Речник

Where more than one undertaking is involved in the infringement it may be possible for the EC Commission to make the liability for a fine a joint and several one. It did this in the Commercial Solvents case where the two undertakings fined were an American parent company and its 51 per cent Italian subsidiary. 

Солидарна и индивидуална отговорност
Когато в нарушението участват две или повече предприятия, Европейската комисия може да установи отговорността при налагане на глоби като солидарна и индивидуална. Така тя постъпва при преписката Commercial Solvents, където глобените предприятия са американска фирма-майка и италианския филиал, в който тя притежава 51%. 

Виж Практика на ЕК: Дела 6 & 7/73: (1974) ECR 223, (1974) 1 CMLR 309.

Two or more undertakings can possibly hold a collective dominant position with their joint market power. Article 82 of the EC Treaty prohibits abuse by one or more undertakings holding a dominant position in the Common Market or in a substantial part of it. Joint dominance is possible when some of the major operators can reach an understanding and maintain prices above the competitive level. In the Italian Flat Glass case the EC Commission held that three producers had a collective dominant position operating in an alleged tight oligopoly and thereby enjoyed a degree of independence from competitive pressure that enabled them to restrict competition and to ignore the behaviour of other market participants. The ECJ argued in the judgement of the Almelo decision that for a collective dominant position to exist, the parties in the group must be linked in a manner that ensures that they adopt the same conduct on the market. In the Cewal case, the ECJ ruled that any structural connection, such as joint agreement, rules or cross ownership between the undertakings is not necessary. The evidence is sufficient, if members have lent their independent competitive behaviour to the benefit of the collective, which, with market power, is able to dictate the market conditions in order to take advantage of customers and competitors. It should be noted that two distinct analyses on joint dominance are developed in EC competition law: one under Article 82 and one under the Merger Regulation. 

Съвместно господстващо положение ( колективно / общо / господстващо положение )
Две и повече предприятия могат да имат колективно господстващо положение по силата на съвместната им пазарна мощ. Член 82 от ДЕО забранява злоупотребата от едно или повече предприятия с господстващото им положение на общия пазар или значителна част от него.. Съвместно господстващо положение може да има тогава, когато някои от основните икономически оператори постигнат споразумение да поддържат цените над конкурентните нива. По делото .Italian Flat Glass., Европейската комисия установи, че три производителя на стъкло имат колективно господстващо положение.. Комисията заключи, че при тясната олигополизация на пазара, тези предприятия имат определена степен на независимост от конкурентния натиск и следователно могат да ограничават конкуренцията и игнорират поведението на останалите участници. В решението си по делото .Almelo., Съдът на ЕО мотивира наличието на колективно господстващо положение с факта, че страните в икономическата група са свързани по начин, осигуряващ еднаквост на поведението им на пазара. По делото ..Cewal., Съдът на ЕО постанови, че .не е необходимо наличието на структурни връзки между предприятията, като общи споразумения, съгласувана практика или кръстосани права на собственост. Достатъчно е да се докаже, че предприятията са се отказали от независимото си конкурентно поведение в името на колективното господстващо положение, при което пазарната мощ им позволява да диктуват пазарните условия по начин, по който могат да се облагодетелстват от клиентите или да получат предимство пред конкурентите.. Трябва да се отбележи, че в правото на конкуренция на ЕС се прилагат два вида анализ на съвместното господство: единият е по Член 82 от ДЕО, а вторият е свързан с разпоредбите на Регламента за сливанията / РСЕО/. 

Виж Практика на ЕК: дела: the Italian Flat Glass (1990) 4 CMLR 535; OJ l33/44; Cewal 16.3.2000 C- 395/96P and C-396/95P; Municipality of Almelo and others C-393/92; 

Виж Методика: т.1.1. Основни понятия. Определяне на съответния пазар. Приема се, че едно предприятие има господстващо положение ако притежава пазарен дял над 35%от съответния пазар, а групово господстващо положение, когато група от предприятия имат общ пазарен дял над 50 %.

Caselaw under the ECMR has progressively developed the notion of collective or joint dominance in highly concentrated or oligopoly markets. The key idea is that various market factors in concentrated or oligopolistic markets (e.g. market transparency, product homogeneity, market maturity, low rate of innovation, cost structures and multiplicity of market contacts between competitors) can make active or tacit collusion more likely even without any structural links or evident cartels in place. This approach was upheld by the European Court of First Instance and has been used in several recent EU prohibition decisions under the ECMR. See also .Single Dominance., .Market Power.. 

Съвместно господстващо положение при анализ на сливания
В практиката при прилагането на Регламента за сливанията на ЕО (РСЕО) последователно се развива концепцията за колективно или съвместно господстващо положение на силно концентрирани или олигополни пазари. Основната идея е, че различните пазарни фактори на концентрираните или олигополни пазари (например прозрачност на пазара, хомогенност на продукта, зрялост на пазара, ниска степен на иновации, разходно структуриране и множественост на пазарните контакти между конкуренти) могат да увеличат вероятността от възникване на явни или мълчаливи непозволени споразумения, дори без да има каквито и да е структурни връзки или явни картели. Този подход бе подкрепен от Европейския Първоинстанционен съд и приложен наскоро при няколко забранителни решения по РСЕО. 

