Комисията за защита на конкуренцията започва задълбочено проучване на сделката „БТК” ЕАД/„Телнет“ ООД

11 10 2022

С Решение №744/06.10.2022 г. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) започва задълбочено проучване на сделката по придобиването на едноличен контрол върху „Телнет“ ООД от страна на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК).


В рамките на образуваното производство по преписка № КЗК/21/2022 г. Комисията установи, че концентрацията води както до вертикални, така и до хоризонтални ефекти, предвид съответните пазари, на които оперират участниците в сделката.


Въз основа на събраната в хода на проучването информация относно пазарното положение на участниците в концентрацията и на техните конкуренти, Комисията стигна до извода, че след осъществяване на планираната сделка придобиващото контрол предприятие БТК ще засили осезаемо пазарното си влияние на национално и особено на регионално ниво в областите Велико Търново, Габрово и Русе. Съответните пазари, които ще бъдат значително засегнати от сделката, са тези на фиксиран достъп до интернет на дребно, резервиран капацитет на едро и сегментите линии под наем на едро и на дребно.

Поради гореизложените съображения, както и с оглед постъпилите становища и опасения от секторния регулатор КРС и от трети лица, Комисията счита за необходимо, в рамките на задълбоченото проучване, да събере и анализира актуални данни за пазарната структура от гледна точка на търсене и предлагане, обема на съответните засегнати пазари, респ. пазарни позиции на страните по сделката и техните конкуренти на национално и локално ниво, на територията където е активно придобиваното предприятие.


За да се оцени крайният ефект на сделката върху конкурентната среда и доколко същата би била в полза/вреда на крайния клиент (абонат), КЗК ще изследва дали е налице достатъчен избор на алтернативен доставчик (локален/национален) на предлаганите от участниците в концентрацията услуги, мобилността, потребителската нагласа и предпочитания на техните абонати, ценовите условия, както и други относими за конкретния случай обстоятелства.


На основание чл. 83, ал. 2 от ЗЗК, в 30-дневен срок от публикуване на Решение № 744/06.10.22 г. за започване на задълбочено проучване, всяко заинтересовано лице може да представи в КЗК информация или становище относно ефекта на концентрацията върху конкуренцията на съответните пазари.


Пълният текст на Решение №744/06.10.2022 г. на КЗК е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/.

Новини