Кариери

22 декември 2016
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 193 от 22.12.2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво- 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2

Научете повече
07 декември 2016
За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №ЗПО-177/ 07.12..2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, обявява конкурс за длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво -5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: РН 5Б

Научете повече
17 септември 2016
За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Обществени поръчки и концесии”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 128/17.09.2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, обявява конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Обществени поръчки и концесии” при КЗК.

Длъжностно ниво - 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: РН 3Б

Научете повече
01 септември 2016
За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Административна”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-115/01.09.2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, обявява конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Административна” при КЗК.

Длъжностно ниво - 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: РН 3Б

Научете повече
25 август 2016
За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „АПОПК“ към дирекция „Административна”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 105/25.08.2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, обявява конкурс за длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „Административно-правно обслужване и предварителен контрол“ към дирекция „Административна” при КЗК.

Длъжностно ниво - 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: РН 5Б

Научете повече
18 август 2016
За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Антитръст и концентрации”

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-101/18.08. 2016 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, обявява конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Антитръст и концентрации” при КЗК.

Длъжностно ниво - 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: РН 3Б

Научете повече