КЗК проучва покачването на цените на метана, отчитайки сериозния ръст в цените на природния газ през последните месеци

09 08 2022

Във връзка с наблюдаваното покачване на цената на компресиран природен газ (метан) и нуждата от намеса на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) с оглед правомощията й, Комисията информира обществеността, че извършва предварително проучване на всички данни и фактори, обуславящи наблюдавания ръст на цените в сектора.

Повишаването на цените на определени продукти би могло да представлява нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) само ако не се дължи на пазарните процеси, а е резултат от съгласувано или координирано поведение на пазарните участници или на антиконкурентни практики на предприятие с господстващо или монополно положение. При формирането на цените на метана основно влияние оказва изменението в цената на едро на природния газ, която се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране. От съществено значение могат да бъдат и редица други фактори, които детайлно се анализират.

Предвид изказана пред медиите хипотеза от председателя на Комисията за защита на потребителите за евентуално наличие на картели в сектора, за което КЗК бе официално уведомена с писмо днес, следва да се разясни, че картелите са тайни договорки между пазарните участници, чието разкриване е изключително трудно. В този смисъл разгласяването в публичното пространство на сигналите, с които КЗК е сезирана, възпрепятства ефективното упражняване на правомощията й за разкриване на тайни споразумения, които ограничават конкуренцията.

За изпълнението на своите функции, КЗК разполага с изчерпателно предвидени в ЗЗК правомощия за събиране на информация, сред които правото да изисква информация и веществени, писмени, цифрови и електронни доказателства. Комисията също така оценява високо активното съдействие на обществото при предоставянето на относими към проучването данни, като насърчава всеки, който разполага с информация и/или доказателства за евентуално антиконкурентно поведение на пазарните участници, да предостави същите по надлежния ред на електронен адрес delovodstvo@cpc.bg или на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18.

Новини