Нормативна уредба

Категория
Категория
Конституция
Закони
Подзаконови нормативни актове
Насоки на КЗК
Антитръст
Концентрации
Актове на Европейският Съюз
Други
file icon
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия текст от значение за ЕИП - Ремит
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
НАСОКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРЪЖНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Образец на уведомление за концентрация по чл.79, ал.3 от ЗЗК и указания за попълване на уведомлението, утвърдени с Решение на КЗК от 19.12.2019 г.
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар, приета с решение № 393/21.04.2009 г. на КЗК
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Методика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията, приета с Решение № 71/03.02.2009 г. на Комисията. Процедурни правила за извършване на претърсване, изземване и снемане на устни обяснения по смисъла на чл.41а от Закона за защита на конкуренцията
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, приети с Решение № 161/19.02.2009 г. на КЗК
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
Публикуван на: 06-06-2022