-малък от 684 540 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 684 540 000 лв.;
6. доставчик, чийто годишен оборот не надвишава 684 540 000 лв., на купувач, който е публичен орган.
Годишният оборот по ал. 1 се определя в съответствие с чл. 4, чл. 4б и чл. 4г от Закона за малките и средните предприятия, включително съгласно дефинициите за независимо предприятие, за предприятия партньори и свързани предприятия и други приложими разпоредби, свързани с годишния оборот, на същия закон.
Годишният оборот на предприятие – доставчик и купувач, включва нетния размер на приходите от обичайната дейност на предприятието през предходната финансова година.

IV. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗАБРАНИТЕ ЗА НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

В ЗЗК са предвидени изключения, при които забраните не се прилагат.
IV.1. Абсолютните и условните забрани не се прилагат по отношение на договорите между доставчици и потребители.
IV.2. Забраната по чл. 37б, ал. 1, т. 1 не се прилага по отношение на плащания:
1. от купувач към доставчици в рамките на Схемата за училищен плод и мляко съгласно чл. 23 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
2. от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и държавните лечебни заведения – търговски дружества, по отношение на които се прилагат сроковете за плащане по чл. 3, ал. 6 от Закона за лечебните заведения;
 3. по договори между доставчици на грозде или гроздова мъст за производство на вино и техните преки купувачи, при условие че:
а) специфичните условия на плащане са включени в стандартните договори, които са обявени за задължителни съгласно чл. 164 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и че това разширяване на обхвата на стандартните договори спрямо други оператори се подновява от тази дата без значителни промени на условията на плащане в ущърб на доставчиците на грозде или гроздова мъст, и
б) договорите са многогодишни или стават многогодишни.
IV.3.Забраната по чл. 37б, ал. 1, т. 1 не засяга:
1. последиците от просрочени плащания и средствата за правна защита, предвидени в чл. 303а и 309а от Търговския закон;
2. договаряне между купувач и доставчик на клауза за споделяне на стойността по смисъла на чл. 172а от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347/671 от 20 декември 2013 г.).

V. ЗАЩИТА НА САМОЛИЧНОСТТА

ЗЗК предвижда възможност Комисията да вземе мерки за запазване в тайна самоличността на подателя на искането или на доставчика, по чието искане се образува производството по чл. 38, ал. 1, т. 9 от ЗЗК.
Съгласно чл. 94, ал. 10 от ЗЗК когато лицата, подали искане по чл. 38, ал. 1, т. 9 от ЗЗК, посочат, че разкриването на самоличността/идентификацията на молителя или на доставчик, по чието искате се инициира производството, би навредило на техните интереси, Комисията може да вземе мерки за защита, като запази в тайна самоличността/идентификацията съгласно приети от нея правила –Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по ЗЗК, и на лицата, чиято самоличност се иска да бъде запазена в тайна в производства за установяване на нарушения по Глава седма „б“ от ЗЗК.
При опасност от разкриване на самоличността/идентификацията на лицата, подали искане по чл. 38, ал. 1, т. 9, производството може да бъде прекратено по преценка на Комисията (чл. 98, ал. 1, т. 4 от ЗЗК).
За повече информация натиснете тук.

Актове, които се прилагат в производствата на КЗК с предмет забранени търговски практики:

file icon
1. Закон за защита на конкуренцията; ( Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г./ изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Глава седма „б“ влиза в сила на 01.11.2021 г.
Публикувано: 18-05-2022
file icon
2. Тарифа за таксите, одобрена с ПМС № 180 от 10.08.1998 г. (изм. бр. 70 от 2016).
Публикувано: 18-05-2022
file icon
3. Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията, приета с Решение № 607 на КЗК от 10.06.2021 г., Обн. ДВ, бр.51 от 18.06.2021.
Публикувано: 18-05-2022
file icon
4. Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, и на лицата, чиято самоличност се иска да бъде запазена в тайна в производства за установяване на нарушения по Глава седма „б“ от ЗЗК, приети с Решение № 113/10.02.2009 г. на КЗК, изм. и доп. с Решение №119/17.02.2022 г., в сила от 17.02.2022 г.
Публикувано: 18-05-2022
file icon
5. Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, приети с Решение № 161/19.02.2009 г. на КЗК, изм. и доп. с Решение на КЗК 246/13.03.2013г.
Публикувано: 18-05-2022
file icon
6. Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията, приети с Решение № 606 на КЗК от 10.06.2021 г., в сила от обнародването им в „Държавен вестник“ (Обн. ДВ, бр.51 от 18.06.2021). По отношение на искания, подадени по чл. 38, ал. 1, т. 9, правилата влизат в сила на 1 ноември 2021 г.
Публикувано: 18-05-2022

Защита на самоличността/идентификацията на лица в производствата по глава седма „Б“

За информация и за подаване на искания за образуване на производство по чл. 38, ал. 1, т. 9 от ЗЗК можете да се свържете с лицата за контакт:

Стамен Гърбелов - тел. + 359 2 9356 165
Веселина Цанкова - тел. + 359 2 9356 124
Лилия Шопова - тел. + 359 2 9356 212
ел. поща: [email protected]

І. Цел на мерките за защита на самоличността/идентичността на лица, чиито интереси могат да бъдат засегнати.
Съгласно Директива (ЕС) 2019/633 в ЗЗК е предвидена възможност за защита на самоличността/идентичността на лица, чиито интереси могат да бъдат засегнати във връзка с предмета на производството за установяване на нарушения по глава седма „б“ от ЗЗК. Самоличността/идентификацията на лицата, по чието искане се образува производството, съответно на доставчика може да бъде запазена в тайна при спазване на изискванията, посочени в приетите от Комисията вътрешни правила.
С въвеждане на процедурата се осигурява необходимата прозрачност на работата на Комисията и се гарантира правната сигурност при защита самоличността на лицата, подали искане по чл. 38, ал. 1, т. 9 от ЗЗК за образуване на производство пред КЗК.
В обичайния случай това може да бъде доставчик, който подава искане по чл. 38, ал. 1, т. 9, или доставчик, чиито интереси са увредени от твърдяното нарушение, в случаите, когато искането се подава от организации на производители на селскостопански продукти, от организации на доставчици или сдружения на такива организации по искането на един или повече от техните членове или на един или повече от членовете на членуващи в тях организации, включително от други организации с правен интерес да представляват доставчици по искане на доставчик и в негов интерес, при условие че такива организации са юридически лица с нестопанска цел.

ІІ. Процедура
Инициативата за прилагане на Правилата за запазване самоличността, принадлежи изцяло на лицата, подали искане по чл. 38, ал. 1, т. 9, които считат, че разкриването на самоличността им би накърнило техните интереси. При тази хипотеза те могат да се свържат с определените лица за контакт да получат подробни разяснения относно условията и реда на процедурата.
За да бъдат реализирана тази възможност, едновременно с искането за образуване на производство на основание чл. 38, ал. 1, т. 9 е необходимо да бъде подадено и искане за запазване на самоличността/идентификацията, придружено с надлежни доказателства и приложения. Двете искания се подават до КЗК чрез лицата за контакт и за тях се води нарочен регистър, извън общото деловодство на Комисията.
При опасност от разкриване на самоличността/идентификацията на лицата, подали искане по чл. 38, ал. 1, т. 9, производството може да бъде прекратено по преценка на Комисията (чл. 98, ал. 1, т. 4 от ЗЗК).

ІІІ. За контакт с КЗК
За повече информация относно процедурата за запазване самоличността, както и за подаване на искания за запазване на самоличността/идентификацията може да се свържете с посочените по-горе лица за контакт.
Година
Година
2022