Речник

Founded in 1961, the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) foster international cooperation between industrialized countries with free market economies. Its main aim is to coordinate economic, trade and development policy. It has also a Committee on Competition Law and Policy, which is organizing training and seminars in competition, and is publishing widely literature on competition issues. All the EU countries are members of the 30-strong OECD (April 2002).

ОИСР ( Организацията за икономическо сътрудничество и развитие )

Основана през 1961 година, ОИСР насърчава икономическото сътрудничество между индустриализираните държави със свободни пазарни икономики. Основната й цел е да координира икономическата, търговската политика и политиката на развитие.. Към организацията съществува и Комитет по право и политика на конкуренция, който организира семинари по конкуренция, който публикува много информация и издава литература по въпросите на конкуренцията. Всички държави от ЕС членуват в ОИСР, като общият брой на страните-членки към април 2002 година е над 30.

The European Commission publishes the Official Journal. Decisions taken by the Commission are published in the Official Journal. Also summaries of decisions granting negative clearance or an exemption must be published in the Official Journal and a period of at least one month allowed for any interested third parties to submit observations to the EC Commission.

Официален вестник на Европейските общности

Европейската комисия публикува Официален вестник. Решенията на Комисията се публикуват в Официалния вестник. В него се публикуват в резюмиран вид решения при липса на основания за предприемане на действия от страна на Комисията и решения за освобождаване. На всички заинтересовани трети страни се дава срок от един месец да представят становищата си в Комисията.

Horizontal mergers may also lead to a reduction in effective competition if the structural change caused by the merger creates conditions more favourable to coordinated behaviour between the remaining undertakings competing in the relevant market. This source of competitive concern is known as oligopolistic dominance, which is connected to the principle of coordinated effects.

Олигополно господство

Хоризонталните сливания може да доведат и до ограничаване на ефективната конкуренция, при условие, че предизвиканата от сливането структурна промяна създава по-благоприятни условия за координиране на поведението между останалите след сливането предприятия-конкуренти на съответния пазар. Този източник на проблеми, от гледна точка на конкуренцията, е известен като олигополно господство, което е свързано с принципа на съгласуваните резултати.. Виж Практика на ЕК:

дело на ЕК IV/M315 (1994) ОВ L102/15, Mannesmann/Vallouec/Ilva (DMV).

Виж Практика на КЗК:

Решение № 60/ 2001 г. Ти Би Ай Холдинг Холандия и ДЗИ 2000, сб. 2001 г., стр.
524 . 538

Oligopoly means that there are only few sellers in the market. The number of undertakings is small enough to give each undertaking some market power. An oligopoly is a market characterized by a small number of undertakings that realize they are independent in their pricing and output policies. In oligopolistic industries the actions of each undertaking impact on and result in a counter response by the other undertakings. In such circumstances, oligopolistic undertakings may take their rivals. actions into account and coordinate their actions as if they were a cartel without an explicit agreement. Such coordinated behaviour is often referred to as tacit collusion. When all undertakings are of equal size, the oligopoly is said to be symmetric. When this is not the case, the oligopoly is asymmetric. One typical asymmetric oligopoly is the dominant position.

Олигопол

Олигопол е налице когато на пазара има само няколко участника. Броят предприятия-конкуренти е достатъчно малък, което позволява всяко отделно предприятие да има известна пазарна мощ. Олигополът е пазар, характеризиращ се с малко на брой предприятия, които съзнават своята независимост по отношение ценовата и производствена политика. В олигополните отрасли действията на едно предприятие влияят на конкурентите и предизвикват ответна им реакция. При тези фактически обстоятелства олигополните предприятия сравнително лесно могат да отчитат действията на конкурентите си и да съгласуват своето пазарно поведение с това на конкурентите си, обикновено без явно споразумение. Подобно координирано поведение често се нарича съгласувана практика. Когато всички предприятия са от еднакъв мащаб, олигополът се нарича .симетричен.. В обратния случай, олигополът е .асиметричен.. Един типичен асиметричен олигопол е господстващото положение. Виж Методика:

2.5.3. Индекс на Линд за определяне на пазарната структура при олигополен пазар, сб. 2001, стр. 114-115

Виж Практика на ВАС:

Решение № 4547/2000 на ВАС по адм. Дело № 2263/1999 . Типични за
олигополния пазар са слабата конкурентност и високата степен на концентрация. Сравнително
равномерното разпределение на съответните предприятия на територията на страната е признак за
висока степен на концентрация. При олигополен пазар и липса на внос на съответния продукт
нормалното пазарно поведение е стремеж към понижаване себестойността на продукта и по-висока
конкурентноспособност с цел разширяване на пазарната ниша.

Открита и лоялна конкуренция

Търговски обект

Outsourcing means a situation where an undertaking waives to manufacture some products or parts of the products and it is purchasing the product from another independent manufacturer. In this situation the undertaking concerned can concentrate on the manufacture of certain products. Outsourcing has increasing importance in many industries and it has created remarkable networks between principals, competitors and subcontractors. R&D cooperation by means of outsourcing is often carried out by research institutes or academic bodies, which are not active in the exploitation of the results. Outsourcing is also related to the EC specialisation block exemption regulation, which covers unilateral specialisation between competitors. This is a form of outsourcing, where one party agrees to cease manufacture of certain products and to purchase them from another party, who argues to manufacture and supply them. Unilateral specialisation between competitors has been covered because of its potential to create efficiencies.

Снабдяване от външни доставчици , възлагане на външни изпълнители

Означава ситуация, при която дадено предприятие се отказва от производството на определени изделия или части от изделия и закупува същите от друг независим производител. В тази ситуация, предприятието може да се съсредоточи върху производството на определени продукти.. Снабдяването от външни доставчици има все по-голямо значение в редица отрасли и е довело да възникването на мрежи от възложители, конкуренти и подизпълнители. Сътрудничеството в научно- изследователската дейност чрез възлагане на външни изпълнители най-често се осъществява от изследователски институти и университети, които не участват в експлоатацията на резултатите. Снабдяването от външни доставчици е регламентирано в Регламента на ЕС за групово освобождаване на споразуменията за специализация, в частност едностранните споразумения за специализация. Това е форма на снабдяване от външен източник, при която едната страна се задължава да преустанови производството на определени изделия и да ги закупува от другата страна, а последната се задължава да ги произвежда и доставя. Едностранната специализация е включена в груповото освобождаване поради заложената в нея възможност да генерира ефективност.