Секторни анализи

Що е секторен анализ?

Секторният анализ представлява задълбочено изследване на конкурентните условия в даден икономически сектор за определен период от време. Използвайки набор от специфични механизми, секторният анализ има съществено значение за поддържането на ефективна конкурентна среда.

Извършването на секторни анализи на конкурентната среда е правомощие на КЗК от 2003г., когато е допълнена разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗЗК (отм.). Законът за защита на конкуренция очертава правната рамка на секторните анализи – като материално правна уредба и като процедура.

Кога и защо се извършва секторен анализ?

Комисията за защита на конкуренцията извършва секторен анализ в случаите, когато конкуренцията в даден сектор, отрасъл, подотрасъл или регион може да бъде предотвратена, ограничена или нарушена. Следователно, проучването предполага индикации за неефективна конкуренция в даден сектор, както и необходимост от конкретизиране границите на съответен пазар, за да се установят по систематичен начин ограниченията по отношение на конкуренцията, които срещат участващите предприятия.

Секторен анализ може да бъде извършен и с цел да се очертае моментното състояние на конкурентната среда, съответните характеристики и структура на пазара, потребителското търсене и степента на конкурентност в проучвания сектор.

Производство за извършване на секторен анализ

Производството за извършване на секторен анализ се образува с решение на Комисията, като поводите могат да са от различно естество:

- Актуален общественозначим проблем, свързан с конкуренцията, повдигнат от държавни органи и институции, браншови или стопански организации, средствата за масова информация;

- Образувани в КЗК производства, в хода на които се установява, че в даден сектор, отрасъл, подотрасъл или регион е налице проблем, свързан с предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията;

Сигнал, отправен до Комисията, относно конкурентното поведение и среда на съответен пазар и пораждащ основателно съмнение за наличието на съществени проблеми от гледна точка на конкуренцията.

Източници на информацията, необходима за анализа, са държавни и регулаторни органи, браншови организации, участници на съответния пазар и др. При възможност, в изследването се ползват аналогични анализи и/ или решения от практиката на Европейската комисия или на други национални антимонополни институции.

Съдържание на анализа

В анализа се определя състоянието на конкурентната среда, като се открояват специфичните проблеми през анализирания период. Изследват се основните фактори и тенденции при търсенето и предлагането на стоки и услуги в анализирания сектор, анализират се структурата и конкурентната среда на съответния пазар, идентифицират се участниците в него, установява се наличието на ограничителни бариери за навлизане, определят се степента на пазарна концентрация, динамиката в сектора, относимата нормативна уредба и саморегулациите.

Където това е целесъобразно и възможно, се отправят препоръки до държавни институции и стопанските оператори за подобряване на конкуренцията в съответните браншове, извеждат се въпроси, които се нуждаят от повишено внимание и наблюдение от страна на КЗК с цел противодействие на антиконкурентни практики и насърчаване на ефективната конкуренция.

За какво служи секторният анализ?

Секторният анализ може да послужи:

-При други производства за уеднаквяване практиката на Комисията, при дефиниране на съответния пазар в продуктово и географско отношение, определяне на конкурентната среда и др.;

-Като повод за образуване на производство, ако в хода на анализа са установени данни за нарушения;

-При упражняване на контролните правомощия от страна на секторните регулаторни органи на съответния пазар;

-В случаите на изменение на законовата регламентация в сектора от държавните органи и институции със законодателна инициатива.

Когато в анализа се установи, че определени фактори оказват негативен ефект върху конкурентната среда, като наличие на антиконкурентни практики, несъвършенства в нормативната уредба или липса на регулаторен режим, Комисията отправя конкретни препоръки, насочени към подобряване на конкурентните условия на съответния пазар.