Речник

Parallel imports are imports into a territory outside the official distribution network set up by the producer. These imports occur if there are significant price differences between Member States, which allow someone to buy in the low priced area and sell in the high.

Паралелен внос

Това е внос на определена територия извън официалната дистрибуторска мрежа, организирана от производителя. Такъв внос се среща при наличие на значителни ценови разлики между отделните държави-членки, което дава възможност на дадено лице да купува там, където цената е ниска и да продава там, където цената е висока.

Parent is an undertaking, which owns a number of other companies, known as subsidiaries. A parent undertaking can be a holding company but it loses that status if it actively operates its subsidiaries.

Предприятие - майка

Предприятие, което притежава редица други предприятия, известни като дъщерни фирми. Предприятието-майка може да бъде холдингово дружество, но губи този си статут, ако участва активно в управлението на дъщерните дружества. Виж Методика:

т.2.3 Оборот на участниците. Оборот на икономическа група /майка и дъщерни предприятия/, сб. 2001 г., стр. 104-106.

Pareto efficiency occurs when resources are so allocated that it is not possible to make anyone better off without making someone else worse off. Pareto efficiency is also referred as allocative efficiency.

Ефективност на Парето

Възниква, когато ресурсите са разпределени така, че не е възможно пазарното положение на едно предприятие да се подобри, без това да доведе до влошаване на пазарното положение на друго предприятие . конкурент.. Ефективността на Парето понякога се нарича и ефективност на разпределението.

Accepting unsolicited offers within a certain territory from customers outside that territory. The party merely responds to unsolicited orders. On the Internet passive sales is considered to occur when home pages are established to be commonly available to customers. See also .active sales..

Пасивни продажби

Отговор на непоискани оферти в рамките на дадена територия от клиент извън тази територия. Клиентът/потребителат отговаря на оферта, която обаче не е била отправена конкретно до него. В Интернет, за пасивни продажби се считат продажбите, предлагани чрез уеб-страници, които са широко достъпни за клиентите. Виж също ..активни продажби...

Виж Решение № 44/2001 г. на КЗК

, раздел V, т.11. 5 . пасивни са продажбите по заявка на индивидуални
потребители, които не са в отговор на предложения за продажби, отправени до тях..

Patents give inventors property rights to the exclusive use of their invention for a specified period of time. Patents encourage inventive activity, which investments are sunk costs. Without the protection of patents, competitive industries may produce too few innovations.

Патенти

Патентите дават на изобретателите имущественото право на изключително ползване на изобретението им за определен период от време. Патентите насърчават изобретателската дейност, като инвестициите за тях се приемат за невъзстановими разходи. Без защита на патентните права, конкуриращите се предприятия ще генерират твърде малко иновации.

The competition authority may impose a pecuniary sanction on the undertaking for offences violating the provisions of the competition law to the certain amount, which is specified in the legislation.

Парична санкция

Ведомството по защита на конкуренцията може да наложи парична санкция на предприятие за нарушение на разпоредбите на правото на конкуренцията до размер, определен в законодателството. Виж ЗЗК:

Чл..59 - Имуществени санкции и чл..60 . Глоби.

Глоба

Виж ЗЗК:

Чл..60 . Глоби.

Висящо дело

Виж ЗЗК:

Чл. 50 - По постъпилата молба, искане за разрешение или решение на комисията по чл.26 ал.1 т.3, председателят образува преписка и я възлага на член на комисията- докладчик.

Certain restrictive business practices like hard- core cartels may be viewed as per se illegal. Such competition restraints are prohibited directly in the competition law and declared always illegal. The opposite approach is the rule of reason approach.

Сами по себе си незаконни

Някои ограничения на конкуренцията, като .твърдите. картелни споразумения, може да се третират като .незаконни сами по себе си.. Такива ограничения на конкуренцията са пряко забранени в правото на конкуренция и са обявени за незаконни при всички обстоятелства. Противоположният подход при оценка на подобни споразумения е .принципа на забрана след преценяване на последствията.. Неприложимо по ЗЗК

Perfect competition is defined by four conditions in a defined market: - There are such a large number of buyers and sellers that none can individually affect the market price. - In the long run, resources must be freely mobile, meaning that there are no barriers to entry and exit. - All buyers and sellers must have full access to the knowledge relevant to their production and consumption decisions. - The product should be homogenous. When these conditions are fulfilled in any defined market, the market is perfectly competitive; when they are fulfilled in all markets, the economy is perfectly competitive. Perfectly competitive economy is Pareto efficient. Some economists have argued that the goal of competition policy should not be perfect competition, but a more realistic target such as workable competition.

Съвършена конкуренция

Определя се от наличието на четири условия на конкретния пазар: - Наличие на толкова голям брой купувачи и продавачи, че никой от тях да не може самостоятелно да въздейства на пазарната цена; - В дългосрочен план, възможност на ресурсите да се придвижват свободно, което означава, че няма бариери за навлизане и излизане; - Всички купувачи и продавачи имат пълен достъп до информацията, необходима за техните производствени и потребителски решения; - Наличие на хомогенност на продукта. Когато тези условия са изпълнени за който и да е конкретен пазар, пазарът е идеално конкурентен, а когато условията са изпълнени за всички пазари, икономиката е съвършено конкурентна. В съвършено конкурентната икономика, е налице .ефективност на Парето.. Някои икономисти твърдят, че целта на политиката на конкуренция не бива да е съвършената конкуренция, а една по-реалистична цел, наречена .практически осъществима конкуренция..