КЗК санкционира „Гораинвест РБ“ ЕООД и „Гораинвест ЕБ“ ЕООД за имитация

02 11 2022

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК (имитация) от страна на „Гораинвест РБ“ ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 20 080 лв.– равняващи се на 4% (четири процента) от размера на нетните му приходи от продажби за 2021 г. Със същото решение КЗК установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК (имитация) и от страна на „Гораинвест ЕБ“ ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 20 000 лв., определени съгласно чл. 20, ал. 6 от Методиката за определяне на санкциите.

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Гораинвест“ АД, е установено, че „Гораинвест РБ“ ЕООД и „Гораинвест ЕБ“ ЕООД са регистрирали и използвали за продължителен период от време фирмени наименования, имитиращи наименованието на отдавна създаденото и наложило се на пазара дружество „Гораинвест“ АД. По този начин ответните дружества създават обективна предпоставка за въвеждане в заблуждение относно действителния предложител на предоставяните стоки и услуги, както и възможност за увреждане интересите на конкурентите по недобросъвестен начин.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg.

Новини