КЗК наложи имуществена санкция на дружество и глоби на физически лица за неизпълнение на задължението за оказване на съдействие на Комисията при изпълнението на правомощията ѝ

11 10 2022

На 30.06.2022 г. КЗК извърши проверка на място в офис на водещ търговец на тонери и други консумативи за печат в рамките на проучването по преписка №КЗК-377/2022 г. Предметът на производството е установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 15 от ЗЗК, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика (картел) от страна на участниците в централизирани електронни поръчки за офис консумативи, провеждани от Министерство на финансите.

Проверката беше извършена в присъствието на управителите на дружеството, служители и адвокати, които бяха поканени от проверяващия екип да предоставят всички електронни адреси, които използват за служебна кореспонденция, както и да осигурят пълен достъп на служителите на Комисията до информационните системи и сървъри на дружеството.

На проверяващия екип бе предоставен частичен достъп до електронни пощенски кутии, съдържанието на част от които беше иззето. Впоследствие, в процеса на преглед на иззетата електронна кореспонденция се установи, че представляващите и служителите на дружеството използват активно още два електронни адреса за кореспонденция във връзка с дейността на дружеството, които обаче не са били предоставени на проверяващия екип, въпреки изричната покана.

На следващо място, Комисията установи, че по време на проверката служителите на Комисията намират инсталирано софтуерно приложение за електронни съобщения в реално време, използвано от един от управителите. Констатирано е, че чрез него е водена кореспонденция с управители на конкурентни дружества, но по време на извършване на проверката съдържанието на тези съобщения е частично или напълно изтрито.

В хода на проверката дружеството не осигури и пълен достъп до използваните информационните системи и сървъри. При забавяне от близо 5 часа след началото на проверката на обслужващият дружеството системен администратор заявява, че не разполага с администраторски акаунт или администраторски права и не може да осигури поискания достъп.

В същото време обаче, след напускането на офиса на дружеството, Комисията констатира, че на системния администратор е било наредено да се свърже чрез софтуерно приложение с функция за отдалечен достъп до компютър на служител на дружеството, на който в този момент са се извършвали действия от страна на IT експерта на Комисията.

В резултат на ограничения достъп, Комисията успява да изземе копия от файлове и електронни пощенски кутии само на ограничен брой служители и управители на дружеството.

При последващото разпечатване на иззетите цифрови доказателства след проверката, Комисията установи, че липсата на достъп до информационните системи и сървъри е довела до манипулиране на служебната информация.Извършеното нарушение води до трайна невъзможност на служителите на КЗК да упражнят правомощията си по чл. 50, ал. 2 от ЗЗК да получат достъп, прегледат и изземат по време на проверката електронни и цифрови доказателства. Същото напълно осуетява и възможността Комисията да получи съдържанието на компютрите и пощенските кутии в състоянието, в което са били към деня на проверката на място.

Комисията за защита на конкуренцията определи имуществена санкция в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лв., която е в границите на максимално допустимия по закон размер от 1% от приходите на предприятието, както и глоби за физическите лица, съдействали за неоказването на необходимото съдействие, в размер на 500 лв. за всяко от тях. Така определената санкция и глоби отговарят на характера и тежестта на конкретното нарушение, като имат превантивен ефект срещу бъдещи нарушения на ЗЗК.

Решението подлежи на обжалване.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg.

Новини