Речник

Hard-core cartel is a competition restriction such as price-fixing, output limitation, or allocation of markets or customers. Resale price maintenance is also considered as a hard-core restriction. Law irrespective of the parties. market power almost always prohibits hard-core cartels. . 

Твърд картел
Ограничение на конкуренцията като: фиксиране на цените, ограничаване на производството или разпределение на пазари и клиенти. Поддържането на препродажни цени също се счита за форма на .твърд. картел. Законът забранява .твърдите. картели във всички случаи, независимо от пазарната мощ на страните.. 

Виж Практика на КЗК: Решение № 96 / 1998 г. КЗК с/у Девня цимент, Белоизворски цимент, Златна Панега, Гранатоид и Плевенски цимент, сб. 1998 г., стр.169-183

Hearing Officer has an important role in the merger reviews and antitrust proceedings of the European Commission. He is safeguarding the right of defense, a key principle of law to which the EC Commission is fully committed. The Hearing Officer is attached directly to the Commissioner in charge of competition policy to reinforce his independence. His report will be made available to the parties and will be published in the Official Journal of the European Communities, contributing to transparency in the competition decision-making process. The Bulgarian competition law provides for similar role of the Commissioner, nominated by the chairman of the CPC as rapporteur on the case. 

Служител по процедурата при разглеждане на дела от ЕК
Официално лице, което играе важна роля при разглеждането на сливания от страна на Европейската комисия и разследване на дела за нарушаване на конкуренцията. Този служител следи за спазването на правото на защита, основополагащ законов принцип, към който Европейската комисия неизменно се придържа.. Той работи пряко с този член на Комисията, който отговаря за политиката в областта на конкуренцията и е независим. Отчетът му се предоставя на страните и се публикува в Официалния бюлетин на Европейските общности, като по-такъв начин се допринася за прозрачност в процеса на вземане на решения по дела в областта на конкуренцията. В българския Закон за защита на конкуренцията, сходна роля е отредена на члена на Комисията, определен от председателя за докладчик по преписката. 

Виж ЗЗК: Чл..50 ал.1. по постъпилата молба, искане за разрешение или решение на комисията по чл.36 ал.1, т.3, председателят образува преписка и я възлага на член на комисията - докладчик. 

Виж Правилник: Чл. 28 ал.1 .докладчикът извършва първоначално проучване на обстоятелствата, съдържащи се в молбата или искането. 

Виж Правилник: Чл..29. докладчикът по преписката представлява комисията пред страните по преписките и осъществява ръководство, дава указания и упражнява контрол по проучването или разследването..

The right to be heard is an established principle of Community law. Before consulting the Advisory Board, the EC Commission shall hold a hearing, where the parties have opportunity to put forward their arguments. Hearings shall not be public. Lawyers or university teachers may assist persons heard by the Commission. 

Изслушване
Правото на изслушване е установен принцип на правото на Общността. Преди да се допита до Консултативния съвет, Европейската комисия провежда изслушване на страните, при което те излагат доводите си по делото. Изслушването не е открито. Адвокати или университетски преподаватели могат да съдействат на лицата, които се явяват пред Комисията, за да бъдат изслушани. 

Виж ЗЗК: Чл..53 ал.1. в заседанията на комисията се допускат писмени доказателства и се изслушват обясненията на страните.

Herfindahl-Hirschman Index of concentration effects (The HHI Index) . An analytical technique developed to assess the extent of concentration (in the general sense of limited competition) in markets before and after a merger. It is calculated by adding the square of each market participant.s market share. If the Index is over 1800, it is generally presumed that a market is heavily concentrated and that any proposed merger would increase market power/ increase existing dominant positions. See also .Concentration ., .Concentration indexes., .Merger., .Relevant Market.. 

Индекс на Херфиндал - Хиршман
Индекса на Херфиндал.Хиршман е относим към ефекта от концентрациите (ИХХ). Той е аналитична техника, с помощта на която се измерва степента на концентрираност на пазара преди и след сливане (в общия смисъл на ограничена конкуренция). Изчислява се като сума от квадратите на пазарния дял на всеки участник на пазара. Ако стойността на Индекса надвишава 1800, се счита, че пазарът е силно концентриран и, че евентуалното сливане би засилило пазарната мощ или съществуващо господстващо положение. 

Виж също ..Концентрация., ..Индекси на концентрация., ..Сливане., ..Съответен пазар.. Виж Методика: 2.5. Показатели за структурата на съответния пазар, Индекс на Херфиндал- Хиршман.

Heterogeneous products differ significantly from each other and are not easily substitutable. 

Хетерогенни продукти
Различават се значително помежду си и трудно могат да бъдат взаимозаменяеми 

Виж Методика: т.1.2 конкурентни условия, сб. 2001, стр.82

The following case is known as hit and run entry in the contestable markets: If incumbents raise price, entry will occur, and the entrants will be able to produce as efficiently as incumbents. Moreover, if price declines as a result of the entry, the entrant will be able to exit the industry quickly and costless. 

Бързо влизане и излизане от пазара
Ако съществуващите фирми вдигнат цените на продукта, на пазара могат да навлязат нови участници, които ще бъдат в състояние да произвеждат също толкова ефективно, колкото и титуляраните фирми. В последствие, ако установените цени паднат в резултат на това навлизане на нови участници, последните ще могат да излязат от пазара бързо и без особени разходи.

Holding company is a purely financial concern, which uses its capital solely to acquire controlling interests in a number of operating undertakings. 

Холдинговата компания
Чисто финансова организация, използваща капитала си единствено с цел придобиване на контролния пакет в предприятия, извършващи стопанска дейност. 

Виж ЗЗК: Чл..23 т.3 не се считат за концентрация такива действия на финансови холдинги, но само когато придобитият от холдинга контрол се упражнява единствено за поддържане на пълната стойност на внесения капитал, а не и за пряко или косвено определяне на конкурентното поведение на предприятия, в които холдингът участва..

Products are considered to be homogenous when they are perfect substitutes and buyers perceive no real differences between the products offered by different undertakings. In the case when number of such undertakings is few, horizontal cartel arrangements have been found to exist in homogenous products such as cement, flour, steel and sugar. 

Хомогенни продукти
Продуктите се смятат за хомогенни, когато са съвършени заместители и купувачите не виждат действителна разлика между продуктите, предлагани от различни предприятия. В случай, че броят на предприятията е малък, е възможно възникването на хоризонтални картели в производството на такива хомогенни стоки като цимент, брашно, стомана и захар.

Horizontal are agreements between actual or potential competitors, operating at the same level of the relevant market.

Хоризонтални споразумения
Споразумения между действителни или потенциални конкуренти, опериращи на едно и също ниво на съответния пазар.

See also .specialisation agreements. and .research and development agreements.. 

Групово освобождаване на хоризонтални споразумения
Виж също ..споразумения за специализация.., .споразумения за научна и развойна дейност...