Издаване на решение за групово освобождаване от забрана