ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ОТГОВОР НА КОМЕНТАРИ ЗА ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА В СТРАНАТА

13 07 2022

В отговор на  изразено в медиите твърдение  за нуждата от намеса на Комисията за защита на конкуренцията с оглед коригирането на цената на горивата с конкретна стойност,  КЗК изразява следното:

 Правомощията, с които Комисията разполага при изпълнението на своите функции, са изчерпателно предвидени в Закона за защита на конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията няма правомощия за ценово регулиране, нито за обявяване на „справедливи цени“. Както е съобщавала и преди, Комисията не разполага с правомощие да дава становище за цените на предлагани стоки или услуги. Регулирането на цени може да попадне в правомощията единствено на секторните регулатори, но е несъвместимо с осигуряването на защита на конкуренцията.

Във връзка с всички изказвания в медиите следва да се отбележи също, че предвид важното му обществено значение, секторът на горивата е постоянно наблюдаван от КЗК, за което свидетелстват множеството решения на Комисията, както и текущите производства. КЗК неведнъж е установявала бариери пред свободната конкуренция и е отправяла препоръки към компетентните органи за предприемане на мерки за подобряване на конкурентната среда. Следва да се посочи, че мащабът и стандартите на доказване на антитръстови нарушения както по чл. 15 и 21 от ЗЗК, така и по чл.101 и 102 от ДФЕС, изискват Комисията да установи голямо количество данни и информация, на базата на които да се извърши икономически и правен анализ на разглежданото поведение, за да се достигне до извода дали е извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията и на Договора за функциониране на ЕС. Поради това разглеждането на антитръстови казуси обективно не може да бъде извършвано в спешен порядък - за няколко дни или седмици. За сравнение антитръстовите производства в други държави членки на ЕС са със средна продължителност от около няколко години в зависимост от фактическата и правна сложност на казуса.

В практиката си през годините, както и в хода на настоящите производства, Комисията е установила, че цените на дребно на масовите горива – бензин и дизел са в пряка зависимост от цените на едро, на които продават търговците на едро, а не се влияят единствено от цената на суровината. При определяне на цените на едро, наред с цената на суровината, от съществено значение са и редица други фактори, които също следва да са обект на проучване. Такива могат да бъдат международните котировки, валутните курсове, транспортни разходи, застраховки, динамично променящата се международна обстановка и други. Също така е важно да се уточни, че по отношение на производството на масови горива в страната, видно от ГФО на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за 2021 г. [1], с решение на Групата ЛУКОЙЛ на 29 декември 2020 г. е сключен договор за оказване на комплексна услуга (Operational and processing ageement) с дружеството „ЛУКОЙЛ Бенелукс” Б.В. (Нидерландия), част от Групата „ЛУКОЙЛ”. На база на сключения договор, считано от 1 януари 2021 г. дружеството е преминало към бизнес-схема „процесинг” (ишлеме). Съгласно приетото решение за промяна на бизнес-схемата и сключения договор за оказване на комплексна услуга, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД ще оказва услуги по приемане и преработка на суровина — собственост на процесингодателя и експедиция на произведената от тази суровина готова продукция. Заплащането на процесинговата услуга ще се осъществява по цена, определена на база метода себестойност плюс надбавка. При процесинга, собствеността на суровината (суров нефт и др.), полуфабрикатите и крайните продукти (като горива и др.), през цялото време остава в баланс на процесора - „ЛУКОЙЛ Бенелукс” Б.В. Всички разходи за дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД напълно се покриват от процесора, чрез заплащането на процесингова такса. При тази бизнес-схема дружеството не осъществява самостоятелно сделки по закупуване на суровина и преки продажби на готовата продукция, както в България, така и извън страната.  Влиянието на ценовия риск от изменението на котировките на международните пазари за търговия на нефт и нефтопродукти засяга само процесора, именно „ЛУКОЙЛ Бенелукс” Б.В.

Важно е да се подчертае, че завишаване при цените на горивата се наблюдава и в останалите държави от Европейския съюз. В някои от тях са въведени временни мерки за преодоляване на този проблем, но те имат краткотраен характер и са предприети на правителствено ниво, а не от органите по конкуренция. Подобен пример са редица европейски страни, в които е въведен за срок от няколко месеца по-нисък данък или акциз върху горивата. В тази връзка КЗК приветства обсъждането на подобни мерки с нея на експертно ниво.

В заключение, Комисията продължава да бъде активно ангажирана със състоянието на конкурентната среда в сектора на автомобилните горива и полага всички необходими усилия, за да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност.[1] Публикуван в Търговски регистър към Агенция по вписванията

Новини