КЗК предяви твърдения за наличие на картел между „Тотал Ел Си“ ЕООД и „Най 2015“ ЕООД за манипулиране на множество обществени поръчки

21 11 2022

С Определение № 914/17.11.2022 г., постановено по преписка № КЗК/509/2022, на основание чл. 74, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено споразумение за манипулиране на множество обществени поръчки, провеждани от различни възложители в страната. Адресати на определението са „Тотал Ел Си“ ЕООД и „Най 2015“ ЕООД, както и две физически лица, които са оказвали съдействие за нарушението.

Производството пред КЗК е образувано по самосезиране вследствие на сигнал от Община Габрово за установени от възлагателната комисия обстоятелства, които пораждат съмнения за антиконкурентно поведение на „Тотал Ел Си“ ЕООД и „Най 2015“ ЕООД.

В рамките на проучването бе събрана и детайлно анализирана информация за участието на ответните страни в общо 18 обществени поръчки.

Въз основа на всички събрани факти и обстоятелства, Комисията счита, че адресатите на Определение № 914/17.11.2022 г. участват в картел, имащ за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазарите на търговия с цветя, декоративна растителност и посадъчен материал, и на услуги по оформяне и поддържане на зелени площи.

В срок от 30 дни адресатите на определението имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.

Комисията високо оценява бдителността на възложителите при провеждане на обществени поръчки и подаване на уведомления при съмнения за антиконкурентно поведение на участниците. Това е от първостепенна важност за борбата срещу тръжните манипулации.

Новини