КЗК ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКИ НА МЯСТО В ОФИСИТЕ НА ТЪРГОВЦИ НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

28 05 2024

На 28 май 2024 г., Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) извършва проверка в офисите на търговци на машини и оборудване за строителство.

Проверката е във връзка с образувано  производство за установяване на евентуално извършено нарушение от страна на „О-рент“ ЕООД и „Земекоп“ ЕООД, изразяващо се в забранени споразумения и/или съгласувани практики при манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки по смисъла на чл. 15 от ЗЗК и чл. 101 от ДФЕС. С Определение на КЗК № 534 от 23.05.2024 г. като ответна страна в производството е конституирано дружество „Инжконсулт“ ЕООД. При проверка на критериите по чл.3 от Правилата за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от ЗЗК, КЗК заключи, че са налице основателни съмнения за наличие на картел между дружествата като участници в процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка и/или други дейности свързани със специализирана техника.

Действията по проверката на място се извършват от служители на КЗК, със съдействието на служители на МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд – София област.

При проверката ще бъдат иззети копия от документи, съхранявани на хартиен носител, а чрез използване на специализиран форенсик софтуер - дигитални копия от документи и кореспонденция, които ще бъдат детайлно анализирани. В случай че Комисията открие достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение ответните страни ще имат възможността да упражнят правото си на защита чрез достъп до събраните материали и доказателства, право да представят възраженията си и право да бъдат изслушани в КЗК, в случай че заявят това. След приключването на процесуалните действия по преписката, КЗК ще се произнесе с окончателно решение по производството. 

На основание чл. 101 от ЗЗК, КЗК може да освободи от имуществена санкция първото по ред предприятие, което разкрие участието си в картела и предостави доказателства, въз основа на които Комисията може да докаже нарушението. На второто и следващите по ред предприятия КЗК може да намали имуществената санкция, ако предоставят доказателство, което има съществено значение за доказване на нарушението. Условията за освобождаване от санкция или намаляване на санкция се съдържат в Програмата за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите, публикувана на https://www.cpc.bg/prohibited-agreements#tab-2.

Новини