Виж също ..еднолично господстващо положение при анализ на сливания., ..пазарна мощ...

A situation where members of a cartel or similar market condition engage in pricing-output decisions designed to maximize the members. profits as a whole. 

Съвместно максимизиране на печалбата
Ситуация, при която членовете на картел или сходно пазарно формирование взимат общо решение относно цени и обем на производството, чиято цел е да се максимизират печалбите на участниците в картела като цяло.

Joint venture is an entity by two or more companies to undertake certain commercial activities such as a specific business project to develop new technologies. This entity may take any legal form, joint subsidiary or joint committee. Joint ventures can become an issue for competition policy when they are established by competing undertakings. The problem is to weigh the potential reduction in competition against the potential benefits of pooling risks, sharing capital costs and diffusing knowledge. 

Съвместно предприятие
Съвместното предприятие представлява формирование от две или повече предприятия за осъществяване на определена търговска дейност, например конкретен проект за разработване на нови технологии. Това формирование може да приема всякакви юридически форми, да бъде общо притежавано дъщерно предприятие или съвместен комитет. Съвместните предприятия могат да повдигнат въпроси от гледна точка политиката на конкуренция, когато биват образувани от конкуриращи се предприятия. Проблемът е потенциалите ограничения на конкуренцията да се съпоставят с потенциалните предимства от обединяването на риска, съвместяването на капиталовите разходи и разпространението на знания.

Under the ECMR (Article 3), the creation of a joint venture performing on a lasting basis all the functions of an autonomous economic entity shall constitute a concentration within the meaning of the Regulation. Joint ventures are established for a wide variety of purposes. But for competition policy, are they akin to cartels and thus may be a behavioural problem to be addressed under general competition rules. Sometimes, however, they can be a structural problem to be dealt with under the Merger Regulation. The position since the 1997 amending Regulation is that all joint ventures resulting in a lasting change in the structure of the enterprises concerned are covered by the ECMR. Ones that do not result in permanent structural change remain covered by the general competition rules and, even in structural or .full-function joint ventures. the Commission reserves the right to also assess these under the general competition rules where there is a coordination of the competitive behaviour of the parent companies. This point is clarified in the ECMR (Article 2 (4)) as follows: .To the extent that the creation of a joint venture constituting a concentration . has as its object or effect the coordination of the competitive behaviour of undertakings that remain independent, such coordination shall be appraised in accordance with the criteria of Article 81 (1) and (3) of the Treaty, with a view to establishing whether or not the operation is compatible with the common market.. In making this appraisal, the Commission shall take into account in particular: whether two or more parent companies retain to a significant extent activities in the same market as the joint venture or in a market which is downstream or upstream from that of the joint venture or in a neighboring market closely related to this market; and whether the coordination which is the direct consequence of the creation of the joint venture affords the undertakings concerned the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products or services in question.. See also .Concentration., .ECMR., .Merger.. 

Контрол върху съвместното предприятие по смисъла на РСЕО
Съгласно РСЕО (Член 3), създаването на съвместно предприятие, което дълготрайно изпълнява функциите на независим икономически субект, съставлява концентрация по смисъла на Регламента. Съвместните предприятия се създават с най-различна цел. Но от гледна точка на политиката на конкуренция, те са близки с картелите и така може да представляват обект на общата уредба на конкуренцията. В определени случаи могат да се разглеждат и като структурен проблем, който се третира по Регламента за сливанията. След изменението на Регламента от 1997 година позицията е, че всички съвместни предприятия, в резултат на които е налице трайна структурна промяна на съответните участващи предприятия, са предмет на РСЕО. Тези, при които няма трайна структурна промяна, остават предмет на общата забрана за картелите. Комисията ще разглежда и .структурни. или .пълнофункционални съвместни предприятия. по общите правила за защита на конкуренцията, ако е налице координирано конкурентно поведение на предприятията-майки. Този момент е изяснен в РСЕО (Член 2, ал. 4) по следния начин: .Доколкото създаването на едно съвместно предприятие, представляващо концентрация . има за своя цел или резултат координиране на конкурентното поведение на предприятия, които остават независими, подобна координация се оценява в съответствие с критериите на Член 81, алинеи 1 и 3 от ДЕО, за да се установи дали подобни действия са съвместими с общия пазар. При оценката си Комисията взема под внимание по- конкретно: дали две или повече дружества-майки запазват в значителна степен дейността си на пазара на съвместното предприятие или на пазар, предшестващ или следващ този на съвместното предприятие, или на съседен пазар тясно свързан с този на съвместното предприятие; и дали координираните действия, които се явяват пряко следствие от създаването на съвместното предприятие, дава възможност на предприятията- участници да премахнат конкуренцията по отношение значителна част от съответния продуктов пазар. Виж също ..Концентрация., ..РСЕО., .Сливане.. 

Виж ЗЗК: Чл..22 - За концентрация по смисъла на чл.21 се счита и създаването на съвместно предприятие, трайно изпълняващо всички функции на икономически независим субект, без това да води до координиране на конкурентното поведение на участвуващите предприятия помежду им или между тях и съвместното предприятие.