Комисия за защита на конкуренцията одобри предложенията за поемане на задължения от Nikon Europe B.V. (Никон Юръп Б.В.) и „Профайлд“ ООД

03 10 2022

С Решение № 699/29.09.2022 г., постановено по преписка № КЗК-69/2018 г., Комисията за защита на конкуренцията одобри предложенията за поемане на задължения от Nikon Europe B.V. (Никон Юръп Б.В.) и „Профайлд“ ООД във връзка с предявени твърдения за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и чл. 101, ал. 1 от ДФЕС.

Производството пред КЗК е образувано по искане на „Пи Ар Джи Интернешънъл“ ЕООД, което е дружество, пожелало да закупи резервни части и да получи информация, необходима му, за да извършва сервизно обслужване на фотоапарати с марка Никон. Необходимите продукти и информация не са били предоставени на Пи Ар Джи Интернешънъл ЕООД, при аргументи, че последното не отговаря на критериите за оторизация, въведени от производителя.

С Определение №1350/12.12.2019 г., КЗК предяви на Никон Юръп Б.В. и „Профайлд“ ООД твърдения за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и чл. 101, пар. 1 от ДФЕС.

Предварителната оценка на Комисията е, че поведението на страните ще има ефект на ограничаване на достъпа до пазара, като се има предвид, че на пазара за предоставяне на следпродажбени услуги действа само едно дружество, и следователно е вероятно разгледаното поведение да представлява нарушение на посочените разпоредби.

На основание чл. 75, ал. 1 от ЗЗК Никон Юръп Б.В. и „Профайлд“ ООД предлагат поемане на задължения, с които да се постигне преустановяване на горепосоченото поведение.

Задълженията се изразяват в приемане на Политика, съдържаща критериите за прием на нови сервизни партньори, подписване на Анекси към Договор за селективна дистрибуция с национален вносител и Договор с неизключителен дистрибутор, както и мерки за изпълнение на заявки за резервни части от независими специализирани сервизи. В това производство Комисията за първи път извърши т.нар. Маркет тест съгласно ал. 3 на чл. 75 от ЗЗК, като публикува в електронния регистър съобщение за предложените задължения. В посочения в него срок участниците на съответния пазар и/или техни обединения имаха възможност да представят информация и становище във връзка с предложените задължения.

Комисията счита, че предложените задължения ще доведат до преустановяване възможността за продължаване на твърдяното антиконкуретно поведение и ще премахнат конкурентните опасения на КЗК. Наличието на ясна политика, в рамките на която критериите и процедурите за допускане са детайлно дефинирани и обективни, ще даде на потенциалните кандидати за оторизация необходимата правна сигурност и ще доведе до създаване на условия за възстановяване на конкурентния процес на съответния пазар, чрез прилагането на равни условия за достъп до него на всички потенциални доставчици на сервизни услуги.

Съгласно чл. 5, предл. 3 от Регламент (ЕО) №1/2003 на Съвета от 16.12.2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора, Органите по конкуренция на държавите-членки имат правомощието да прилагат членове 81 и 82 от Договора в индивидуалните случаи. За тази цел, като действат по собствена инициатива или по внесена жалба, те могат да вземат решения да приемат поемане на ангажименти.

Предвид това и въз основа на изложените съображения, КЗК приема, че предложените от „Никон Юръп“ Б.В. и „Профайлд” ООД задължения удовлетворяват критериите за оценка, заложени в Правилата за разглеждане на предложения за поемане на задължения по ЗЗК, отстранявайки възникналите конкурентни проблеми и следователно предложените от „Никон Юръп“ Б.В. и „Профайлд“ ООД задължения са подходящи да бъдат одобрени от КЗК, а производството прекратено.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg.

Новини